AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 19)
voľby NR SR web

Výsledky volieb do Národnej rady SR 2020

Volebná účasť v obci Nezbudská Lúčka

Názov obce Počet okrskov Počet zapísaných voličov Počet zúčastnených voličov Účasť voličov

v %

Počet odovzdaných obálok osobne Podiel odovzdaných obálok osobne v % Počet návratných obálok z cudziny Podiel návratných obálok z cudziny v % Počet platných hlasov spolu Podiel platných hlasov spolu v %
Nezbudská Lúčka   1   344   258 75,00   257 99,61   1 0,38   258 100,00

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty za obec Nezbudská Lúčka

Názov obce Číslo politického subjektu Názov politického subjektu Počet platných hlasov Podiel platných hlasov v % Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania Podiel voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania v %
Nezbudská Lúčka 1 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku   1 0,38   0 0,00
Nezbudská Lúčka 2 DOBRÁ VOĽBA   8 3,10   6 75,00
Nezbudská Lúčka 3 Sloboda a Solidarita   5 1,93   5 100,00
Nezbudská Lúčka 4 SME RODINA   21 8,13   21 100,00
Nezbudská Lúčka 6 ZA ĽUDÍ   3 1,16   3 100,00
Nezbudská Lúčka 9 Slovenská národná strana   14 5,42   14 100,00
Nezbudská Lúčka 11 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA   74 28,68   64 86,48
Nezbudská Lúčka 12 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia   10 3,87   6 60,00
Nezbudská Lúčka 15 Kresťanskodemokratické hnutie   4 1,55   2 50,00
Nezbudská Lúčka 17 VLASŤ   13 5,03   7 53,84
Nezbudská Lúčka 19 SMER – sociálna demokracia   76 29,45   66 86,84
Nezbudská Lúčka 24 Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko   29 11,24   28 96,55

Viac informácií o výsledkoch volieb do Národnej rady SR nájdete tu: https://volbysr.sk/sk/data02.html

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Prvá arbitrážna k. s. – oznámenie

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 26CbR/236/2015 zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácií“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO: 00 210 722 (ďalej len ako „PD Nededza“) a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna  k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364.

Nakoľko bol Likvidátorovi PD Nededza doručený znalecký posudok, ktorým bola stanovená všeobecná hodnota nehnuteľností vo výlučnom vlastníctve PD Nededza bolo uverejnené nasledujúce OZNÁMENIE: Prvá arbitrážna – výveska.

 

Čítať viac
Zásielkovňa - logo na web

Zásielkovňa – Strečno

Oznámenie

Informujeme všetkých občanov, že v obci Strečno bola dňa 01.01.2020 zriadená pobočka Zásielkovne prevádzkovaná Penziónom Irenka, SNP 44, Strečno- oproti kostolu v Strečne.
Táto služba slúži na objednávanie, doručovanie a následné uloženie tovaru objednaného cez väčšinu e-shopov, ktoré službu ponúkajú.
Aké sú výhody služby Zásielkovňa v obci Strečno?
– Tovar ostane v obci aj v prípade, že si ho nemôžete prevziať, keď príde kuriér.
– Objednaný tovar ostane v Penzióne Irenka po dobu 7 dní od doručenia tovaru. V prípade požiadania Vám lehotu predĺžime bezplatne až na 21 dní.
– Možnosť vyzdvihnutia zásielky 7 dní v týždni kedykoľvek od 11:00 do 21:00.
– Vo väčšine prípadov je cena doručenia nižšia ako cez inú spoločnosť.
– Tovar je doručený do Penziónu Irenka vo väčšine prípadov hneď do druhého dňa.
– Možnosť sledovania doručovania Vašej zásielky online.
– Keď bude zásielka pripravená k prevzatiu, budete informovaní prostredníctvom e-mailu alebo SMS.
– Tovar môže prevziať ktorákoľvek osoba, ktorej dôverujete. Stačí len vedieť číslo zásielky a PIN kód, ktorý obdržíte formou SMS/ e-mailom.
– Služba Zásielkovňa Vám pomôže s vrátením alebo reklamovaním tovaru.
– Službu objednáte priamo cez e-shop, cez ktorý nakupujete, v časti spôsob doručenia.
– Platiť môžete online pri objednávaní tovaru alebo v hotovosti priamo v prevádzke Zásielkovne v Penzióne Irenka v Strečne.

Kontakt:

Zásielkovňa:  +421 221 201 135 (Pondelok- Piatok od 08:00- 18:00)
www.zasielkovna.sk, info@zasielkovna.sk

Penzión Irenka:     +421 919 398 159 (Slobodová Svetlana)
www.penzionirenka.sk

V Strečne, 19. 02. 2020

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

AGRA-VÁH, s. r. o. – vyplácanie nájomného za pôdu

O Z N A M

AGRA – VÁH, s.r.o., so sídlom vo Varíne  týmto oznamuje vlastníkom pôdy, ktorí majú uzatvorené nájomné zmluvy, že bude vyplácať nájomné za pôdu v priestoroch Obecného úradu Nezbudská Lúčka

 dňa   04.  marca  – v stredu  v čase  od   12.00   do  12.30 hod.

Prineste si občiansky preukaz, prípadne splnomocnenie v prípade preberania nájmu za inú osobu.

Upozorňujeme, že bez splnomocnenia nebude možné nájomné vyplatiť.

Prípadné informácie budú poskytnuté na tel. 0907 762 441.

Čítať viac
MŠ Nezbudská Lúčka

Prijímanie detí do Materskej školy v Nezbudskej Lúčke

ZÁPIS DIEŤAŤA DO MŠ

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V NEZBUDSKEJ LÚČKE

NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na základe:

 • písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
 • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní ( priamo v žiadosti ).

Podmienky prijímania detí do materskej školy stanovené zákonom:

 • prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
 • deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
 • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy:

Pred vstupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a základy stolovania. T. j. umývať sa, používať WC (dieťa nesmie nosiť plienky – ani na spanie), čiastočne sa obliekať, obúvať, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše, piť z otvoreného pohára a pri jedení samostatne používať lyžicu.

Na predprimárne vzdelávanie sa ďalej prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestichrokov veku,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
 • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokovveku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné).

Tlačivo žiadosti je k dispozícii priamo v materskej škole a môžete si ho stiahnuť aj tu: Prihláška do MŠ 2019

 

Miesto a termín prijímania žiadosti:

Materská škola Nezbudská Lúčka

od 20.05.2020 do 21.05.2020 v čase od 09:00 hod do 12:00 hod.

 

Na zápis sa odporúča prísť aj s dieťaťom.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2020/2021 vydá riaditeľka Materskej školy v Nezbudskej Lúčke do 30. júna 2020.

 

Mgr. Mária Pösová

riaditeľka školy

 

 

 

Čítať viac
kontajner na web

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec (mesto) NEZBUDSKÁ LÚČKA

predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

(1 580 + 1 840 + 4 430 + 16 300 + 6 580 + 97 + 380 + 750) = 31 957

ÚVKO = —————————————————————————————————————————————- x 100% = 27,01 %

(81 220 + 1 580 + 1 840 + 4 430 + 16 300 + 6 580 + 97 + 380 + 750 + 5 160) = 118 337

 

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2020: 22 €/t

 

Čítať viac
studňa na web

Oznámenie o začatí konania – vodná stavba

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 63 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje v súlade s § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania a v súlade s § 73 vodného zákona začatie vodoprávneho konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

16. marca 2020 (pondelok) o 09,00 hod.

so stretnutím sa na mieste stavby.

Stavebník: Kubička Peter, bytom Nezbudská Lúčka 150, 013 24 Nezbudská Lúčka

Príloha: Oznámenie o začatí konania – studňa – VV

Čítať viac
voľby NR SR web

Oznámenie o mieste a čase konania volieb do NR SR 2020

Obec:  Nezbudská Lúčka

 OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

 • Deň a čas konania volieb     29.02.2020             7.00 h – 22.00 h
 • Miesto konania volieb          Sála Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka č. 130

 

 • Volebný okrsok č. 1

 

Adresa (trvalý pobyt)
Nezbudská Lúčka, č. 130, 013 24  Nezbudská Lúčka

V Nezbudskej Lúčke, dňa 30.01.2020

 

Poučenie:

 1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.
 2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
 3. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 

Čítať viac
DanePozemky275x125

Výzva – daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Obecný úrad Nezbudská Lúčka touto cestou  V Y Z Ý V A  všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2019, prípadne za minulé roky, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2020 na OcÚ Nezbudská Lúčka.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. januáru 2020 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2019 (zmeny výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby…).

Ak  v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve  alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2019 nenastali. Daň na rok 2020 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

Prílohy:

1_Poučenie na vyplnenie Priznania k DzN

2a_Tlačivo – Priznanie k DzN – pdf.

2b_Tlačivo – Priznanie k DzN – na vyplnenie

3_Potvrdenie_o_podani_priznania

 

Čítať viac