AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 2)
Dom na web

Verejná vyhláška – oznámenie o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o nariadení ústneho pojednávania

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s ustanovením “ 88a ods. 1, § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje pokračovanie stavebného konania a zároveň upovedomuje dotknuté orgány a známych účastníkov konania o doplnených podkladoch v konaní o nepovolenej stavbe 

„Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“

Stavebník: Daniela Antošová, bytom Nezbudská lúčka č. 147

Súčasne stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie dňa 06.08.2020 o 10:00 hod.  so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. sv. Floriána 1002.

Cele znenie Oznámenie nájdete tu: VV – Antošová – pokračovanie stavebného konania č

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Verejná vyhláška – Poľovnícka spoločnosť Kriváň – Malá Fatra

Poľovnícka spoločnosť Kriváň – Malá Fatra bude dňa 25.06.2020 od 16:00 hod. do 17:30 hod. v Stráži, hotel Diana vyplácať náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ.

Je potrebné priniesť si so sebou doklad totožnosti a doklad preukazujúci vlastníctvo k poľovnému pozemku.

Celé znenie verejnej vyhláškyVV Poľovnícka spoločnosť Kriváň – Malá Fatra

 

Čítať viac
pamiatkový úrad na web

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania

Krajský pamiatkový úrad Žilina (ďalej len „správny orgán“), ktorý je v zmysle § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v z.n.p. (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len správny poriadok“) v z.n.p.

OZNAMUJE ZAČATIE KONANIA

na základe žiadosti Považského múzea v Žiline, Topoľová 1, 010 03  Žilina vo veci vydania rozhodnutia o prípustnosti vykonať archeologický výskum na vedecké a dokumentačné účely  podľa § 35 ods. 5 a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona oprávnenou právnickou osobou, Považské múzeum, spôsobom vykonávania výskumu – povrchovou prospekciou, výskumom detektorom kovov a v odôvodnených prípadoch malou sondážou v k. ú. Krasňany, Varín a Nezbudská Lúčka za účelom overenia archeologického potenciálu vytypovaných území a zistenia rozsahu prípadných archeologických nálezísk MIMO ZASTAVANÉHO ÚZEMIA predmetných katastrov.

Cele znenie vyhlášky TU: 2020_11015_Krasnany_Varin_Nezbud_Lucka_Prieskum_katastrov_detektorom

Čítať viac
Dom na web

Rozhodnutie o umiestnení stavby – Rabatinová a Rabatin

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, zastúpené v správnom konaní starostom obce podľa § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh podľa § 32 – § 40 stavebného zákona, a v zmysle §§ 39,  39a/ods. 1/ stavebného zákona vydáva toto

rozhodnutie o umiestnení stavby,

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu:

Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí,   žumpa,“

(ďalej len „stavba“) na pozemkoch parc. č. 5086/263, 5086/42, 5092/29, 5092/28, 5092/1 C KN katastrálne územie Nezbudská Lúčka (stavba „rodinný dom, žumpa“ –  na pozemku parc. č. 5086/263 C KN, prípojky inž. sietí na pozemkoch parc. č. 5086/42, 5092/29, 5092/28, 5092/1 C KN).

 

Navrhovateľ:

Helena Rabatinová a Boris Rabatin, bytom 010 01 Žilina, Gabajova 2593/22 (v zastúpení ALORA STORE, s. r. o., Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina).

 

Bližšie informácie v prílohe:Rozhodnutie o umiestnení stavby – Rabatinová, Rabatin

 

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR

Dňa 15.05.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR prijal nové opatrenie pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3992/2020, viď príloha: final_navrh_statna_karantena_15_05-1

Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenie informuje o tom, žeNárodná rada SR v piatok schválila návrh novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá umožní ľuďom prichádzajúcim zo zahraničia ísť do domácej izolácie namiesto štátneho karanténneho centra.

Pôjde o aplikáciu v mobilnom telefóne, ktorú si užívateľ pri príchode na Slovensko inštaluje. Použitie aplikácie bude dobrovoľné. V možnosti naďalej ostáva aj pobyt v štátnej karanténe, ak osobám napríklad podmienky v ich domácnostiach neumožňujú efektívnu izoláciu či bývajú s osobami, ktoré sú v rizikových skupinách, alebo nemajú smartfón.

Aplikácia bude monitorovať pohyb užívateľa, ale nebude hlásiť jeho polohu úradom. Informácie o polohe nebudú ukladané na serveroch Úradu verejného zdravotníctva SR resp. štátu, ale zostanú vždy uložené len na mobilnom zariadení užívateľa mobilnej aplikácie na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Až v prípade vzdialenia sa z miesta nahláseného ako miesto pobytu počas domácej izolácie sa odošle upozornenie. Funkcionalita rozpoznávania tváre na mobilnom zariadení vyzve užívateľa k odfoteniu svojej tváre (selfie), pričom tieto údaje vrátane fotografie zostanú uložené na mobilnom zariadení. Aplikácia bude osoby v povinnej izolácií v domácom prostredí vyzývať k opätovnému odfoteniu sa. Následne len porovná, či sa tieto údaje zhodujú s pôvodnou vzorkou.

Iba v prípade, ak sa by tieto údaje nezhodovali, zašle mobilná aplikácia na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie na server hlásenie. V žiadnom momente však prevádzkovateľ resp. štát nebude získavať ani spracúvať informácie zobrazujúce tváre používateľov alebo ich biometrické údaje. Údaje z aplikácie sa budú ukladať len počas trvania pandémie, najneskôr však do konca roka 2020.

Inteligentná karanténa odbremení kapacity štátnych karanténnych zariadení a bude pôsobiť menej invazívnym spôsobom na ľudí. Zároveň však poskytne porovnateľnú úroveň dodržiavania karanténnych opatrení ako v prípade povinnej štátnej karantény. Do testovacej prevádzky by sa mala dostať v najbližších dňoch.“

Čítať viac
OZ, ikonka B

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 12.05.2020

Dňa 12.mája 2020 t. j. v utorok o 17:00 hodine sa v Kultúrnom dome Nezbudská Lúčka uskutoční 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2020.

Pozvánka na OZ 12.05.2020 a program rokovania

POZOR ZMENA zo dňa 11.05.2020

V súlade s Opatrením úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3881/2020 zo dňa 06.05.2020 je zasadnutie obecného zastupiteľstva aj v čase mimoriadnej situácie prístupné pre verejnosť s dôrazom na dodržiavanie všetkých protiepidemických opatrení, vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy.

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Oznámenie o výsledku žrebovania náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva

OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka,
IČO: 00648256, DIČ: 2020689341, Mobil: 0911 491 548, email: obec@nezbudskalucka.sk


Číslo p.: 496/2020

V Nezbudskej Lúčke, 04. mája 2020

Oznámenie o výsledku žrebovania náhradníka na post poslanca obecného zastupiteľstva

Nakoľko dňa 07.04.2020 bolo zaevidované oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva zo strany pani Márie Líškovej, dňa 04.05.2020 zasadala miestna volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí (z roku 2018). Postupovalo sa v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 192 ods. 1, ktorý hovorí „Ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3“.

Keďže došlo k rovnosti hlasov u dvoch oprávnených náhradníkov s rovnakým počtom platných hlasov postupovalo sa v zmysle § 189 ods. 3, ktorý hovorí: „Ak vo volebnom obvode získajú viacerí kandidáti viacerých politických strán, koalícií alebo nezávislí kandidáti rovnaký počet platných hlasov, miestna volebná komisia určí z nich poslanca obecného zastupiteľstva žrebom.“ Na základe žrebu bola dňa 04.05.2020 ako nastupujúci náhradník vyžrebovaná

Edita Jarošová (Slovenská národná strana)

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – odstávka el. energie a uzávera cesty na hornom konci obce

Dňa 06. mája 2020 t. j. v stredu v čase od 8:00 do 15:00 hodiny bude z dôvodu demontáže stĺpov veľmi vysokého napätia odpojená elektrická energia na niektorých odberných miestach na hornom konci obce. Odberatelia budú o odstávke upovedomení.

Cestná komunikácia na horný koniec obce bude rovnako v čase od 8:00 do 15:00 hodiny vo veľmi obmedzenom režime. Chodci prejdú, ale pre motorové vozidlá bude komunikácia uzavretá s výnimkou pracovníkov realizujúcich demontáž stĺpov.

Vyzývame občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a ochrany svojho majetku neparkovali svoje motorové vozidlá na ceste pod vedením. Ako parkovaciu plochu bude možné využiť aj dvor obecného úradu.

Autobusové spoje v uvedenom čase od 8:00 do 15:00 hodiny budú premávať len po zástavku Na Jarku.

Žiadame občanov o disciplinovanosť a obozretnosť.

 

Za pochopenie ďakujeme

 

 

 

Čítať viac