AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 2)
Vianočný benefičný koncert 2018 - na web

Vianočný benefičný koncert: „SPIEVAME PRE ŠKÔLKU“

Materská škola v Nezbudskej Lúčke spolu s obecným úradom Nezbudská Lúčka Vás pozývajú na

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT: „SPIEVAME PRE ŠKÔLKU“

13. december 2019

17:00 hod.

sála Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka

Účinkovať budú:

folklórna skupina Hajov zo Strečna,

žiaci ZUŠ Nižné Kamence pod vedením pána učiteľa Ondreja Hanuliaka,

deti z Materskej školy Nezbudská Lúčka

vstupné DOBROVOĽNÉ

Vianočný benefičný koncert 2019

 

Čítať viac
NP TOS web

Národný projekt: Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Základné informácie

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020. Nadväzuje na dva národné projekty Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sa realizovali v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, pričom zohľadňuje výsledky predchádzajúcich národných projektov, na základe ktorých prináša nasledovné inovácie:

 • rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby účelovým zapájaním malých obcí,
 • zvyšovanie informovanosti obcí o poskytovaní opatrovateľskej služby prostredníctvom akvizičnej činnosti, osvetovej činnosti a diseminačných aktivít,
 • podporu neformálnych partnerstiev a sieťovanie pri poskytovaní opatrovateľskej služby,
 • zvyšovanie profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby starostlivosťou o odborný rast opatrovateliek zapojených do tohto národného projektu (odborná príprava, supervízia) a obcí (informačné semináre),
 • vypracovanie analýzy možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu.

Prijímateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Alokácia: 4 928 395,09 €

Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky

Cieľové skupiny:

 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore,
 • verejní poskytovatelia sociálnych služieb (pre účely tohto projektu sa rozumie malá obec:
  • obec s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
  • právnická osoba zriadená alebo založená obcou s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
  • spoločný obecný úrad zriadený obcami s počtom obyvateľov do 1000 vrátane.

Oprávnení užívatelia: verejní poskytovatelia opatrovateľskej služby

  • obec s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
  • právnická osoba zriadená alebo založená obcou s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
  • spoločný obecný úrad zriadený obcami s počtom obyvateľov do 1000 vrátane.

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Projekt bude mať jednu hlavnú aktivitu – Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v obciach. Aktivita je zameraná na podporu zvyšovania úrovne poskytovania opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska.

Podaktivita 1.1.: Expertná činnosť

Podaktivita 1.2.: Diseminácia a sieťovanie v rámci obcí

Podaktivita 1.3.: Výber a metodická podpora poskytovateľov, výkon opatrovateľskej služby

Podaktivita 1.4.: Odborná príprava a supervízia opatrovateliek

 

Hlavný cieľ:

 • zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v malých obciach do 1000 obyvateľov vrátane, ktoré neposkytujú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách),
 • zvýšenie informovanosti o povinnosti obcí poskytovať alebo zabezpečovať opatrovateľskú službu,
 • podpora zvyšovania profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby podporou vzdelávania a supervízie podporených opatrovateliek,
 • analýza možnosti a schopnosti obce poskytovať alebo zabezpečovať opatrovateľskú službu.

Ďalšie informácie viď plagát: Leták NP TOS

Čítať viac
europsky-dvor-auditorov-kritizuje-rozpocet-eu

Návrh rozpočtu na rok 2020

Dávame do pozornosti Návrh rozpočtu obce Nezbudská Lúčka na rok 2020 a dva nasledujúce roky.

Pripomienky ku navrhovanému rozpočtu môžete zasielať najneskôr do 29.11.2019:

 • písomne na adresu Obecného úradu Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka,
 • odovzdať v podateľni Nezbudská Lúčka,
 • mailom na adresu obec@nezbudskalucka.sk,
 • ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade v Nezbudskej Lúčke.
 • Na pripomienky, ktoré nie sú zdôvodnené, nemusí navrhovateľ prihliadať.

Návrh rozpočtu na rok 2020 – PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2020 – VÝDAVKY

Rozpočtový harmonogram

Čítať viac
studňa na web

Oznámenie o začatí konania – vodná stavba

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 63 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje v súlade s § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania a v súlade s § 73 vodného zákona začatie vodoprávneho konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 1. decembra 2019 (pondelok) o 09,00 hod.

so stretnutím sa na mieste stavby.

Stavebník: Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina

Príloha: Oznámenie o začatí konania – studňa – VV

Čítať viac
Dom na web

Stavebné povolenie – Huml a Humlová

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,   prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 37, 62, 63 stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa   vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných  technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie  v  stavebnom konaní a po preskúmaní rozhodol takto:

Stavebník:         Jana Humlová a Dušan Huml, obaja bytom 010 08 Žilina, J. Vojtaššáka 3148/4

Stavbu:             Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č.s. 98“

v katastrálnom území  Nezbudská Lúčka  na pozemku parc. č.  5068//2, 5068/1 C KN,

(k nehnuteľnosti, ku stavbe č.s. 98  a pozemku parc. č. 5068/2, 5068/1 C KN kat. územie Nezbudská Lúčka má vlastnícke právo Jana Humlová a Dušan Huml, zapísané  v liste vlastníctva č. 517, ktorý je vedený Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom);

podľa §§  39a/, 66 stavebného zákona  

P O V O Ľ U J E .

 

Bližšie informácie v prílohe:

Stavebné povolenie – Jana Humlová a Dušan Huml

Situácia osadenia stavby – Humlová

 

Čítať viac
starý hrad - castrum Warna

POZVÁNKA – Katarínska zábava 23.11.2019

Združenie na záchranu Starého hradu – castrum Warna si Vás dovoľuje srdečne pozvať na Katarínsku zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 23.11.2019 so začiatkom o 19:00 hod. v Kultúrnom dome v Nezbudskej Lúčke.

Viac informácii nájdete v priloženom plagáte alebo môžete kontaktovať organizátorov:

Edita Jarošová – s. č. 113
Ďurčová Zuzana  – s. č. 96

Plagát: Pozvánka – Katarínska zábava – castrum Warna

Čítať viac