AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 21)
studňa na web

Oznámenie o začatí konania – vodná stavba

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 63 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje v súlade s § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania a v súlade s § 73 vodného zákona začatie vodoprávneho konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

16. marca 2020 (pondelok) o 09,00 hod.

so stretnutím sa na mieste stavby.

Stavebník: Kubička Peter, bytom Nezbudská Lúčka 150, 013 24 Nezbudská Lúčka

Príloha: Oznámenie o začatí konania – studňa – VV

Čítať viac
voľby NR SR web

Oznámenie o mieste a čase konania volieb do NR SR 2020

Obec:  Nezbudská Lúčka

 OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

 • Deň a čas konania volieb     29.02.2020             7.00 h – 22.00 h
 • Miesto konania volieb          Sála Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka č. 130

 

 • Volebný okrsok č. 1

 

Adresa (trvalý pobyt)
Nezbudská Lúčka, č. 130, 013 24  Nezbudská Lúčka

V Nezbudskej Lúčke, dňa 30.01.2020

 

Poučenie:

 1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.
 2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
 3. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 

Čítať viac
DanePozemky275x125

Výzva – daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Obecný úrad Nezbudská Lúčka touto cestou  V Y Z Ý V A  všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2019, prípadne za minulé roky, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2020 na OcÚ Nezbudská Lúčka.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. januáru 2020 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2019 (zmeny výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby…).

Ak  v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve  alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2019 nenastali. Daň na rok 2020 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

Prílohy:

1_Poučenie na vyplnenie Priznania k DzN

2a_Tlačivo – Priznanie k DzN – pdf.

2b_Tlačivo – Priznanie k DzN – na vyplnenie

3_Potvrdenie_o_podani_priznania

 

Čítať viac
studňa na web

Rozhodnutie – povolenie na užívanie vôd a uskutočnenie vodnej stavby

Obec Nezbudská Lúčka, starostka obce, v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v zmysle § 63 č. 364/2004 Z. z. o vodách a o  zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a v súlade s § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), vydáva stavebníkovi:
Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina

na stavbu: „Vŕtaná studňa“ – ako neoddeliteľná súčasť novostavby rodinného domu.

 1. povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd v súlade s § 21 ods.1 písm. b) a v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Podmienky povolenia :

 • Množstvo odoberanej vody Q ročné = 211,7 m3 (m3.rok-1)
 • Povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd sa vydáva na dobu 10 rokov od dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby.
 1. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby v zmysle § 26 ods.1 vodného zákona a v súlade s § 66 stavebného zákona v rozsahu projektovej dokumentácie stavby: „Novostavba rodinného domu, Nezbudská Lúčka, CKN č. 5155/33“ objekt „Vŕtaná studňa“

Príloha: Rozhodnutie – Povolenie vodnej stavby a užívania vôd

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Železnice SR, Klenensova 8, 813 61 Bratislava zastúpené spoločnosťou REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava podala dňa 02.12.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“ vo viacerých katastrálnych územiach.

Mesto Ružomberok, Mestský úrad, oddelenie stavebnej správy, príslušné podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona

oznamuje začatie územného konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie bez miestneho zisťovania na deň: 23.01.2020 /štvrtok/ o 10:00 hod.

so stretnutím pozvaných v Malej zasadačke na poschodí Mestského úradu v Ružomberku, č. d. 30.

 

Viac informácií v priloženom oznámení a prílohách:

 

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Prvá arbitrážna k. s. – súťažný proces – odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 26CbR/236/2015 zo dňa 26.04.207. súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácií“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO: 00 210 722 (ďalej len ako „Družstvo“) a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna  k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364.

Likvidátor za účelom speňaženia nehnuteľného majetku vo vlastníctve Družstva pristúpil k procesu speňažovania majetku, a to za nasledovných podmienok: viď. v priloženej prílohe.

Podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku

Čítať viac
Vianočný benefičný koncert 2018 - na web

Vianočný benefičný koncert: „SPIEVAME PRE ŠKÔLKU“

Materská škola v Nezbudskej Lúčke spolu s obecným úradom Nezbudská Lúčka Vás pozývajú na

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT: „SPIEVAME PRE ŠKÔLKU“

13. december 2019

17:00 hod.

sála Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka

Účinkovať budú:

folklórna skupina Hajov zo Strečna,

žiaci ZUŠ Nižné Kamence pod vedením pána učiteľa Ondreja Hanuliaka,

deti z Materskej školy Nezbudská Lúčka

vstupné DOBROVOĽNÉ

Vianočný benefičný koncert 2019

 

Čítať viac
NP TOS web

Národný projekt: Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Základné informácie

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020. Nadväzuje na dva národné projekty Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sa realizovali v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, pričom zohľadňuje výsledky predchádzajúcich národných projektov, na základe ktorých prináša nasledovné inovácie:

 • rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby účelovým zapájaním malých obcí,
 • zvyšovanie informovanosti obcí o poskytovaní opatrovateľskej služby prostredníctvom akvizičnej činnosti, osvetovej činnosti a diseminačných aktivít,
 • podporu neformálnych partnerstiev a sieťovanie pri poskytovaní opatrovateľskej služby,
 • zvyšovanie profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby starostlivosťou o odborný rast opatrovateliek zapojených do tohto národného projektu (odborná príprava, supervízia) a obcí (informačné semináre),
 • vypracovanie analýzy možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu.

Prijímateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Alokácia: 4 928 395,09 €

Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky

Cieľové skupiny:

 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore,
 • verejní poskytovatelia sociálnych služieb (pre účely tohto projektu sa rozumie malá obec:
  • obec s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
  • právnická osoba zriadená alebo založená obcou s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
  • spoločný obecný úrad zriadený obcami s počtom obyvateľov do 1000 vrátane.

Oprávnení užívatelia: verejní poskytovatelia opatrovateľskej služby

  • obec s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
  • právnická osoba zriadená alebo založená obcou s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
  • spoločný obecný úrad zriadený obcami s počtom obyvateľov do 1000 vrátane.

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Projekt bude mať jednu hlavnú aktivitu – Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v obciach. Aktivita je zameraná na podporu zvyšovania úrovne poskytovania opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska.

Podaktivita 1.1.: Expertná činnosť

Podaktivita 1.2.: Diseminácia a sieťovanie v rámci obcí

Podaktivita 1.3.: Výber a metodická podpora poskytovateľov, výkon opatrovateľskej služby

Podaktivita 1.4.: Odborná príprava a supervízia opatrovateliek

 

Hlavný cieľ:

 • zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v malých obciach do 1000 obyvateľov vrátane, ktoré neposkytujú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách),
 • zvýšenie informovanosti o povinnosti obcí poskytovať alebo zabezpečovať opatrovateľskú službu,
 • podpora zvyšovania profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby podporou vzdelávania a supervízie podporených opatrovateliek,
 • analýza možnosti a schopnosti obce poskytovať alebo zabezpečovať opatrovateľskú službu.

Ďalšie informácie viď plagát: Leták NP TOS

Čítať viac
europsky-dvor-auditorov-kritizuje-rozpocet-eu

Návrh rozpočtu na rok 2020

Dávame do pozornosti Návrh rozpočtu obce Nezbudská Lúčka na rok 2020 a dva nasledujúce roky.

Pripomienky ku navrhovanému rozpočtu môžete zasielať najneskôr do 29.11.2019:

 • písomne na adresu Obecného úradu Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka,
 • odovzdať v podateľni Nezbudská Lúčka,
 • mailom na adresu obec@nezbudskalucka.sk,
 • ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade v Nezbudskej Lúčke.
 • Na pripomienky, ktoré nie sú zdôvodnené, nemusí navrhovateľ prihliadať.

Návrh rozpočtu na rok 2020 – PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2020 – VÝDAVKY

Rozpočtový harmonogram

Čítať viac
studňa na web

Oznámenie o začatí konania – vodná stavba

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 63 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje v súlade s § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania a v súlade s § 73 vodného zákona začatie vodoprávneho konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 1. decembra 2019 (pondelok) o 09,00 hod.

so stretnutím sa na mieste stavby.

Stavebník: Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina

Príloha: Oznámenie o začatí konania – studňa – VV

Čítať viac