AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 21)
Pozvánka na webovú

Pozvánka na „Úctu k starším“

Obec Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva dňa 25.10.2017 o 15:30 hod. do sály Kultúrneho domu, aby sme spolu s našimi seniormi oslávili  „Október – Mesiac úcty k starším“.

 O program sa postarajú:

  • Deti z Materskej školy v Nezbudskej Lúčke
  • Mažoretky z Varína
  • Ľudová hudba „PARTA“ zo Strečna

Tešíme sa na Vás

 

Čítať viac
Dom na web

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, v súlade s ustanovením § 36, 61 stavebného zákona dodatočne oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania neznámym účastníkom konania.  Viac informácii v priloženom oznámení.

Verejná vyhláška – dodatočné oznámenie neznámym vlastníkom

Čítať viac
DOD Považský Chlmec - web

Deň otvorených dverí v tuneli Považský Chlmec

Národná diaľničná spoločnosť  Vás srdečne pozýva na Deň otvorených dverí v tuneli Považský Chlmec, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. októbra 2017. Celý koncept akcie je pripravený na základe kampane Bezpečne v tuneli, ktorou organizátori chcú širokú verejnosť upozorniť a poučiť o možných rizikách pri prejazde tunelom. Koncepcia  je postavená na tom, aby sa ľuďom čo najviac  ukázalo ako tunel vyzerá, ako v ňom ľudia pracujú a to najdôležitejšie, ako sa v ňom správať v prípade nehody, požiaru alebo len zápchy. Je to edukatívna prehliadka s odborným výkladom špecialistov.

Čítať viac
začiatok školy - web

ZŠ MŠ Varín – Svätá omša pri príležitosti začiatku školského roka 2017/2018

Základná škola s materskou  školou O.  Štefku, M.R. Štefánika 432 Varín

Oznam

Riaditeľka  školy  oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2017/2018 sa   uskutoční 4. septembra 2017  o 9. 00 hodine na školskom  dvore ZŠ s MŠ O. Štefku Varín (v prípade nepriaznivého  počasia v telocvični  školy).

  Pri  tejto  príležitosti  sa odslúži  slávnostná  svätá  omša 4. 9. 2017 o 8.00 hodine vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice  vo Varíne.

Riaditeľka  školy ďalej  oznamuje rodičom žiakov, ktorí  sa  budú  chcieť stravovať  v školskej  jedálni, aby nahlásili  záujem  u triednych učiteľov, od  ktorých  dostanú  prihlášku .

Zápisné lístky do  Školského  klubu žiaci  dostanú  od  triednych    učiteľov alebo od pani  vychovávateliek.

Čítať viac
vodovodný kohútik na web

Dodatočné povolenie vodnej stavby „Výstavba vodovodu ul. Za Hradišťom“

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa príslušných zákonov vydáva pre stavebníka: Obec Nezbudská Lúčka, IČO: 00648256, so sídlom Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka dodatočné povolenie vodnej stavby „Výstavba vodovodu ul. Za Hradišťom“ zrealizovanej na pozemkoch parc. č. KN-C 5092/1, 5351/12, 5351/6 v katastrálnom území Nezbudská Lúčka.

Dodatočné povolenie vodnej stavby 15.8.2017

Čítať viac
Dom

Oznámenie o prerušení konania o dodatočnom povolení stavby do 30.9.2017 – Antošová Daniela

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, vedie správne konanie podľa § 88 a ods. 1 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby „Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“, stavebník: Daniela Antošová, bytom Nezbudská Lúčka č. 147, prerušuje konanie o dodatočnom povolení stavby do 30.09.2017.

 

Antošová – oznámenie o prerušení konania

Čítať viac
vodovodný kohútik na web

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia začína konanie podľa § 88 ods. 1. písm. b) stavebného zákona o dodatočnom povolení vodnej stavby „Výstavba vodovodu ul. Za Hradišťom“ zrealizovanej na pozemkoch parc. č. KN-C 5092/1, 5351/12, 5351/6 v katastrálnom území Nezbudská Lúčka bez stavebného povolenia. Zároveň  za účelom prerokovania tejto veci nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 11. augusta 2017 o 10:30 hod.

Verejná vyhláška – Okresný úrad ZA – Vodovod ul. Za Hradišťom

Čítať viac