AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 22)
Dom na web

Stavebné povolenie – Huml a Humlová

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,   prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 37, 62, 63 stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa   vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných  technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie  v  stavebnom konaní a po preskúmaní rozhodol takto:

Stavebník:         Jana Humlová a Dušan Huml, obaja bytom 010 08 Žilina, J. Vojtaššáka 3148/4

Stavbu:             Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č.s. 98“

v katastrálnom území  Nezbudská Lúčka  na pozemku parc. č.  5068//2, 5068/1 C KN,

(k nehnuteľnosti, ku stavbe č.s. 98  a pozemku parc. č. 5068/2, 5068/1 C KN kat. územie Nezbudská Lúčka má vlastnícke právo Jana Humlová a Dušan Huml, zapísané  v liste vlastníctva č. 517, ktorý je vedený Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom);

podľa §§  39a/, 66 stavebného zákona  

P O V O Ľ U J E .

 

Bližšie informácie v prílohe:

Stavebné povolenie – Jana Humlová a Dušan Huml

Situácia osadenia stavby – Humlová

 

Čítať viac
kontajner na web

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v piatok 8.11.2019 od 9:00 hod. budú vedľa parkoviska na zákrute pristavené veľkokapacitné kontajnery (VOK). Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako napríklad: starý nábytok, matrace, koberce a iné.

UPOZORNENIE: veľkokapacitný kontajner nie je určený na elektrospotrebiče, oleje, riedidlá, odpad zo záhrad!!!

Z dôvodu pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zákrute sa Vám ospravedlňujeme za prípadné obmedzenie pri parkovaní.

 

Čítať viac
Dom na web

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.

Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník: Jana Humlová a Dušan Huml, obaja bytom 010 08 Žilina, J. Vojtaššáka 3148/4

Stavba: „Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č. s. 98, na pozemkoch p.č. 5068/2, 5068/1 C KN, k. ú. Nezbudská Lúčka.

Bližšie informácie v prílohe: VV – stavebník Humlovci, s. č. 98

 

Čítať viac
NATURPACK web

„Spoločne vytrieďme farebnejší svet“

Človek sa vzdeláva celý život, tak prečo nie aj v oblasti triedenia odpadu?

Zapojte sa aj Vy do zlepšenia kvality nášho života tým, že budete správne triediť odpad, čím sa zmierni negatívny dopad odpadov na Našu planétu. Čistota životného prostredia zlepší kvalitu našich životov a životov ďalších generácií.

Ukážte svojmu okoliu, že triedenie odpadu je „hračka“!

K správnemu triedeniu Vám pomôže plagát (viď príloha), ktorý vypracovala OZV NATUR-PACK ako jednu zo svojich vzdelávacích aktivít. Ďalšie informácie nielen o triedení odpadu nájdete na https://www.naturpack.sk.

Príloha:
NATUR-PACK plagat_triedenie_typ_e

 

Čítať viac
Logo SAD na web

SAD Žilina – Európsky týždeň mobility

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť informuje, že od pondelka 16. septembra až do nedele 22. septembra 2019 čakajú na plne platiacich cestujúcich prímestskou dopravou výrazné zľavy na cestovnom. Žilinská župa v spolupráci s SAD Žilina sa zapojila do Európskeho týždňa mobility. Ponúkajú nielen svojim cestujúcim, ale aj tým, ktorí pravidelne necestujú verejnou autobusovou dopravou, vyskúšať si za zvýhodnených podmienok, čo ponúka dnešnému cestujúcemu moderná autobusová doprava, ako alternatíva individuálnej dopravy.

Čítať viac
volby-do-europskeho-parlamentu-2014-informacie

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019

SÚHRNNÉ VÝSLEDKY HLASOVANIA PODĽA ÚZEMNÉHO ČLENENIA

Výsledky za obec Nezbudská Lúčka

Viac informácií o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu 2019 nájdete tu: http://volbysr.sk/sk/data01.html

Čítať viac
elektroodpad

Odvoz elektroodpadu

Obecný úrad Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že dňa 05.06.2019 (t. j. streda) bude firma EKORAY realizovať odvoz elektroodpadu v našej obci.

Zároveň žiadame občanov, aby si elektroodpad vyložili pred svoje bránky skôr – už pred 8:00 hodinou.

Ďakujeme

Čítať viac
volby-do-europskeho-parlamentu-2014-informacie

Oznámenie o mieste a čase konania volieb do Európskeho parlamentu

Obec / Municipality: Nezbudská Lúčka

OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu
NOTICE
of the date and place of elections to the European Parliament

  • Deň a čas konania volieb / Date and time of elections:   25. 5. 2019 07.00 h – 22.00 h
  • Miesto konania volieb / Place of elections:  Sála Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka č. 130
  • Okrsok č. / District No.:  1

Adresa (trvalý pobyt) / Address (permanent residence): Nezbudská Lúčka č. 130, 013 24 Nezbudská Lúčka

V Nezbudskej Lúčke, dňa 24.04.2019

 

Poučenie:

  1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie.
  2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
  3. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Instruction:

  1. Before voting, the voter shall prove their identity by submitting the identity card or residence card of European Union citizen.
  2. The voter shall receive ballot papers and an empty envelope from the members of the commission and confirm the receipt by their handwritten signature.
  3. In the special polling booth, the voter shall put one of the ballot papers without any modification into the envelope or they shall designate preferential voting in one of the ballot papers by circling the serial number of maximum two candidates. Then, the voter shall put the ballot paper into the envelope and subsequently in the ballot box. The voter shall put the unused ballot papers to the box for unused or incorrectly modified ballot papers, otherwise they commit a minor offence, for which a fine of EUR 33 will be imposed.

Prílohy: 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do EP

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Čítať viac