AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 23)
uzávieka + obmedzenie na web

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA informuje o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno  na nasledujúce obdobie počas II. etapy realizácie sanačných prác na skalnom brale

  1. Počas víkendu v dňoch 29. 4. a 30. 4. 2017 bude cesta I/18 prejazdná bez obmedzení.
  2. Od 3. 5. 2017 bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne:
    • Obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km /hod –  s termínom do odvolania.
  3. Predpoklad na mesiac jún 2017.
    • Kombinácia úplnej uzávierky počas víkendov a obojsmernej dopravy v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km/hod. počas týždňa.

Výzva pre účastníkov cestnej dopravy:

Vyššie uvedené obmedzenia v doprave na predmetnom úseku cesty budú mať vplyv na vytváranie kolón. V tejto súvislosti odporúčame využívať aj iné trasy na realizovanie nákladnej a osobnej dopravy. Pri prejazde týmto úsekom cesty rešpektovať obmedzenie rýchlosti na 30km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov, za účelom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.

Čítať viac
ČOV na web

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina – odbor starostlivosti o životné prostredie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy vydáva pre žiadateľa: Peter Ondráš POVOLENIE na osobitné užívanie vôd a STAVEBNÉ POVOLENIE vo veci  vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd“ – ako dočasnej stavby do doby kolaudácie. Viac v priloženom dokumente pdf.

Rozhodnutie – Peter Ondráš

Čítať viac
pamiatkový úrad na web

Vyhlásenie Starhradu v Nezbudskej Lúčke za národnú kultúrnu pamiatku

Pamiatkový úrad SR ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 a § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z.  o ochrane pamiatkového fondu v z. n. p. vydáva podľa § 15 ods. 1 zákona v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z. n. p. toto rozhodnutie, ktorým vyhlasuje Hrad (Starý hrad, Starhrad) v obci Nezbudská Lúčka za národnú kultúrnu pamiatku.

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o vyhlásení Starhradu za národnú kultúrnu pamiatku

Čítať viac
HaZZ na web

Upozornenie – ochrana lesov a lesných porastov pred požiarmi

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v záujme zabezpečenia ochrany lesov a lesných porastov pred požiarmi v roku 2017 vydáva nasledovné upozornenie v snahe zvýšiť informovanosť občanov  o opatreniach zameraných na zabezpečenie ochrany lesov pre požiarmi a tiež o ich povinnostiach pri prevencii pred vznikom požiarov a pri odstraňovaní prípadných už vzniknutých požiarov.

HaZZ Žilina – Upozornenie

Čítať viac