AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 26)
futbalisti na web

Nové dresy žiakov z TJ Považan

Naši futbalisti z klubu TJ Považan Nezbudská Lúčka dostali dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu (SFZ), ktorú využili na nákup nových dresov pre žiakov. Bielo-modré dresy využijú na zápasoch, na ktorých budú reprezentovať našu obec. Prajeme veľa úspechov v rozohranej sezóne.

Pozrite sa ako im to spolu „ladí“.
Hore zľava: Ľubomír Tavač (tréner), Marek Krížik, Dominik Hurka, Jozef Krížik, Samuel Adamé, Patrik Horecký, Ján Dudus, Rebeka Dudusová
Dole zľava: Samuel Pažičan, Maximilián Dudus, Miroslav Hrašna, Vanesa Kulmanová, Jakub Kostelný, Samuel Krížik
Čítať viac
pozemok na predaj-web

Výzva – ponuka na predaj pozemku v katastri obce Varín

Ďurčová Anna ponúka v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 140/2014 Z.z. na predaj pozemok nachádzajúci sa v katastrálnom území Varín, obec Varín, okres Žilina na liste vlastníctva č. 3935 a to pozemok EKN parcelné číslo 1368/15, výmera 2026 m2, druh pozemku Orná pôda, predaj pozemku v celosti. Cena je stanovená na 2,47 € za 1 m2.

Čítať viac
uzávieka + obmedzenie na web

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA informuje o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno  na nasledujúce obdobie počas II. etapy realizácie sanačných prác na skalnom brale

  1. Počas víkendu v dňoch 29. 4. a 30. 4. 2017 bude cesta I/18 prejazdná bez obmedzení.
  2. Od 3. 5. 2017 bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne:
    • Obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km /hod –  s termínom do odvolania.
  3. Predpoklad na mesiac jún 2017.
    • Kombinácia úplnej uzávierky počas víkendov a obojsmernej dopravy v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km/hod. počas týždňa.

Výzva pre účastníkov cestnej dopravy:

Vyššie uvedené obmedzenia v doprave na predmetnom úseku cesty budú mať vplyv na vytváranie kolón. V tejto súvislosti odporúčame využívať aj iné trasy na realizovanie nákladnej a osobnej dopravy. Pri prejazde týmto úsekom cesty rešpektovať obmedzenie rýchlosti na 30km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov, za účelom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.

Čítať viac
ČOV na web

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina – odbor starostlivosti o životné prostredie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy vydáva pre žiadateľa: Peter Ondráš POVOLENIE na osobitné užívanie vôd a STAVEBNÉ POVOLENIE vo veci  vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd“ – ako dočasnej stavby do doby kolaudácie. Viac v priloženom dokumente pdf.

Rozhodnutie – Peter Ondráš

Čítať viac
pamiatkový úrad na web

Vyhlásenie Starhradu v Nezbudskej Lúčke za národnú kultúrnu pamiatku

Pamiatkový úrad SR ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 a § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z.  o ochrane pamiatkového fondu v z. n. p. vydáva podľa § 15 ods. 1 zákona v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z. n. p. toto rozhodnutie, ktorým vyhlasuje Hrad (Starý hrad, Starhrad) v obci Nezbudská Lúčka za národnú kultúrnu pamiatku.

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o vyhlásení Starhradu za národnú kultúrnu pamiatku

Čítať viac
Uzávera cesty na web

Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18

V súlade s vydaným povolením Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. p. OU-ZA-OCDPK-2016/042373/6/BIL zo dňa 16.12.2016, bude v dňoch 11. a 12. marca 2017 (od soboty v čase 08:00 hod. do nedele 16:00 hod.) realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu pokračovania vykonávania sanačných prác na skalnom brale pod hradom v obci Strečno.

Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené  dopravným značením.  Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov!

Na miestach uzavretia cesty počas uzávierky bude nepretržite hliadkovať hliadka PZ SR.

Čítať viac
Dom

Výzva na doplnenie žiadosti a oznámenie o prerušení konania – Rozhodnutie

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný stavebný úrad vedie správne konanie o dodatočnom povolení stavby „Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ stavebník: Daniela Antošová, bytom Nezbudká Lúčka č. 47. Na základe výsledkom stavebného konania a námietok vznesených v stavebnom konaní stavebný úrad stavebníka vyzýva na doplnenie žiadosti o dodatočné povolenie stavby. Z uvedených dôvodov tunajší stavebný úrad prerušuje konanie o dodatočnom povolení stavby do doby doplnenie dokladov. Bližšie informácie nájdete v priloženom Rozhodnutí.

Rozhodnutie – Daniela Antošová

Čítať viac
pamiatkový úrad - upravená veľkosť

Vyhlásenie Hradu Starhrad v Nezbudskej Lúčke za národnú kultúrnu pamiatku

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, podľa § 9 ods 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov miestne príslušný správny orgán a podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, oznamuje v zmysle § 18 ods. 3 v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní v z.n.p. začatie správneho konania vo veci vyhlásenia Hradu Starhrad v Nezbudskej Lúčke za národnú kultúrnu pamiatku. 

Verejná vyhláška – Pamiatkový úrad SR

Čítať viac
zatvorenie-cesty - upravený obr.

Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18

V súlade s vydaným povolením Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. p. OU-ZA-OCDPK-2016/042373/6/BIL zo dňa 16.12.2016, bude v dňoch 18. a 19. februára 2017 (od soboty v čase 08:00 hod. do nedele 16:00 hod.) realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu pokračovania vykonávania sanačných prác na skalnom brale pod hradom v obci Strečno.

Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené  dopravným značením.  Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov!

Na miestach uzavretia cesty počas uzávierky bude nepretržite hliadkovať hliadka PZ SR.

 

 

Čítať viac