AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 3)
slovenská pošta web

Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek

Združenie miest a obcí Slovenska informuje: Bratislava – 22. apríla 2020 – Slovenská pošta ruší skrátené otváracie hodiny pobočiek. Zásielky bude doručovať v štandardne v obmedzenom ochrannom režime.

Poskytovanie poštových služieb bude od štvrtka 23. apríla zabezpečené v štandardnom režime na celom území Slovenska. Slovenská pošta obnoví otváracie hodiny jednotlivých pobočiek a doručovanie doporučených zásielok. Naďalej však budú platiť bezpečnostné a hygienické opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. Vyplýva to z dnešného rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým tak ruší svoje dočasné opatrenia o obmedzení prevádzky a poštových služieb.

Rozsah otváracích hodín pre verejnosť na jednotlivých pobočkách bude v režime z obdobia pred vyhlásením mimoriadnej situácie, s výnimkou prestávok na nutnú dezinfekciu priestorov pôšt v trvaní 30, resp. 60 minút. Kvôli nedostatku personálu môžeme selektívne pristupovať k zmenám v otváracích hodinách. Oproti štandardnej prevádzke máme momentálne o 1400 zamestnancov menej, čo je významný rozdiel. Zo zamestnancov čerpajúcich PN alebo OČR je viac ako 80% priehradkových zamestnancov a doručovateľov. Pošty však naďalej ostávajú zatvorené počas víkendu.

Aktuálne otváracie hodiny pobočiek nájdu klienti aj na internetovej stránke Slovenskej pošty, v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty a na výveskách jednotlivých pobočiek pôšt.

Slovenská pošta a jej zamestnanci sú súčasťou kritickej infraštruktúry štátu a riadi sa pokynmi kompetentných autorít, Ústredného krízového štábu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva dopravy a výstavby SR a Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR. S cieľom chrániť našich zamestnancov a obyvateľov miest a obcí naďalej platia ochranné a bezpečnostné opatrenia a vyzývame obyvateľov, aby ich pri návšteve pobočky zodpovedne a dôsledne dodržiavali. Slovenská pošta naďalej monitoruje a reguluje obsadenosť pobočiek. Vstup na pobočku je možný len s prikrývkou horných dýchacích ciest. Zákazníci si musia pri vstupe dezinfikovať ruky. Platí obmedzený počet zákazníkov v priestoroch pobočiek – na pošte môže byť maximálne 1 zákazník na 25 m2 predajnej plochy pobočky. A čakajúci musia dodržiavať 2-metrový odstup. Vzhľadom na veľkosť niektorých pobočiek a 2-metrový odstup, v niektorých prípadov pôšt bola Slovenská pošta kvôli tomuto opatreniu nútená zatvoriť niektoré priehradky. Pošty preto vybavia menej zákazníkov za rovnaký čas.

Obnovené doručovanie doporučených zásielok
Doručovanie doporučených zásielok, úradných zásielok, poistených listov, doporučených zásielok do vlastných rúk/ s doručenkou/ dobierkou bude zabezpečované štandardne v súlade s platnými Poštovými podmienkami Slovenskej pošty, teda tak, ako pred zavedením bezpečnostných opatrení v súvislosti s koronavírusom. Zákazníci tak už nemusia chodiť pre doporučené zásielky na poštu, čím sa odľahčí aktuálna situácia. Oznámenie o uložení zásielky, teda žltý lístok, nechá poštový doručovateľ v schránke iba v prípade, ak adresáta nezastihne na adrese. Zároveň sa pokúsime opätovne doručiť zásielky, ktoré boli uložené na pošte.

Pre zásielky podané dňom 1. mája sa tiež obnovuje štandardná odberná lehota 18 kalendárnych dní. To znamená, že pre zásielky podané do konca apríla platí predĺžená úložná lehota o 14 dní.

Pre ochranu našich doručovateľov a ostatných zamestnancov, ako aj pre zákazníkov sme urobili maximum. Doručovatelia a kuriéri sú vybavení dezinfekčnými gélmi, rukavicami, rúškami a k dispozícii majú aj tvárové ochranné štíty a okuliare. Ochranné štíty a okuliare budú používané v prípade mimoriadnych situácií, ak dôjde napríklad k uzavretiu oblastí a vyhláseniu karantény, ako napríklad aktuálne v meste Krompachy a obciach Bystrany a Žehra. Na pobočkách sú okrem rukavíc, rúšok priehradkoví zamestnanci chránení ochrannou priehľadnou bariérou, ktorá zamedzuje priamemu kontaktu so zákazníkom. Dočasnú bariérou sme vybavili aj otvorené pobočky, ktoré poznáte napríklad z obchodných centier. Pošty pravidelne častejšie čistíme, vetráme a dezinfikujeme, regulujeme vstup a pre zákazníkov je k dispozícii aj dezinfekcia rúk.

Preventívne ochranné opatrenia Slovenskej pošty
Odporúčania a usmernenia pred a pri návšteve našich pobočiek:

 • zvážte návštevu pobočky a ak je to možné, vybavte potrebné záležitosti online, cez mobilnú aplikáciu, použite BalíkoBOX alebo počkajte na upokojenie situácie
 • do pobočky vstupujte jednotlivo, postupne a LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy;​ poradový lístok si môžete stiahnuť aj v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty
 • v prípade, že zásielku nepotrebujete prevziať, veľmi radi Vám ju uložíme na pobočke počas celej úložnej doby
 • pre čakanie na služby, prosíme, využite priestor pred budovou pošty
 • opatrenie Hlavného hygienika SR o maximálnom počte zákazníkov v priestore pobočky pošty (počet zákazníkov v pobočke pošty v jednom okamihu nemôže prekročiť koncentráciu 1 zákazníka na 25m2 z predajnej plochy)
 • udržiavajte si minimálne 2 metrový odstup od ostatným zákazníkom
 • použitie dezinfekcie rúk vo vstupe pobočky pošty
 • v prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve pobočky
 • po návšteve pobočky si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky
 • na vybavenie záležitostí na pobočke si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie
 • v priestoroch pobočky sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
 • zaplaťte na pobočke platobnou kartou, aby ste neprichádzali do kontaktu s hotovosťou
 • pristupujte prioritne k priehradkám, ktoré majú predelený priestor medzi zákazníkom a pracovníčkou pri priehradke
 • rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov, ktorým ide o Vaše zdravie

 

Odporúčania a usmernenia pri preberaní zásielok od našich doručovateľov alebo kuriérov:

 • ak ste v karanténe nepreberajte zásielky, dôchodok, ani sociálnu dávku, potenciálne môžete šíriť vírus na našich zamestnancom
 • ak je to možné označte si byt, napríklad nalepte na dvere, vchod, bránu lístok KARANTÉNA
 • ak vás kontaktuje kuriér oznámte mu, že ste v karanténe – zásielku nepreberajte
 • zvážte prebratie zásielky, presmerujte si zásielku do BalíkoBOXu; prípadne komunikujte s doručovateľom alebo kuriérom o spôsobe jej prevzatia prostredníctvom inej osoby
 • ak nie ste v karanténe a ak je to možné preberte zásielku mimo vášho bytu alebo domu v čo najotvorenejšom priestore
 • doručovateľ alebo kuriér môže položiť zásielku s dokumentami pred vaše dvere a odstúpiť do ochrannej vzdialenosti, na podpis dokumentu použite svoje pero, použite VŽDY rúško a rukavice – nikdy nie osobe v karanténe
 • v komunikácii s doručovateľom alebo s kuriérom sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
 • pred a po návšteve doručovateľa alebo kuriéra si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky, alebo si ich poriadne umyte
 • naši zamestnanci sú informovaní a majú kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva ak niekto poruší povinnú domáci izoláciu / karanténu s prihliadnutím na ochranu nás všetkých osobu na úrad nahlásia; za porušenie karantény hrozí pokuta až vo výške 1659€
Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Otvorenie prevádzok – režimové opatrenia HH SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia: 22_04_2020_otvorenie_prevádzok_režimové_opatrenia_HH_SR

Čítať viac
pomoc pre seniorov web

Nadácia TA3 ponúka samosprávam pomoc pri zásobovaní seniorov

Nadácia TA3 ponúka samosprávam pomoc pri zásobovaní seniorov

Nadácia TA3 v súčinnosti so Združením miest a obcí Slovenska reaguje na aktuálnu kritickú situáciu, vyvolanú nariadeniami a opatreniami, ktoré súvisia s elimináciou šírenia koronavírusu. Obmedzenie pohybu na verejnosti a minimalizácia kontaktu s okolím výrazne zasiahla najmä seniorov, ktorí sú najzraniteľnejšou časťou populácie.

Nadácia TA3 má vo svojom štatúte aj pomoc odkázaným a ohrozeným skupinám obyvateľstva. Preto podáva pomocnú ruku samosprávam, ktoré v tomto komplikovanom období zabezpečujú seniorom nákupy. Najmä pre menšie obce, ktoré majú napäté rozpočty a doslova počítajú každé euro výdavkov, to predstavuje problém. Náklady majú najmä na služobné autá, pohonné hmoty a pracovnú silu.

Nadácia TA3 prichádza s SMS zbierkou, ktorá sa aj v minulosti osvedčila ako vysoko účinný a adresný nástroj pomoci. S mediálnou podporu Televízie TA3 pripravila mobilizačný spot, ktorým vyzýva darcov, aby zaslaním prázdnej SMS na číslo 832 prispeli sumou 1 euro na náklady, ktoré majú samosprávy pri zabezpečovaní nákupov pre svojich starších občanov, odkázaných na pomoc okolia.

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Usmernenie hlavného hygienika SR – 7. aktualizácia

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 20.04.2020 vydal siedmu aktualizáciu Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID 19 spôsobeným ochorením SARS-CoV-2.

Zmeny sú vyznačené modro: Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2_siedma aktualizácia

 

Čítať viac
enviroportal web

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK

Obstarávateľ: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 48 Žilina, doručil dňa 09.04.2020 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ je zverejnená na internetovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k správe o hodnotení strategického dokumentu sú možné počas trvania procesu posudzovania v pracovné dni v čase od 8:00 – 14:00 hod. osobne na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina, telefónne číslo: 041/7335696.

Do oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade Nezbudská Lúčka počas úradných hodín.

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Rozšírenie núdzového stavu

Na základe uznesenia Vlády SR číslo 233/2020 zo 16. apríla 2020 bolo na území Slovenskej republiky vyhlásené rozšírenie NÚDZOVÉHO STAVU, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti u ďalších držiteľov povolenia na prevádzkovanie zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania  práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020.

Uznesenie č. 233/2020

 

Čítať viac
Dom na web

Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov,   v zmysle § 36 ods. 1 staveného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom neznámym účastníkom konania sa v zmysle § 36 ods. 4 doručuje verejnou vyhláškou a v zmysle § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania.

Stavba:

„Izolovaný rodinný dom 1 b.j,  prípojky inžinierskych sietí, žumpa,“ na pozemkoch parc. č.  5086/263, 5086/42, 5092/29, 5092/28, 5092/1 C KN  kat. územie Nezbudská Lúčka.

Navrhovateľ:

Helena Rabatinová a Boris Rabatin, bytom 010 01 Žilina, Gabajova 2593/22 (v zastúpení ALORA STORE, s. r. o., Škultétyho 2869/30, 010 01 Žilina).

 

Bližšie informácie v prílohe:Oznámenie o územnom konaní a upustení od UP – Rabatinová, Rabatin

 

Čítať viac
začiatok školy - web

Zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie

Zápis detí do materskej školy na predprimárne vzdelávanie

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do materských škôl  bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020 a bude prebiehať bez osobnej prítomnosti detí.

OZNAM viď TU: Prijímanie detí do materskej školy na školský rok 2020/2021

Materská škola Nezbudská Lúčka  bude prijímať žiadosti v elektronickej podobe na email školy: msnezbudskalucka@gmail.com do 20.05.2020. Osobne sa budú podávať prihlášky v budove materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení  dňa 06.05 2020 v čase od 7.00 hod. do 10.00 hod.)

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa v momentálnej situácií nevyžaduje,  zákonní zástupcovia ho musia  dodatočne priložiť. Ak sa jedná o dieťa  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ale taktiež ho zákonní zástupcovia musia doložiť dodatočne. Žiadosť nájdete v tlačivách na stiahnutie na stránke materskej školy https://msnezbudskalucka.webnode.sk.  Rodič, ktorý nemá možnosť si prihlášku vytlačiť ju dostane v materskej škola  dňa  06.05 2020 a môže si vyplniť priamo v priestoroch MŠ .

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z..

 • materská škola poskytuje celodenné a poldenné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od 3 do 6 rokov
 • prijímame dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, spravidla od 3. do 6. rokov veku dieťaťa,
 • súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od detského lekára (v momentálnej situácií ho zákonný zástupca prinesie dodatočne),
 • rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy na predprimárne vzdelávanie vydá riaditeľka Materskej školy v Nezbudskej Lúčke
 • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné). Dieťa musí mať osvojené základné hygienické návyky.

PODMIENKY PRIJATIA DIEŤAŤA DO MŠ:

 • prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili 5 rokov,
 • deti s odloženou  povinnou školskou dochádzkou  a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy:

Pred vstupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a základy stolovania. T. j. umývať sa, používať WC (dieťa nesmie nosiť plienky – ani na spanie), čiastočne sa obliekať, obúvať, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše, piť z otvoreného pohára a pri jedení samostatne používať lyžicu.

PRIJÍMACÍ POSTUP:

 • vyplnenie tlačiva „Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ“, ktorú rodič dostane priamo v materskej škole, prípadne na našej webovej stránke https://msnezbudskalucka.webnode.sk/
 • potvrdenie tlačiva detským lekárom ( dodatočne sa priloží)
 • odovzdanie prihlášky do rúk riaditeľky materskej  školy: (termín 06.05.2020 )
 • odovzdanie v elektronickej podobe na email školy msnezbudskalucka@gmail.com do 20.05.2020
 • prevzatie rozhodnutia o prijatí ,či neprijatí dieťaťa do MŠ do 30.06.2020

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 v rezorte školstva  boli uzatvorené školy až do odvolania, preto žiadame rodičov,  aby pri odovzdávaní žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy dodržiavali nasledovné podmienky v priestoroch materskej školy.

Prosíme dodržiavať nasledovné podmienky:

 • vstup len v rukaviciach a s ochranným rúškom,
 • so žiadosťou príde LEN 1 osoba na rodinu – nechoďte rodičia spolu s deťmi,
 • v budove budú max 2 osoby, ostatní budú čakať pred budovou materskej školy v 2 metrových odstupoch.
 • osobe, ktorá príde podať žiadosť:
  • nesmie byť nariadené karanténne opatrenie,
  • nesmie mať príznaky respiračných ochorení, zvýšenú teplotu
  • nesmie žiť v jednej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe
  • nesmela prísť do kontaktu s osobou, u ktorej bol potvrdený výskyt koronavírusu.

Mgr. Mária Pösová, riaditeľka MŠ

 

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka

OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka,
IČO: 00648256, DIČ: 2020689341, Mobil: 0911 491 548, email: obec@nezbudskalucka.sk,


 

Číslo p.: 429/2020

V Nezbudskej Lúčke, 08. apríla 2020

 

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a nástup náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Nezbudská Lúčka.

Mandát poslanca obecného zastupiteľstva Obce Nezbudská Lúčka uvoľnil zvolený poslanec Mária Líšková a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 7. apríla 2020.

Funkcie poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková

     starostka obce

 

 

Čítať viac