AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 4)
volby-do-europskeho-parlamentu-2014-informacie

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019

SÚHRNNÉ VÝSLEDKY HLASOVANIA PODĽA ÚZEMNÉHO ČLENENIA

Výsledky za obec Nezbudská Lúčka

Viac informácií o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu 2019 nájdete tu: http://volbysr.sk/sk/data01.html

Čítať viac
elektroodpad

Odvoz elektroodpadu

Obecný úrad Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že dňa 05.06.2019 (t. j. streda) bude firma EKORAY realizovať odvoz elektroodpadu v našej obci.

Zároveň žiadame občanov, aby si elektroodpad vyložili pred svoje bránky skôr – už pred 8:00 hodinou.

Ďakujeme

Čítať viac
deň matiek na web 2

Pozvánka na kultúrnu akciu „Deň matiek“ 2019

Milé mamy,
pri príležitosti krásneho sviatku Dňa matiek, Vás srdečne pozývame na kultúrny program, ktorý sa uskutoční dňa 22.5.2019 (streda) o 16:00 hod. v sále Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka.

Súčasťou programu bude aj slávnostné uvítanie detičiek z našej obce do života.

Svojím vystúpením Vás potešia deti z Materskej školy v Nezbudskej Lúčke

 Tešíme sa na Vás

Pozvánka: Deň matiek 2019

 

Čítať viac
kompa na web

Pozvánka na znovuotvorenie kompy Strečno

V sobotu 18. mája 2019 o 11:00 hod. v domovskom prístave Strečno sa uskutoční slávnostné otvorenie Kompy Strečno. Počas celého dňa bude prevádzka Kompy Strečno bezplatná (11,oo – 20,oo hod.).
Program: 
 • príhovor starostu obce Strečno pána Dušana Štadániho,
 • uvedenie kompy do riečneho života,
 • požehnanie kompy.
Sprievodný program:
 • hudobná skupina AYA a Tomáš Bezdeda,
 • koč s konským dvojzáprahom,
 • ohňostroj,
 • občerstvenie (kotlíkový guláš, kofola, nealkoholické pivo),
 • promoakcia – energy drink Hell.

Pozvánka: pozvánka – Kompa

Čítať viac
volby-do-europskeho-parlamentu-2014-informacie

Oznámenie o mieste a čase konania volieb do Európskeho parlamentu

Obec / Municipality: Nezbudská Lúčka

OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu
NOTICE
of the date and place of elections to the European Parliament

 • Deň a čas konania volieb / Date and time of elections:   25. 5. 2019 07.00 h – 22.00 h
 • Miesto konania volieb / Place of elections:  Sála Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka č. 130
 • Okrsok č. / District No.:  1

Adresa (trvalý pobyt) / Address (permanent residence): Nezbudská Lúčka č. 130, 013 24 Nezbudská Lúčka

V Nezbudskej Lúčke, dňa 24.04.2019

 

Poučenie:

 1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie.
 2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
 3. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Instruction:

 1. Before voting, the voter shall prove their identity by submitting the identity card or residence card of European Union citizen.
 2. The voter shall receive ballot papers and an empty envelope from the members of the commission and confirm the receipt by their handwritten signature.
 3. In the special polling booth, the voter shall put one of the ballot papers without any modification into the envelope or they shall designate preferential voting in one of the ballot papers by circling the serial number of maximum two candidates. Then, the voter shall put the ballot paper into the envelope and subsequently in the ballot box. The voter shall put the unused ballot papers to the box for unused or incorrectly modified ballot papers, otherwise they commit a minor offence, for which a fine of EUR 33 will be imposed.

Prílohy: 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do EP

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Čítať viac