AutorKristina

Home/Príspevok pridaný Kristina (Page 9)
studňa na web

Oznámenie o začatí konania – vodná stavba

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 63 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje v súlade s § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania a v súlade s § 73 vodného zákona začatie vodoprávneho konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

  1. decembra 2019 (pondelok) o 09,00 hod.

so stretnutím sa na mieste stavby.

Stavebník: Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina

Príloha: Oznámenie o začatí konania – studňa – VV

Čítať viac
Dom na web

Stavebné povolenie – Huml a Humlová

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,   prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 37, 62, 63 stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa   vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných  technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie  v  stavebnom konaní a po preskúmaní rozhodol takto:

Stavebník:         Jana Humlová a Dušan Huml, obaja bytom 010 08 Žilina, J. Vojtaššáka 3148/4

Stavbu:             Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č.s. 98“

v katastrálnom území  Nezbudská Lúčka  na pozemku parc. č.  5068//2, 5068/1 C KN,

(k nehnuteľnosti, ku stavbe č.s. 98  a pozemku parc. č. 5068/2, 5068/1 C KN kat. územie Nezbudská Lúčka má vlastnícke právo Jana Humlová a Dušan Huml, zapísané  v liste vlastníctva č. 517, ktorý je vedený Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom);

podľa §§  39a/, 66 stavebného zákona  

P O V O Ľ U J E .

 

Bližšie informácie v prílohe:

Stavebné povolenie – Jana Humlová a Dušan Huml

Situácia osadenia stavby – Humlová

 

Čítať viac
starý hrad - castrum Warna

POZVÁNKA – Katarínska zábava 23.11.2019

Združenie na záchranu Starého hradu – castrum Warna si Vás dovoľuje srdečne pozvať na Katarínsku zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 23.11.2019 so začiatkom o 19:00 hod. v Kultúrnom dome v Nezbudskej Lúčke.

Viac informácii nájdete v priloženom plagáte alebo môžete kontaktovať organizátorov:

Edita Jarošová – s. č. 113
Ďurčová Zuzana  – s. č. 96

Plagát: Pozvánka – Katarínska zábava – castrum Warna

Čítať viac
kontajner na web

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v piatok 8.11.2019 od 9:00 hod. budú vedľa parkoviska na zákrute pristavené veľkokapacitné kontajnery (VOK). Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako napríklad: starý nábytok, matrace, koberce a iné.

UPOZORNENIE: veľkokapacitný kontajner nie je určený na elektrospotrebiče, oleje, riedidlá, odpad zo záhrad!!!

Z dôvodu pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zákrute sa Vám ospravedlňujeme za prípadné obmedzenie pri parkovaní.

 

Čítať viac
dedko_babka na web

POZVÁNKA – Úcta k starším 2019

Obec Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva na spoločenské posedenie spojené s kultúrnym programom, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Októbra – „Mesiaca úcty k starším“.

Posedenie sa uskutoční v stredu 23.10.2019 o 16:00 hodine v Sále Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka.

Obsah:
– kultúrny program
– gratulácie jubilantom
– vystúpenie detí z Materskej školy Nezbudská Lúčka
– občerstvenie

Plagát: Plagát – úcta k starším 2019

Čítať viac
Dom na web

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.

Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník: Jana Humlová a Dušan Huml, obaja bytom 010 08 Žilina, J. Vojtaššáka 3148/4

Stavba: „Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č. s. 98, na pozemkoch p.č. 5068/2, 5068/1 C KN, k. ú. Nezbudská Lúčka.

Bližšie informácie v prílohe: VV – stavebník Humlovci, s. č. 98

 

Čítať viac
starhrad-na-web

STARÝ HRAD – BRIGÁDA DŇA 28.09.2019

Združenie na záchranu Starého hradu – castrum Warna srdečne pozýva na brigádu na Starom hrade dňa 28.9.2019 so zrazom o 10:00 hod. na hrade. Bude sa pokračovať v rozbehnutých aktivitách t.j. zber kameňa, ktorého bude treba obrovské množstvo a iné potrebné aktivity podľa potreby. Je vhodné priniesť si so sebou, rukavice, vodu a nejaké občerstvenie.

Každý je vítaný. 

Spoločne zveľadíme pamiatku.

Čítať viac
zber papiera na web

Výkup zberového papiera

Spoločnosť Harmanecké papierne uskutoční v našej obci v stredu 2. októbra 2019 výkup a výmenu zberového papiera.

Výkup sa uskutoční pred kultúrnym domov od 15:00 hodiny do 15:45.

Na výmenu ponúka:

  • viac druhov toaletného papiera,
  • kuchynské utierky,
  • servítky a hygienické vreckovky

Papier je potrebné zviazať do balíkov.

Kartón sa nevykupuje a papier prinesený v kartónových krabiciach nebude prebratý.

 

Čítať viac