AutorRomana Mojska

Home/Príspevok pridaný Romana Mojska
Dom na web

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania

Stavebník Ing. Rastislav Mikula, bytom 038 61 Vrútky, Francúzkých partizánov 70, podal dňa 17.07.2019 a doplnil dňa 23.03.2020, na tunajšom úrade žiadosť o povolenie zmeny nedokončenej stavby „Preložka 22 kV linky č. 206 do zemnej káblovej 22 kV el. siete“ – líniová stavba (na pozemkoch parc.  č. 5203/4, 5203/5, 5203/8, 5359/13, 5206/6, 5206/7, 5206/4, 5359/15, 3918/3, 3918/1, 3919/1, 3907/1, 3903, 3904/1,2) C KN kat. územie Nezbudská Lúčka. Uvedeným bodom bolo začaté stavebné konanie o zmene nedokončenej stavby.

Cele znenie Oznámenie nájdete tu: Ing. Rastislav Mikula preložka 22kV linky č. 206

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Materská škola – oznam

Milí rodičia,

Ministerstvo školstva umožňuje zriaďovateľom otvorenie materských škôl od 1. 6. 2020. Podľa rozhodnutia ministra sa zriaďovatelia materských škôl v spolupráci s riaditeľmi materských škôl môžu rozhodnúť, vzhľadom na ich miestne podmienky (vývoj šírenia nákazy COVID-19), ale aj vzhľadom na ich personálne, materiálne, priestorové možnosti, či materskú školu otvoria a v akom režime.

Oznamujeme Vám, že zriaďovateľ po porade s riaditeľkou materskej školy rozhodol v zmysle rozhodnutia ministra školstva, že materská škola Nezbudská Lúčka v školskom roku 2019/2020 z dôvodu personálnych a materiálnych možností zostáva Z A T V O R E N Á.

MŠ – Organizácia-a-podmienky-výchovy-a-vzdelávania-v-MŠ-do-konca-školského-roku-2019-2020

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

TES MEDIA, s. r. o. – Oznam o rekonštrukcii – optické káble

Spoločnosť TES Media s. r. o. si Vás dovoľuje informovať o novinkách v poskytovaní internetového pripojenia a televíznych služieb v Našej obci.

Káblové rozvody v obci Nezbudská Lúčka boli zrekonštruované, a to nahradením pôvodných koaxiálnych vedení novými, optickými káblami. Optická sieť Vám prináša zlepšenie komfortu sledovania káblovej televízie (najmä eliminovanie poveternostných vplyvov na kvalitu obrazu) a vyššie rýchlosti internetového pripojenia (momentálne 100/10 Mb/s pri balíku EXTRAnet a DUO2 a plánujeme ďalšie navyšovanie). Toto všetko môžete získať za nezmenený mesačný poplatok! Samozrejme kapacitne je nová sieť postačujúca nielen pre existujúcich ale i nových zákazníkov. Preto sme pripravení pripojiť každého, kto bude mať záujem o naše služby.

Ak už ste našim zákazníkom, optickú prípojku získate úplne ZDARMA. Pre nových zákazníkov je spoplatnená sumou 30,00EUR. Nová prípojka bude dovedená až do Vášho domu, kde bude ukončená optickým prevodníkom. Preto nie sú potrebné žiadne zásahy v domácich rozvodoch. Optický prevodník pre pripojenie televíznych služieb stojí 35,00EUR, optický prevodník pre pripojenie internetu stojí rovnako, 35,00EUR. Obe zariadenia je možné si prenajať na celú dobu platnosti zmluvy a to v cene 1,50 EUR mesačne/jeden optický prevodník. V najbližších dňoch Vás osloví náš technický pracovník, ktorý zriadi optickú prípojku každému zákazníkovi. Po prerobení všetkých existujúcich prípojok, bude súčasná-koaxiálna-sieť demontovaná. Bez prerobenia Vášho pripojenia teda nebude možné naďalej sledovať programy, či využívať internetové pripojenie. Všetky Vaše prípadné otázky radi zodpovieme telefonicky na tel.č.041/500 5409.

S pozdravom

Oddelenie prevádzky KTV

TES Media,s.r.o.

 

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR – Bohoslužby od 06.05.2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariadil podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov opatrenie č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020, ktoré dopĺňa nasledovneopatrenia_hromadne_podujatia_bohosluzby 

Čítať viac