AutorRomana Mojska

Home/Príspevok pridaný Romana Mojska
Oznam na zverejenenie

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, verejnou vyhláškou

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.

Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník: Róbert Mihálik, bytom 013 02 Gbeľany, Kalinčiakova 374 a Mgr. Katarína Miháliková, bytom 013 24 Strečno, ČSL Brigády 591.

Stavba: „Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí, žumpa“,, na pozemkoch parc. č. 5086/38, 5086/233, 5092/29, 5092/28, 5086/42 C KN  k. ú. Nezbudská Lúčka.

Bližšie informácie v prílohe: VV – stavebník Mihálikovci č

Čítať viac
Lutiše ples na zverejnenie

Pozvánka na 10. ročník starostovského plesu Lutiše

Obec Lutiše Vás srdečne pozýva na 10. ročník starostovského plesu, ktorý sa uskutoční dňa 22. februára 2020 o 19:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu Lutiše.

Do tanca Vám bude hrať skupina M+M.

Vstupné: 25 €.

V cene vstupného je prípitok, večera, fľaša dobrého vína pre dve osoby, bohaté stoly s jedlom, švédske stoly, káva a koláč.

Tešiť sa môžete na pečené prasiatko.

Čaká Vás bohatá tombola.

Ples začne vystúpením mažoretiek o 19:30 hod.

Čítať viac
titulok na zverejnenie

POZVÁNKA NA „VIANOČNÝ PUNČ“

Futbalový klub TJ Považan Nezbudská Lúčka Vás pozýva na 2. ročník  „Vianočného punču“, ktorý sa bude konať v sobotu 21.12.2019 o 15:30 hod. pred Kultúrnym domom v Nezbudskej Lúčke.

Pripravená okrem vianočného punču bude aj kapustnica, ktorá sa bude podávať zadarmo.

Tešíme sa na Vás.

Výťažok z akcie bude venovaný na podporu futbalového klubu TJ Považan Nezbudská Lúčka.

Čítať viac
Voda na zverejnenie

Riziko zamrznutia vodomerov a vodovodných inštalácií – oznam

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali  vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia.  Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Zatvorený obecný úrad – oznam

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v pracovných dňoch v termíne:

od 20.12.2019 (t.j. piatok) do 03.01.2020 (t. j. piatok) bude Obecný úrad Nezbudská Lúčka z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÝ.

Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na Vás v novom roku 2020.

 

Čítať viac
mikuláš 2018 na zverejnenie

POZVÁNKA NA STRETNUTIE S MIKULÁŠOM 2019

Obecný úrad Nezbudská Lúčka Vás srdečne pozýva na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční v nedeľu 8. decembra 2019, v  sále Kultúrneho domu o 16:00 hod. Svojim programom nás bude zabávať Divadlo zo šuflíka a samozrejme príde aj Mikuláš, ktorý sa na deti už veľmi teší a tým poslušným nadelí aj sladkú odmenu.

OZNAM pre záujemcov o Mikulášsky balíček

Mikulášske balíčky pre deti z našej obce do 12 rokov financuje obecný úrad.

Vážení rodičia, ak máte záujem o Mikulášsky balíček aj pre Vaše dieťa, ktoré má viac ako 12 rokov alebo nepochádzate z Nezbudskej Lúčky, môžete si balíček pre dieťa objednať do 04.12.2019 na mobilných číslach: 0911 925 692, 0911 491 548. Cena balíčka je 3 €.

   

 

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Prvá arbitrážna k. s. – súťažný proces – odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 26CbR/236/2015 zo dňa 26.04.2007. súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácií“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO: 00 210 722 (ďalej len ako „Družstvo“) a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna  k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364.

Likvidátor za účelom speňaženia nehnuteľného majetku vo vlastníctve Družstva pristúpil k procesu speňažovania majetku, a to za nasledovných podmienok: viď. v priloženej prílohe.

Podmienky účasti nasúťažnom procese Prvá arbitrážna 2-5

Čítať viac