AutorRomana Mojska

Home/Príspevok pridaný Romana Mojska (Page 10)
na zverejnenie elektrina

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 31.07.2017

Stredoslovenská energetika – distribúcia, a. s. oznamuje v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, že dňa 31.07.2017 od 07:30 do 15:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality v našej obci uvedené v prílohe tohto článku.

Čítať viac
na zverejnenie

1. svätá omša dôstojného pána Michala Tichého z Varína v našej obce

Dňa 17.06.2017 sa v našej obci konala významná udalosť, pán Michal Tichý z Varína ako novovysvätený kňaz odslúžil u nás svoju prvú svätú omšu. Zúčastnili sa jej nielen občania z našej obce, ale aj zo Strečna a Varína, a prišli ho tak podporiť a spoločne preňho vyzbierali aj pekný finančný dar. Bolo nám veľkou cťou privítať ho u nás, umožniť mu odslúžiť jeho prvú omšu v obci, v ktorej má svoje korene nakoľko jeho otec pochádza z Nezbudskej Lúčky a spolu sním osláviť začiatok jeho kňazskej cesty.

S organizáciou 1. svätej omše nám pomohli:

Ing. Rastislav Mikula – kosenie, zabezpečenie lavíc, občerstvenie(chlebíky) a organizačná pomoc
Michal Taraba  – technické organizačné veci
Filip Bohačiak – technické organizačné veci
Peter Hrašna – zapožičanie aparatúry na ozvučenie Domu Smútku
pán Kapasný  z Varína – spev
zo Žiliny – hra na gitare
Kubičková Emília – pečenie chlebíka, moravských koláčov
Magdaléna Samcová, Mária Ďurčová, Mária Líšková – zabezpečenie a organizovanie  výzdoby, finančnej zbierky a všetkého potrebného k 1. svätej omši
Pomohli aj deti:
Nina Kubičková
Sára Pivková
Alžbetka Mikulová
Rastik Mikula
Gábor Marek

                          

Čítať viac
uzávierka na web - zrušená

ZMENA v úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine

Informácia na  mesiac júl 2017 o nerealizovaní úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine v súvislosti s pokračujúcou sanáciou skalného brala v obci Strečno v roku 2017.

V mesiaci júl 2017 NEBUDE realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine – prejazd bude bez obmedzení !

Zmeny v dopravnej situácii na tomto úseku cesty, súvisiace so sanáciou skalného brala, včas oznámime!

 

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, Janka Kráľa 4, 010 04 Žilina      

 

 

Čítať viac
obrázok na zverejnenei

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

ODVOLÁVA

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Žilina a Bytča

dňom 16.06.2017 od 00.00 hod.

Od uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 02.06.2017.

Čítať viac
na zverejnenie - MDD 2017

Pozvánka na výlet v rámci MDD 2017 do HABAKUKOV

Obecný úrad Nezbudská Lúčka uskutoční 10. júna výlet do Habakukov v rámci MDD 2017.

Kto má záujem môže sa nahlásiť do 7. júna na Obecnom úrade alebo na telefónnych číslach 0911 925 692 alebo 0911 491 548.

Deťom z našej obce do 12 rokov hradí výlet obec. Deti nad 12 rokov, deti mimo obce a dospelí si hradia výlet sami. Cena autobusu na osobu je 7 € plus vstupné do Habakukov, ktoré  je pre dospelých 8,50 €, pre deti od 3. do 10. rokov 5,50 € a deti do 3 rokov majú vstup zadarmo.

Bližšie informácie nájdete na plagátoch zverejnených na obecných nástenkách, na webovej stránke obce  alebo na obecnom úrade.

plagát MDD 2017 na zverejnenie

Čítať viac
Dom

Oznámenie o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o upustení od ústneho pojednávania – Daniela Antošová

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s ustanovením§ 88a ods. 1, § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s  § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje pokračovanie stavebného konania a zároveň upovedomuje dotknuté orgány a známych účastníkov konania o doplnených podkladoch v konaní o nepovolenej stavbe „Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ pre stavebníka Daniela Antošová, bytom Nezbudská Lúčka č. 147.

Daniela Antošová – oznámenie o pokračovaní staveb. konania

Čítať viac
dážď na zverejnenie

Meteorologická výstraha 2. stupňa – Dážď

Meteorologická výstraha

„SHMÚ dňa 27. 04. 2017 o  05:02 h  vydal meteorologickú výstrahu 2. Stupňa – Dážď

v okrese Žilina na dobu od 27. 04. 2017 08:00 h  do 29. 04. 2017 08:00 h

 

„V okrese Žilina sa MIESTAMI očakáva výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok  60 – 100 mm. Tento úhrn zrážok predstavuje  zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerné a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

 

Ing. Jaroslav Suchopárek, zamestnanec odboru  KR  Žilina.“

 

Čítať viac