AutorRomana Mojska

Home/Príspevok pridaný Romana Mojska (Page 6)
Uzávera cesty na web

Mimoriadna situácia – uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine

Urgentná informácia pre motoristickú verejnosť o zjazdnosti cesty I/18 v  Strečnianskej úžine.

Na základe vyhodnotenia kritickej geotechnickej situácie u skalného bloku v nesanovanej časti skalného brala v obci Strečno pod hradom nad cestou I/18, bola vyhlásená v súlade s § 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 42/1994 Z. z., na území obce Strečno „Mimoriadna situácia“. V rámci ustanovenia režimu života za účelom ochrany života, zdravia a majetku,  bude dňom 16. júla 2017 od 08:00 hod. realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine až do odvolania (predpoklad doby úplnej uzávierky  – do 30. júla 2017).

Cesta I/18 bude uzavretá v smere od Žiliny pred parkoviskom pod hradom Strečno a v smere od Vrútok za Dubnou skalou v mieste obojstranného parkovania.

STREČNO – oznámenie na zverejnenie

 

Čítať viac
na zverejnenie

1. svätá omša dôstojného pána Michala Tichého z Varína v našej obce

Dňa 17.06.2017 sa v našej obci konala významná udalosť, pán Michal Tichý z Varína ako novovysvätený kňaz odslúžil u nás svoju prvú svätú omšu. Zúčastnili sa jej nielen občania z našej obce, ale aj zo Strečna a Varína, a prišli ho tak podporiť a spoločne preňho vyzbierali aj pekný finančný dar. Bolo nám veľkou cťou privítať ho u nás, umožniť mu odslúžiť jeho prvú omšu v obci, v ktorej má svoje korene nakoľko jeho otec pochádza z Nezbudskej Lúčky a spolu sním osláviť začiatok jeho kňazskej cesty.

S organizáciou 1. svätej omše nám pomohli:

Ing. Rastislav Mikula – kosenie, zabezpečenie lavíc, občerstvenie(chlebíky) a organizačná pomoc
Michal Taraba  – technické organizačné veci
Filip Bohačiak – technické organizačné veci
Peter Hrašna – zapožičanie aparatúry na ozvučenie Domu Smútku
pán Kapasný  z Varína – spev
zo Žiliny – hra na gitare
Kubičková Emília – pečenie chlebíka, moravských koláčov
Magdaléna Samcová, Mária Ďurčová, Mária Líšková – zabezpečenie a organizovanie  výzdoby, finančnej zbierky a všetkého potrebného k 1. svätej omši
Pomohli aj deti:
Nina Kubičková
Sára Pivková
Alžbetka Mikulová
Rastik Mikula
Gábor Marek

               

Čítať viac
uzávierka na web - zrušená

ZMENA v úplnej uzávierke cesty I/18 v Strečnianskej úžine

Informácia na  mesiac júl 2017 o nerealizovaní úplnej uzávierky cesty I/18 v Strečnianskej úžine v súvislosti s pokračujúcou sanáciou skalného brala v obci Strečno v roku 2017.

V mesiaci júl 2017 NEBUDE realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine – prejazd bude bez obmedzení !

Zmeny v dopravnej situácii na tomto úseku cesty, súvisiace so sanáciou skalného brala, včas oznámime!

 

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA, Janka Kráľa 4, 010 04 Žilina      

 

 

Čítať viac
Dom

Oznámenie o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o upustení od ústneho pojednávania – Daniela Antošová

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s ustanovením§ 88a ods. 1, § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s  § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje pokračovanie stavebného konania a zároveň upovedomuje dotknuté orgány a známych účastníkov konania o doplnených podkladoch v konaní o nepovolenej stavbe „Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ pre stavebníka Daniela Antošová, bytom Nezbudská Lúčka č. 147.

Daniela Antošová – oznámenie o pokračovaní staveb. konania

Čítať viac
majet. priznanie na zverejnenie

Majetkové priznanie starostky obce Ing. Adriany Vraňanovej Kubičkovej

Starostka obce Nezbudská Lúčka Ing. Adriana Vraňanová Kubičková podala dňa 30.01.2017 podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. majetkové priznanie za kalendár rok 2016.

Majetkové priznanie starostky obce Ing. Adriany Vraňanovej Kubičkovej

Čítať viac
cisticka-odpadovych-vod

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania o povolení na osobitné užívanie vôd a nariadeného ústneho pojednávania

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životného prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydáva formou VEREJNEJ VYHLÁŠKY Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania o povolení na osobitné užívanie vôd a nariadenie ústneho pojednávania – stavebník Peter Ondráš, bytom Nezbudská Lúčka 9, 013 24 Nezbudská Lúčka.

Verejná vyhláška – Peter Ondráš

Čítať viac