AutorVeronika Hanuljakova

Home/Príspevok pridaný Veronika Hanuljakova
mesto-zilina-page-1

Okresný úrad Žilina – katastrálny odbor

Katastrálny úrad Žilina upovedomuje Zlatušu Štěrbovú rod. Štadániovú (nar. 19.12.1962) o začatí katastrálneho konania a to z vlastného podnetu vo veci odstraňovania zistených nesúladov v údajoch súboru popisných informácií katastra nehnuteľnosti, týkajúcich sa zrušenia údaju: „PKN. VL. Č 115 – PKN. PARC. Č. 78/2 – stav neidentický  – 28/09“, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 670 v katastrálnom území Nezbudská Lúčka.

Podrobnejšie informácie sa dočítate v prílohe.

Okresný úrad Žilina – Upovedomenie o začatí katastrálneho konania

Čítať viac
mesto-zilina-page-1

Okresný úrad Žilina – katastrálny úrad

Katastrálny úrad Žilina upovedomuje obec Nezbudská Lúčka o začatí katastrálneho konania a to z vlastného podnetu vo veci odstraňovania zistených nesúladov v údajoch súboru popisných informácií katastra nehnuteľnosti, týkajúcich sa zrušenia údaju: „PKN. VL. Č 115 – PKN. PARC. Č. 78/2 – stav neidentický  – 28/09“, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 670 v katastrálnom území Nezbudská Lúčka.

Podrobnejšie informácie sa dočítate v prílohe.

Okresný úrad Žilina – katastrálny odbor

Čítať viac
Two old ladies looking at something

Otvorenie denného stacionára pre seniorov – Strečno, Belá

Dňa 2. januára 2017 otvárajú neziskové organizácie Custodia Trenčín a Diamont J&D po prvý krát DENNÝ STACIONÁR pre senior v obciach Strečno a Belá.

V týchto zariadeniach bude poskytovaná:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • stravovanie (zabezpečenie donášky obedov – hradí si klient sám)
  • pitný režim a občerstvenie zabezpečíme na náklady n.o.
  • pracovná terapia
  • rozmanitá záujmová činnosť

Tieto sociálne služby budú poskytované bezplatne ambulantnou, teda dennou formou, čo znamená, že občan bude môcť prichádzať do zariadenia od 6:00  hod. a odchádzať najneskôr o 17:00 hod.

Viac informácii si môžete pozrieť v prílohách.

Denný stacionár v Strečne

Denný stacionár v Belej

Čítať viac
varin

Strategický dokument – Územný plán obce Varín

Obecný úrad Nezbudská Lúčka zverejňuje Strategický dokument ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VARÍN, ktorý predložil starosta obce Varín Ing. Michal Cvacho a vypracoval Ing. Arch. Vladimír Barčiak.

V zmysle § 4 ods. (1) a (2) písm. b) ide o strategický dokument s miestnym  dosahom o územnoplánovaciu dokumentáciu obce. Hlavným cieľom tohto dokumentu je priniesť komplexné riešenie územného rozvoja obce, ďalej rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia obce a stanovuje zásady a regulatívy pre jej rozvoj, plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb…

Územný plán obce Varín

Čítať viac
csob-nadacia

Realizácia rekonštrukcie Materskej školy

Obecný úrad Nezbudská Lúčka informuje verejnosť, že na základe projektu cez nadáciu ČSOB sa obci podarilo získať  3 000 eur na rekonštrukčné práce MŠ: stierkovanie, maľovanie, obnova stropov. Projekt bol podaný v septembri 2015 a ukončený v auguste 2016. Schvaľovanie sa realizovalo na základe odporúčania zamestnanca skupiny ČSOB  Mgr. Jany Zelníkovej.

Pri rekonštrukcii boli vymenené aj nové plastové okná, svietidlá a vstupné a interiérové dvere a vynovený bol aj interiér MŠ nové poličky, tuli vaky a koberec.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí pomáhali ako dobrovoľníci bez nároku na odmenu, ale aj všetkým čo priložili ruku k dielu a napomohli deťom aby mohli prežiť príjemné chvíle v krásnom a čistom a prostredí.

Pani učiteľky aj deti sa veľmi tešia na kopec nových zážitkov…

Viac fotografii z realizácie rekonštrukcie si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 

rekonstrukcia-ms1 rekonstrukcia-ms5 rekonstrukcia-ms4
Čítať viac
MŠ Nezbudská Lúčka

Poďakovanie od Materskej školy

Riaditeľka Danka Kořinková a pani učiteľka Jana Staňová SRDEČNE ĎAKUJÚ VŠETKÝM za nezištnú pomoc počas celého školského roka, ktorú poskytli pre Materskú školu Boris a Zuzana Šutkovci, Ing. Rastislav Mikula, p. Marta Hurková, p. Pivková, p. Briestenský, p. Tarabová, p. Magočová, p. Paučinová, p. Šupejová a p. Štadániová.

Ďakujeme!

poďakovanie od MS,deň detí kolaz 3u kolaz_2
Čítať viac

Prehľad počtu obyvateľov v obci Nezbudská Lúčka

Obecný úrad Nezbudská Lúčka zverejňuje prehľad počtu obyvateľov v obci k 31.05.2016

 

Obec /mesto/ Počet obyvateľov celkom Počet obyvateľov Počet obyvateľov Počet osôb podľa vekových kategórií
do 15 rokov nad 15 rokov Muži Ženy A* D 06* D 1* D 18*
Nezbudská Lúčka 408 53 355 207 201 344 0 2 62

 

A*       – fyzické osoby nad  18 rokov veku

D 06*  – deti do 6 mesiacov veku

D 1*    – deti od 6 do 12 mesiacov veku

D 18*  – deti od 1 do 18 rokov veku

 

 

Čítať viac