Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci"
OZ, ikonka B

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 09.06.2021

Dňa 9.júna 2021 t. j. v stredu o 17:30 hodine sa uskutoční 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2021 formou videokonferencie.

Pozvánka na zasadnutie OZ 09.06.2021 + program rokovania

Obec Nezbudská Lúčka pozýva na ON LINE Zastupiteľstvo o 17:30 cez program Zoom meeting. Prihlasovacie údaje do programu:

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/81935439156?pwd=UFd2ZDI2cFdGRmUrWnRPSjlsTUpVdz09

Meeting ID: 819 3543 9156
Passcode: pi7Dru

Návod na prihlásenie: Pravidlá rokovania OZ formou videokonferencie

Čítať viac
žilinský kraj na zverejnenie

Všeobecné záväzné nariadenie ŽSK o zriadení SPŠ informačných technológií

Žilinský samosprávny kraj informuje o novom VZN, ktoré bolo schválené na zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja dňa 26. apríla 2021. Predmetom VZN č. 66/2021 je zriadenie Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín vrátane jej súčastí: Školského internátu a Školskej jedálne k 01.09.2021.

VZN ŽSK 66/2021 nadobudlo účinnosť 12. mája 2021.

Celé znenie VZN ŽSK č. 66/2021 tu:

Čítať viac
Lesy SR - web

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy SR prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu Vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov na uplatnenie postupu na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.
Zoznam vlastníkov: Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Celé znenie výzvy v priloženom plagáte:

Čítať viac
Dom na web

Oznámenie – začatie územného konania

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov
oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania. Keďže sú stavebnému úradu známe pomery na stavenisku, stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom správnom orgáne
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
neskôr podané námietky sa nebude prihliadať.

stavba : Novostavba rekreačnej chaty, prípojky inžinierskych sietí, žumpa
stavebník : Ing. František Horváth a manželka Jana Horváthová, obaja bytom Hoštaky 472/12, 900 82 Blatné
pozemok : registra „C“ parc. č. 5216/2, 5216/3, 5216/4, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Oznámenia nájdete tu:

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán miestnej štátnej správy v zmysle príslušných zákonov na základe žiadosti o schválenie dokumentu „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina“ ktorý zaslala Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica pod č. 6100/2021 zo dňa 20.04.2021

oznamuje začatie prerokovania a schvaľovania dokumentu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina“

Celé znenie oznámenia aj s odkazom na predmetný dokument nájdete TU:

Čítať viac