Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci"
Dom na web

Rozhodnutie o umiestnení stavby – „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín – Nezbudská Lúčka“

Obec Varín, ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a §5 písm. a) bod 1. zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov, preskúmal návrh Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, Žilina na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín Nezbudská Lúčka“, v rozsahu stavebných objektov: SO 101 Cyklochodník, SO 102 Rampa na lávku v Nezbudskej Lúčke, SO 103 Schodisko k objektu SHMU, SO 201 Lávka ponad rieku Varínku v km 0,070; SO 202 Lávka ponad potok Lipovec v km 1,233; SO 203 Gabiónový múr, SO 301 Úprava potoka Lipovecpodľa §§ 33, 34, 35, 36, 37, 39 stavebného zákona, podľa Vyhlášky MŽP č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, v súlade s ust. § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia vydáva podľa §§ 39, § 39a, § 42 ods. 2 stavebného zákona
 
ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY,

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia pre stavbu:
„Vážska cyklodopravná trasa, úsek Varín Nezbudská Lúčka“, v rozsahu stavebných objektov:

SO 101 Cyklochodník,

SO 102 Rampa na lávku v Nezbudskej Lúčke,

SO 103 Schodisko k objektu SHMU,

SO 201 Lávka ponad rieku Varínku v km 0,070,

SO 202 Lávka ponad potok Lipovec v km 1,233,

SO 203 Gabiónový múr

SO 301 Úprava potoka Lipovec
 

Čítať viac
DanePozemky275x125

Výzva – daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré v roku 2021 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. januáru 2021 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2021 (zmeny výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby…).

Ak  v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve  alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2021 nenastali. Daň na rok 2022 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

Prílohy:

1_Poučenie na vyplnenie Priznania k DzN

2a_Tlačivo – Priznanie k DzN – pdf.

2b_Tlačivo – Priznanie k DzN – na vyplnenie

3_Potvrdenie_o_podani_priznania

Čítať viac
OZ, ikonka B

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 14.12.2021

Dňa 14. decembra 2021 t. j. v utorok o 16:30 hodine sa uskutoční 7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2021 formou videokonferencie.

Pozvánka na zasadnutie OZ 14.12.2021 + program rokovania

Obec Nezbudská Lúčka pozýva na ON LINE Zastupiteľstvo o 16:30 cez program Zoom meeting. Prihlasovacie údaje do programu:

Join Zoom Meeting

Návod na prihlásenie: Pravidlá rokovania OZ formou videokonferencie

Čítať viac
Dom na web

Rozhodnutie o zastavení územného konania INS_FTTH_ZA_TLNA_01_Nezbudská Lúčka

Obec Nezbudská Lúčka ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov
zastavuje územné konanie
na stavbu INS_FTTH_ZA_TLNA_01_Nezbudská Lúčka na pozemkoch register „C“ parc. č. – líniová stavba KN v k.ú. Nezbudská Lúčka začaté dňa 20.08.2021 podaním návrhu na vydanie územného rozhodnutia, ktorý podal: 

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 3576 3469
v konaní zastúpený:  TTL Group, s.r.o., Sládkovičova 183/47, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ďalej v zast. Saša Obergries, Rudohorská 32, 974 11 Banská Bystrica.

Celé znenie Rozhodnutia:
Rozhodnutie_zastavenie_uzemneho_konania_INS_FTTH_ZA_TLNA_01_NL

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – 26.11.2021 obecný úrad ZATVORENÝ

 OZNAM

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že dňa 26.11.2021 (t. j. piatok) bude obecný úrad Nezbudská Lúčka ZATVORENÝ.

                                                                                                                                      Ďakujeme za pochopenie

Čítať viac
OZ, ikonka B

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 18.11.2021

Dňa 18. novembra 2021 t. j. vo štvrtok o 17:00 hodine sa uskutoční 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2021 formou videokonferencie.

Pozvánka + program OZ 18.11.2021

Obec Nezbudská Lúčka pozýva na ON LINE Zastupiteľstvo o 17:00 cez program Zoom meeting. Prihlasovacie údaje do programu:

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/82322726434?pwd=M3huNFIzS1FKT2Y0QndkNFMvbmlrdz09

Meeting ID: 823 2272 6434
Passcode: PAmX89

Návod na prihlásenie: Pravidlá rokovania OZ formou videokonferencie

Čítať viac