Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci"
prevencia kriminality web

Prevencia kriminality – SENIORI

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady, odporúčania a informácie, ktoré sú určené predovšetkým pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny – SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva.

Leták viď TU: 

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Rozšírenie núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb

Vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 169 z 27. marca 2020 schválila návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie  výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020. Celé znenie uznesenia č. 169 z 27. marca 2020 nájdete TU: UZNESENIE VLÁDY č 169 z 27.03.2020

 

Čítať viac
spp na web

Opatrenia Slovenskej plynárenskej spoločnosti (SPP a SPP-D)

Bratislava 26. marca 2020 – Plynárenské spoločnosti zabezpečujú v plnej miere svoje strategické úlohy aj v čase obmedzení, ktoré majú zamedziť šírenie ochorenia Covid-19. Aktuálne sú v platnosti viaceré opatrenia, ktorých cieľom je minimalizovať riziká nielen pre zamestnancov, ale aj pre zákazníkov a odberateľov zemného plynu. Spoločnosti SPP a SPP-distribúcia zatvorili všetky zákaznícke centrá a komunikujú so zákazníkmi buď online alebo prostredníctvom infoliniek a call centier. 

Odberatelia elektriny a plynu v domácnosti sa môžu na SPP obrátiť prostredníctvom emailu zakaznickalinka@spp.sk alebo telefonicky prostredníctvom Zákazníckej linky SPP   0850 111 363. Odberatelia z kategórie MALOODBER sa môžu na SPP obrátiť prostredníctvom emailu  biznislinka@spp.sk alebo telefonicky prostredníctvom Biznis linky SPP   0850 111 565.

Spoločnosť SPP-distribúcia v spolupráci so Slovenskou poštou pristúpila k samoodpočtom, aby  nedošlo k rizikovému kontaktu odberateľov s povereným pracovníkom.

Číselný údaj z počítadla plynomera si dočasne môže každý občan nahlasovať bezkontaktne sám. Postup je veľmi jednoduchý. V termíne do 25. dňa kalendárneho mesiaca konkrétneho ročného odpočtového cyklu (odpočtový cyklus sa uvádza  na faktúre ako Rxx, kde xx znamená mesiac) môže nahlásiť sériové číslo meradla a údaj z čierneho poľa číselníka jedným z uvedených spôsobov:

1. doručovateľovi Slovenskej pošty telefonicky alebo textovou správou na telefónnom čísle uvedenom na ozname vyvesenom v konkrétnom vchode bytového domu,

2. cez infolinku Slovenskej pošty telefonicky na čísle 0850 122 413 alebo e-mailom odpoctyplynomerov@slposta.sk,

3. elektronicky prostredníctvom online formulára na webovej stránke SPP – distribúcie (https://www.spp-distribucia.sk/e-sluzby/samoodpocet-zemneho-plynu/),

4.telefonicky na call centre SPP – distribúcie 0850 269 269,

5.prostredníctvom zákazníckej linky dodávateľa zemného plynu.

Odberatelia bývajúci v bytovom dome nájdu uvedené kontakty a termíny  v Ozname vyvesenom na vchodových dverách. Pokiaľ majú obyvatelia žijúci v rodinnom dome meradlo spotreby umiestnené na dostupnom mieste, zamestnanec Slovenskej pošty číselný údaj z číselníka odčíta štandardne bezkontaktne ako doposiaľ. Pokiaľ bývajú v rodinnom dome a meradlo spotreby nie je umiestnené na dostupnom mieste, zamestnanec Slovenskej pošty ich bude kontaktovať a vyzve, aby si údaj z číselníka odčítali sami a nadiktovali mu ho z bezpečnej vzdialenosti. Pokiaľ ich nezastihne osobne, do poštovej schránky Vám vloží oznam s kontaktmi a spôsobmi kam a ako nahlásiť  samoodpočet.

V prípade, že do 25. dňa v mesiaci odpočtového cyklu nezaevidujú nahlásený samoodpočet, budú ho musieť  vykonať odhadom podľa typového diagramu v zmysle platnej legislatívy. Uvedené opatrenia nateraz platia do odvolania. Akékoľvek zmeny budú plynárenské spoločnosti hneď komunikovať smerom k verejnosti.

 

                                                                   Richard Kvasňovský
výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – Obecný úrad otvorený s obmedzením hodín

Na základe uznesenia vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie na území SR a Rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. marca 2020 o prijatí opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že:

OD 30.03.2020 DO ODVOLANIA BUDE OBECNÝ ÚRAD PRE VEREJNOSŤ OTVORENÝ V OBMEDZENÝCH STRÁNKOVÝCH HODINÁCH A TO NASLEDOVNE:

Pondelok:    8:00 – 11:00 hod.

Utorok:       8:00 – 11:00 hod.

Streda:        8:00 – 11:00 hod.

Štvrtok:       NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok:        8:00 – 11:00 hod.

 

Žiadame občanov, aby  úradné veci vybavovali len v nevyhnutných prípadoch, a to

  • elektronickou formou: obec@nezbudskalucka.sk
  • telefonickou formou: 0911 925 692, 0911 491 548 – starostka obce

 

 

Čítať viac
studňa na web

Rozhodnutie – povolenie na užívanie vôd a uskutočnenie vodnej stavby

Obec Nezbudská Lúčka, starostka obce, v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v zmysle § 63 č. 364/2004 Z. z. o vodách a o  zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a v súlade s § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), vydáva stavebníkovi:
Kubička Peter, trvale bytom Nezbudská Lúčka 150, 013 24 Nezbudská Lúčka

na stavbu: „Vŕtaná studňa“ – ako neoddeliteľná súčasť novostavby rodinného domu a garáže.

  1. povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd v súlade s § 21 ods.1 písm. b) a v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Podmienky povolenia :

  • Množstvo odoberanej vody Q ročné = 184,8 m3 (m3.rok-1)
  • Povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd sa vydáva na dobu 10 rokov od dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby.
  1. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby v zmysle § 26 ods.1 vodného zákona a v súlade s § 66 stavebného zákona v rozsahu projektovej dokumentácie stavby: „Novostavba rodinného domu a garáže, Nezbudská Lúčka, CKN č. 5155/7“ objekt „Vŕtaná studňa“

Príloha: Rozhodnutie – Povolenie vodnej stavby a užívania vôd – rozdeľovník

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Aktuálne opatrenia hlavného hygienika SR

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR nariaďuje nasledovné opatrenia v oblastiach:

Čítať viac