Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci"
DanePozemky275x125

Výzva – daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Obecný úrad Nezbudská Lúčka touto cestou  V Y Z Ý V A  všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2019, prípadne za minulé roky, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2020 na OcÚ Nezbudská Lúčka.

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. januáru 2020 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2019 (zmeny výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby…).

Ak  v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve  alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2019 nenastali. Daň na rok 2020 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

Prílohy:

1_Poučenie na vyplnenie Priznania k DzN

2a_Tlačivo – Priznanie k DzN – pdf.

2b_Tlačivo – Priznanie k DzN – na vyplnenie

3_Potvrdenie_o_podani_priznania

 

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, verejnou vyhláškou

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.

Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník: Róbert Mihálik, bytom 013 02 Gbeľany, Kalinčiakova 374 a Mgr. Katarína Miháliková, bytom 013 24 Strečno, ČSL Brigády 591.

Stavba: „Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí, žumpa“,, na pozemkoch parc. č. 5086/38, 5086/233, 5092/29, 5092/28, 5086/42 C KN  k. ú. Nezbudská Lúčka.

Bližšie informácie v prílohe: VV – stavebník Mihálikovci č

Čítať viac
Lutiše ples na zverejnenie

Pozvánka na 10. ročník starostovského plesu Lutiše

Obec Lutiše Vás srdečne pozýva na 10. ročník starostovského plesu, ktorý sa uskutoční dňa 22. februára 2020 o 19:00 hod. v priestoroch kultúrneho domu Lutiše.

Do tanca Vám bude hrať skupina M+M.

Vstupné: 25 €.

V cene vstupného je prípitok, večera, fľaša dobrého vína pre dve osoby, bohaté stoly s jedlom, švédske stoly, káva a koláč.

Tešiť sa môžete na pečené prasiatko.

Čaká Vás bohatá tombola.

Ples začne vystúpením mažoretiek o 19:30 hod.

Čítať viac
titulok na zverejnenie

POZVÁNKA NA „VIANOČNÝ PUNČ“

Futbalový klub TJ Považan Nezbudská Lúčka Vás pozýva na 2. ročník  „Vianočného punču“, ktorý sa bude konať v sobotu 21.12.2019 o 15:30 hod. pred Kultúrnym domom v Nezbudskej Lúčke.

Pripravená okrem vianočného punču bude aj kapustnica, ktorá sa bude podávať zadarmo.

Tešíme sa na Vás.

Výťažok z akcie bude venovaný na podporu futbalového klubu TJ Považan Nezbudská Lúčka.

Čítať viac
studňa na web

Rozhodnutie – povolenie na užívanie vôd a uskutočnenie vodnej stavby

Obec Nezbudská Lúčka, starostka obce, v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy v zmysle § 63 č. 364/2004 Z. z. o vodách a o  zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a v súlade s § 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ako stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), vydáva stavebníkovi:
Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina

na stavbu: „Vŕtaná studňa“ – ako neoddeliteľná súčasť novostavby rodinného domu.

  1. povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd v súlade s § 21 ods.1 písm. b) a v súlade s § 46 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Podmienky povolenia :

  • Množstvo odoberanej vody Q ročné = 211,7 m3 (m3.rok-1)
  • Povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd sa vydáva na dobu 10 rokov od dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby.
  1. povolenie na uskutočnenie vodnej stavby v zmysle § 26 ods.1 vodného zákona a v súlade s § 66 stavebného zákona v rozsahu projektovej dokumentácie stavby: „Novostavba rodinného domu, Nezbudská Lúčka, CKN č. 5155/33“ objekt „Vŕtaná studňa“

Príloha: Rozhodnutie – Povolenie vodnej stavby a užívania vôd

Čítať viac
Voda na zverejnenie

Riziko zamrznutia vodomerov a vodovodných inštalácií – oznam

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si vzhľadom k prebiehajúcim mrazom dovoľuje opätovne upozorniť svojich odberateľov na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií. Odporúča, aby si odberatelia skontrolovali  vodomerné šachty a suterény nehnuteľností a vykonali potrebné opatrenia.  Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie ďakuje za pochopenie.

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Železnice SR, Klenensova 8, 813 61 Bratislava zastúpené spoločnosťou REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava podala dňa 02.12.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“ vo viacerých katastrálnych územiach.

Mesto Ružomberok, Mestský úrad, oddelenie stavebnej správy, príslušné podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona

oznamuje začatie územného konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie bez miestneho zisťovania na deň: 23.01.2020 /štvrtok/ o 10:00 hod.

so stretnutím pozvaných v Malej zasadačke na poschodí Mestského úradu v Ružomberku, č. d. 30.

 

Viac informácií v priloženom oznámení a prílohách:

 

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Zatvorený obecný úrad – oznam

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v pracovných dňoch v termíne:

od 20.12.2019 (t.j. piatok) do 03.01.2020 (t. j. piatok) bude Obecný úrad Nezbudská Lúčka z dôvodu čerpania dovolenky ZATVORENÝ.

Ďakujeme za pochopenie.

Tešíme sa na Vás v novom roku 2020.

 

Čítať viac