Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci"
Oznam na zverejenenie

Podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácii“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO 00 210 722 a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna k. s.. Nakoľko likvidátor pristúpil k speňažovaniu majetku patriaceho Družstvu zverejňuje podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku: Podmienky účasti na súťažnom procese

Čítať viac
Dom na web

Stavebné povolenie – Rabatin, Rabatinová

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka a rozhodol 

o povolení stavby

stavba : Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí, žumpa
stavebník : Helena Rabatinová a Boris Rabatin
pozemok : parc. č. 5086/263, 5086/42, 5086/29, 5086/28, 5092/1 CKN, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Stavebného povolenia nájdete tu: Stavebné povolenie – Rabatin, Rabatinová

Čítať viac
Dom na web

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania – Dikoš, Dikošová

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje

začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou

stavba : „Rekreačná chata“
stavebník : Dikoš Jozef, Dikošová Andrea, bytom Tulská 2979/25, 010 08 Žilina
pozemok : parc. č. 5086/273, 5086/274 CKN, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Oznámenia nájdete tu: Dikoš_Oznámenie o začatí konania – Chata

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Výskyt moru včelieho plodu – oznámenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina Vám oznamuje, že laboratórnym vyšetrením bol Štátny veterinárnym potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne potvrdený mor včelieho plodu  v katastrálnom území Strečno. V ohnisku nákazy boli nariadené opatrenia na zdolanie a zabránenie šírenia choroby moru včelieho plodu – Paenibacillus larvae. Ako ochranné pásmo boli vyhlásené katastrálne územia obcí:
Strečno, Varín, Varín časť Koňhora, Nezbudská Lúčka, Krasňany, Gbeľany, Môjš, k Rieke, cesta Stará Mojšová Lúčka, Stráňavy. 

Detailné znenie oznámenia a vyobrazenie ochranného pásma v prílohách:

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Výzva na doplňujúce voľby členov Rady školy pri MŠ

Obec Nezbudská Lúčka
Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka

 V zmysle §25 ods. 12 písm. b) Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dňa 7.9.2020 vzdala členstva v Rade školy pri Materskej škole, Nezbudská Lúčka 2, v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Nezbudská Lúčka, p. Dudášová Katarína, zástupca pedagogických zamestnancov.

Štatút Rady školy pri Materskej škole Nezbudská Lúčka zo dňa 14.11.2016 v zmysle Dodatku č. 1 k Štatútu Rady školy pri Materskej škole Nezbudská Lúčka zo dňa 27.11.2019 určuje zloženie RŠ nasledovne: 1 zástupca pedagogických zamestnancov, 1 zástupca nepedagogických zamestnancov, 1 zástupca rodičov, 2 zástupcovia delegovaní zriaďovateľom.

Preto Obec Nezbudská Lúčka v zmysle §25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z., §1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. a v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. c) Štatútu Rady školy pri Materskej škole Nezbudská Lúčka vyhlasuje:

V Ý Z V U 

na doplňujúce voľby členov do Rady školy pri Materskej škole,
Nezbudská Lúčka 2,

za pedagogických zamestnancov.

Týmto žiadam riaditeľku Materskej školy, Nezbudská Lúčka 2, o zabezpečenie voľby členov rady školy v tomto zložení a počte:

jeden zástupca pedagogických zamestnancov,

Zoznam zvolených členov rady školy zašle riaditeľka materskej školy s uvedením nasledovných údajov:

meno, priezvisko, titul, zvolený za nepedagogických zamestnancov školy, kontaktná adresa, číslo telefónu, príp. e-mailová adresa zvoleného kandidáta, v termíne do 16.09.2020 na Obecný úrad Nezbudská Lúčka.

 

V Nezbudskej Lúčke, dňa 07.09.2020

 

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce

Čítať viac