Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 11)
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Vyhlásenie núdzového stavu

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia oznamuje, že v súvislosti s uznesením vlády č. 587/2020 bolo schválené vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky od 01.10.2020 (teda polnocou) na 45 dní (koniec polnocou zo 14.11. na 15.11.2020)

Celé znenie uznesenia nájdete tu: 587_2020_ núdzový stav

 

 

 

 

 

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácii“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO 00 210 722 a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna k. s.. Nakoľko likvidátor pristúpil k speňažovaniu majetku patriaceho Družstvu zverejňuje podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku: Podmienky účasti na súťažnom procese

Čítať viac
Dom na web

Stavebné povolenie – Rabatin, Rabatinová

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka a rozhodol 

o povolení stavby

stavba : Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí, žumpa
stavebník : Helena Rabatinová a Boris Rabatin
pozemok : parc. č. 5086/263, 5086/42, 5086/29, 5086/28, 5092/1 CKN, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Stavebného povolenia nájdete tu: Stavebné povolenie – Rabatin, Rabatinová

Čítať viac