Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 12)
Dom na web

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania – Dikoš, Dikošová

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje

začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania verejnou vyhláškou

stavba : „Rekreačná chata“
stavebník : Dikoš Jozef, Dikošová Andrea, bytom Tulská 2979/25, 010 08 Žilina
pozemok : parc. č. 5086/273, 5086/274 CKN, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Oznámenia nájdete tu: Dikoš_Oznámenie o začatí konania – Chata

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Výskyt moru včelieho plodu – oznámenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina Vám oznamuje, že laboratórnym vyšetrením bol Štátny veterinárnym potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne potvrdený mor včelieho plodu  v katastrálnom území Strečno. V ohnisku nákazy boli nariadené opatrenia na zdolanie a zabránenie šírenia choroby moru včelieho plodu – Paenibacillus larvae. Ako ochranné pásmo boli vyhlásené katastrálne územia obcí:
Strečno, Varín, Varín časť Koňhora, Nezbudská Lúčka, Krasňany, Gbeľany, Môjš, k Rieke, cesta Stará Mojšová Lúčka, Stráňavy. 

Detailné znenie oznámenia a vyobrazenie ochranného pásma v prílohách:

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Výzva na doplňujúce voľby členov Rady školy pri MŠ

Obec Nezbudská Lúčka
Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka

 V zmysle §25 ods. 12 písm. b) Zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dňa 7.9.2020 vzdala členstva v Rade školy pri Materskej škole, Nezbudská Lúčka 2, v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Nezbudská Lúčka, p. Dudášová Katarína, zástupca pedagogických zamestnancov.

Štatút Rady školy pri Materskej škole Nezbudská Lúčka zo dňa 14.11.2016 v zmysle Dodatku č. 1 k Štatútu Rady školy pri Materskej škole Nezbudská Lúčka zo dňa 27.11.2019 určuje zloženie RŠ nasledovne: 1 zástupca pedagogických zamestnancov, 1 zástupca nepedagogických zamestnancov, 1 zástupca rodičov, 2 zástupcovia delegovaní zriaďovateľom.

Preto Obec Nezbudská Lúčka v zmysle §25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z., §1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. a v zmysle čl. 5 ods. 5 písm. c) Štatútu Rady školy pri Materskej škole Nezbudská Lúčka vyhlasuje:

V Ý Z V U 

na doplňujúce voľby členov do Rady školy pri Materskej škole,
Nezbudská Lúčka 2,

za pedagogických zamestnancov.

Týmto žiadam riaditeľku Materskej školy, Nezbudská Lúčka 2, o zabezpečenie voľby členov rady školy v tomto zložení a počte:

jeden zástupca pedagogických zamestnancov,

Zoznam zvolených členov rady školy zašle riaditeľka materskej školy s uvedením nasledovných údajov:

meno, priezvisko, titul, zvolený za nepedagogických zamestnancov školy, kontaktná adresa, číslo telefónu, príp. e-mailová adresa zvoleného kandidáta, v termíne do 16.09.2020 na Obecný úrad Nezbudská Lúčka.

 

V Nezbudskej Lúčke, dňa 07.09.2020

 

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková
starostka obce

Čítať viac
výberové konaie

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy

OBEC NEZBUDSKÁ LÚČKA

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

VYHLASUJE

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Nezbudská Lúčka

 

Požadované kvalifikačné predpoklady

 • Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.
  a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritériá a požiadavky

 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • znalosť práce s PC,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • zodpovednosť a spoľahlivosť.

Zoznam požadovaných dokladov

 • Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • úradne overený doklad o vykonaní 1. atestácie (absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy (max. 4 strany).
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch,
 • súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Doplňujúce informácie pre uchádzačov

Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Predpokladaný nástup do zamestnania k 5.11.2020.

Dátum a miesto podania písomnej žiadosti o zaradenie do výberového konania

Písomnú žiadosť je možné podať do 28.9.2020 do 15.00 hod. na adresu: Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka.
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ MŠ NEZBUDSKÁ LÚČKA – NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámi rada školy.

Ďalšie informácie

Adresa: Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka
Kontakty: 0911 491 548, 0911 925 692
Mail: obec@nezbudskalucka.sk
Web: www.nezbudskalucka.sk

 

V Nezbudskej Lúčke, dna 4.9.2020

 

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková

starostka obce

Čítať viac
kontajner na web

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v piatok 4.9.2019 budú vedľa parkoviska na zákrute (oproti domu s. č. 83) pristavené veľkokapacitné kontajnery (VOK). Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako napríklad: starý nábytok, matrace, koberce a iné. V rámci ekonomického nakladania s kapacitou kontajnerov žiadame občanov, aby nadrozmerný odpad rozoberali prípadne rozbili, aby sa ušetrilo miesto aj na ďalší odpad, a aby sa tak čo najefektívnejšie využila kapacita kontajnerov.

UPOZORNENIE: veľkokapacitný kontajner nie je určený na elektrospotrebiče, oleje, riedidlá, odpad zo záhrad!!!

Z dôvodu pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zákrute sa Vám ospravedlňujeme za prípadné obmedzenie pri parkovaní.

 

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 01.09.2020.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje v súlade s príslušnými zákonmi tieto opatrenia:

zmena_opatrenia_ruska_01_09[1]

opatrenie_zamestnavatel[1]

opatrenie_hranice_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_01_09_2020[1]

opatrenia_prevadzky_a_HP_01_09[1]

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Zmeny v zabezpečení epidemiologickej situácie od 1. septembra 2020 – COVID 19

Po zhodnotení epidemiologickej situácie nielen na území SR, ale aj v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a konzílium odborníkov rozhodlo od 1. septembra 2020 pristúpiť k nasledovným zmenám:


CESTOVANIE:


Zo zoznamu tzv. menej rizikových krajín sa vzhľadom na významné zhoršenie epidemiologickej situácie v ostatných dňoch od 1. septembra 2020 vyraďujú Chorvátsko, Francúzsko, Španielsko, Holandsko, Belgicko a Malta. V zozname nateraz ostáva Grécko, vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu je však pravdepodobné, že sa jeho umiestnenie na zozname môže v krátkom čase prehodnocovať. Epidemiológovia odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania do tejto krajiny.
Odborné konzílium zároveň opäť vyšpecifikovalo rizikové regióny v tzv. menej rizikových krajinách, do ktorých rovnako odporúčajú zvážiť nevyhnutnosť cestovania. V Českej republike ide o Prahu a kraj Vysočina; v Rakúsku je to Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko. V prípade Poľska ide o Pomoranské, Sliezske a Malopolské vojvodstvo, v Grécku sú najviac rizikové Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia. V Spojenom kráľovstve sú to regióny Tayside a North West, v Írsku Mid-East a Mid-West. V Estónsku je to región Ida-Viru Maakond a v Dánsku Midtjylland.
Všetkým osobám, ktoré od 1. septembra 2020 od 7:00 vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu Európskej únie, ktorá nie je na zozname menej rizikových krajín (teda je riziková, tzv. „červená“) a zároveň nenavštívili krajinu, ktorá nie je členom Európskej únie a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. V prípade bezpríznakového priebehu izolácie je možné ju ukončiť na 10. deň aj bez absolvovania testu na ochorenie COVID-19.
Iné pravidlá budú platiť pre osoby, ktoré od 1. septembra 2020 vstúpia na územie SR a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členom EÚ a je riziková, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý je možné vykonať najskôr na 5. Deň domácej izolácie. V tomto prípade nie je možnosť ukončiť izoláciu bez absolvovania testu. Sledované dáta totiž ukazujú, že veľká časť importovaných nákaz bola na Slovensko zavlečená práve z takýchto krajín.

Osoby, ktoré od 1. septembra 2020 budú prichádzať z Ukrajiny, sa budú musieť ešte pred prekročením hraníc so Slovenskom zaregistrovať na http://korona.gov.sk/ehranica a preukázať sa potvrdením o registrácii príslušníkom policajného zboru pri prekračovaní hraníc. Bez tohto potvrdenia nebudú môcť vstúpiť na územie SR.
Osoby prichádzajúce z rizikových krajín, na ktoré sa podľa opatrenia bude vzťahovať povinnosť domácej izolácie, budú povinní kontrolovať aj zamestnávatelia. Ich zamestnanci, resp. SZČO, budú musieť preukázať splnenie povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí, napríklad negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo potvrdením o prekročení štátnej hranice SR starším ako 10 dní. Ak sa táto osoba nebude schopná týmto preukázať, prevádzkovateľ bude povinný to oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.


HROMADNÉ PODUJATIA/PREVÁDZKY:


Od 1. septembra bude možné organizovať hromadné podujatia v interiéri len do 500 osôb v jednom okamihu a v exteriéri do 1000 osôb v jednom okamihu, pričom nosenie rúšok bude naďalej povinné na hromadných podujatiach v interiéri aj v exteriéri.


Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí:
„Limit do 1000 osôb bude platiť aj pre športové podujatia na veľkých štadiónoch. Rozhodujúci totiž nie je priestor, ale interakcie ľudí počas zápasu i po zápase. Toto obmedzenie bude vyžadované minimálne počas septembra.“
Na 1000 osôb v jednom okamihu sa obmedzí aj kapacita návštevníkov kúpalísk a akvaparkov.


RÚŠKA:

Rúška budú od  2. septembra 2020 povinné aj v školách, s výnimkou žiakov 1. stupňa v triedach.


Hlavný hygienik SR Ján Mikas:
„Ak však deti rúško na tvári budú v triedach akceptovať, jeho nosenie výrazne odporúčame.“


Hlavný hygienik SR Ján Mikas: „Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR budú môcť na základe epidemiologickej situácie v ich územnej pôsobnosti v prípade potreby vydať dodatočné opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.“

Čítať viac
začiatok školy - web

Začiatok školského roka 2020/2021 – Základná škola s materskou školou Varín

Základná škola s materskou  školou Ondreja  Štefku, M.R. Štefánika 432, 013 03 Varín

Oznam

Riaditeľka Základnej  školy s materskou  školou Ondreja  Štefku vo Varíne oznamuje, že slávnostné otvorenie  školského  roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra 2020 o 9: 00 hodine v jednotlivých triedach.  Žiaci prvého, druhého a piateho ročníka sa stretnú so svojimi triednymi učiteľmi na školskom dvore. Prítomnosť detí v škole je približne do 10:30 bez ŠKD.

Slávnostná  svätá  omša bude 02. 09. 2020 o 08:00 hodine vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice  vo Varíne. Účasť je dobrovoľná,  po skončení svätej omše žiaci prídu individuálne do školy

Všetci žiaci prvý deň do školy prinesú rodičom podpísaný Zdravotný dotazník a Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivá sú na webovej stránke školy. Pre tých, ktorí nemajú možnosť si tlačivá vytlačiť, sú k dispozícii vo vestibule školy od 25. 08. 2020 do 28. 08. 2020 v čase od 08:00 do 14:00 hod.

Prihlášku na školské  stravovanie v školskej  jedálni dostanú  žiaci  od  triednych  učiteľov. Na   stravu  je  potrebné  prihlásiť sa u triednych  učiteľov v stredu 02. 09. 2020.

Strava pre  žiakov ZŠ   bude  poskytnutá  od štvrtka 03. 09. 2020.

Zápisné lístky do  Školského  klubu detí žiaci  dostanú  od  triednych  učiteľov.

Prváci si so sebou prinesú aktovky.

Všetky informácie sú aj na webovej stránke školy.

 

 

Čítať viac
začiatok školy - web

Začiatok školského roka 2020/2021 – materská škola Nezbudská Lúčka

Naše milé detičky, tešíme sa na vás všetkých ,nových aj minuloročných škôlkarov, ktorí k nám zavítajú  a začnú s nami nový školský rok, ktorý začína v stredu

2. septembra 2020.

Materská škola je otvorená od

7. 00 hodiny ráno  a jej prevádzka končí o 16. 00 hodine.

( Nezabudnite si papučky a pyžamko).

Tešia sa na vás vaše pani učiteľky Majka a Katka a naša pani upratovačka Majka.

Viac tu: https://msnezbudskalucka.webnode.sk/news/zaciatok-skoolskeho-roka-2020-2021/

Čítať viac