Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 14)
Dom na web

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení stavebného konania

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 písm. e) stavebného zákona v nadväznosti na ustanovenie § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, ďalej len „správny poriadok,“

z a s t a v u j e   k o n a n i e

vo veci : stavebné konanie o povolenie zmeny nedokončenej stavby
stavba : „Preložka 22 kV linky č. 206 do zemnej káblovej 22 kV el. siete“
stavebník : Ing. Rastislav Mikula, 038 61 Vrútky, Francúzskych partizánov 70
pozemok : – líniová stavba (na pozemkoch parc. č. 5203/4, 5203/5, 5203/8, 5359/13, 5206/6, 5206/7, 5206/4, 5359/15, 3918/3, 3918/1, 3919/1, 3907/1, 3903, 3904/1,2) C KN kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Rozhodnutia nájdete tu: ROZH. ZASTAVENIE ZM.ST. MIKULA PRELOŽKA VN linky 206 – OBEC N. LÚČKA

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu NEZBUDSKÁ LÚČKA


OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Ohlasovňa pobytu na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanom dňom

23.07.2020

Lodererová Viera, narodená 21.09.1971

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Loderer Adrián, narodený 24.07.1991

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miesto nového trvalého pobytu je obec Nezbudská Lúčka

 

V Nezbudskej Lúčke, dňa 23.07.2020

 

                                                                                               …………………………………………………….

                                                                                               Odtlačok pečiatky ohlasovne pobytu

                                                                                                 a podpis zamestnanca ohlasovne

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

POZVÁNKA na verejnú diskusiu – CYKLOTRASA

POZVÁNKA na verejnú diskusiu poslancov a obyvateľov obce Nezbudská Lúčka o plánovanej cyklotrase prechádzajúcej katastrom obce Nezbudská Lúčka stredu 22.07.2020 o 17.00 v sále Kultúrneho domu

Starostka obce Ing. Adriana Vraňanová Kubičková pozýva poslancov a občanov na stretnutie venované verejnej diskusii o plánovanej cyklotrase prechádzajúcej katastrom našej obce Nezbudská Lúčka.

Zámerom stretnutia je priblížiť plánovaný projekt stavby – cyklodopravná trasa: „Žilina – Vrútky – Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky-Martin mimo cestného telesa I/18 a vypočuť si názory obyvateľov obce na umiestnenie cyklotrasy v katastri obce Nezbudská Lúčka.

Na stretnutí budú prednesené informácie o stave projektu cyklotrasy, budú dostupné mapy zobrazujúce umiestnenie cyklotrasy v obci.

Stretnutie sa uskutoční v stredu 22.07.2020 o 17.00 v sále Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka. Vítaní sú všetci občania so záujmom o uvedenú problematiku (do naplnenia kapacity sály).

Vzhľadom na realizáciu stretnutia vo vnútorných priestoroch, žiadame účastníkov, aby dodržiavali protiepidemické opatrenia:

  • vstup do budovy s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, ale iná vhodná náhrada)
  • použitie dezinfekcie rúk (dostupná pri vstupe do budovy).

 

Príloha: GSPV-5-01_2020_GP_klad1

 

V Nezbudskej Lúčke, dňa 14.07.2020

 

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková

starostka obce

Čítať viac
Dom na web

Verejná vyhláška – oznámenie o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o nariadení ústneho pojednávania

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s ustanovením “ 88a ods. 1, § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje pokračovanie stavebného konania a zároveň upovedomuje dotknuté orgány a známych účastníkov konania o doplnených podkladoch v konaní o nepovolenej stavbe 

„Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“

Stavebník: Daniela Antošová, bytom Nezbudská lúčka č. 147

Súčasne stavebný úrad v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje na prejednanie predloženej žiadosti ústne konanie dňa 06.08.2020 o 10:00 hod.  so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade vo Varíne, Nám. sv. Floriána 1002.

Cele znenie Oznámenie nájdete tu: VV – Antošová – pokračovanie stavebného konania č

Čítať viac
Dom na web

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania

Stavebník Ing. Rastislav Mikula, bytom 038 61 Vrútky, Francúzkých partizánov 70, podal dňa 17.07.2019 a doplnil dňa 23.03.2020, na tunajšom úrade žiadosť o povolenie zmeny nedokončenej stavby „Preložka 22 kV linky č. 206 do zemnej káblovej 22 kV el. siete“ – líniová stavba (na pozemkoch parc.  č. 5203/4, 5203/5, 5203/8, 5359/13, 5206/6, 5206/7, 5206/4, 5359/15, 3918/3, 3918/1, 3919/1, 3907/1, 3903, 3904/1,2) C KN kat. územie Nezbudská Lúčka. Uvedeným bodom bolo začaté stavebné konanie o zmene nedokončenej stavby.

Cele znenie Oznámenie nájdete tu: Ing. Rastislav Mikula preložka 22kV linky č. 206

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Verejná vyhláška – Poľovnícka spoločnosť Kriváň – Malá Fatra

Poľovnícka spoločnosť Kriváň – Malá Fatra bude dňa 25.06.2020 od 16:00 hod. do 17:30 hod. v Stráži, hotel Diana vyplácať náhradu za užívanie poľovného revíru vlastníkom poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru KRIVÁŇ.

Je potrebné priniesť si so sebou doklad totožnosti a doklad preukazujúci vlastníctvo k poľovnému pozemku.

Celé znenie verejnej vyhláškyVV Poľovnícka spoločnosť Kriváň – Malá Fatra

 

Čítať viac