Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 2)
žilinský kraj na zverejnenie

Všeobecné záväzné nariadenie ŽSK o zriadení SPŠ informačných technológií

Žilinský samosprávny kraj informuje o novom VZN, ktoré bolo schválené na zasadnutí Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja dňa 26. apríla 2021. Predmetom VZN č. 66/2021 je zriadenie Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín vrátane jej súčastí: Školského internátu a Školskej jedálne k 01.09.2021.

VZN ŽSK 66/2021 nadobudlo účinnosť 12. mája 2021.

Celé znenie VZN ŽSK č. 66/2021 tu:

Čítať viac
Lesy SR - web

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy SR prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu Vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkov na uplatnenie postupu na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.
Zoznam vlastníkov: Zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Celé znenie výzvy v priloženom plagáte:

Čítať viac
Dom na web

Oznámenie – začatie územného konania

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov
oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania. Keďže sú stavebnému úradu známe pomery na stavenisku, stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom správnom orgáne
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
neskôr podané námietky sa nebude prihliadať.

stavba : Novostavba rekreačnej chaty, prípojky inžinierskych sietí, žumpa
stavebník : Ing. František Horváth a manželka Jana Horváthová, obaja bytom Hoštaky 472/12, 900 82 Blatné
pozemok : registra „C“ parc. č. 5216/2, 5216/3, 5216/4, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Oznámenia nájdete tu:

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, štátna správa ochrany prírody a krajiny ako príslušný orgán miestnej štátnej správy v zmysle príslušných zákonov na základe žiadosti o schválenie dokumentu „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina“ ktorý zaslala Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica pod č. 6100/2021 zo dňa 20.04.2021

oznamuje začatie prerokovania a schvaľovania dokumentu ochrany prírody a krajiny „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Žilina“

Celé znenie oznámenia aj s odkazom na predmetný dokument nájdete TU:

Čítať viac
MŠ Nezbudská Lúčka

Prijímanie detí do Materskej školy v Nezbudskej Lúčke

ZÁPIS DIEŤAŤA DO MŠ

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ NEZBUDSKÁ LÚČKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle §59 a §59a zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 438/2020 Z. z. na základe:

  • žiadosti zákonného zástupcu ( žiadosť podpísaná obomi zákonnými zástupcami)
  • potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

  • spravidla dieťa od troch rokov veku
  • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, pričom k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Prednostne sa prijíma:

  • dieťa, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, j. 5-ročné dieťa, ktoré dovŕši vek 5 rokov do 31.8.2021 . Povinné predprimárne vzdelávanie v MŠ trvá jeden školský rok, ak nejde o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (predtým odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky).

Tlačivo žiadosti je k dispozícii v materskej škole a na webovom sídle
https://msnezbudskalucka.webnode.sk

Miesto podania žiadosti:
osobne v MŠ Nezbudská Lúčka  od 7:00 do 16:00 hod.
poštou na adresu materskej školy:
Materská škola Nezbudská Lúčka
Nezbudská Lúčka 2
Nezbudská Lúčka 013 24

odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu:  msnezbudskalucka@gmail.com

Termín podania žiadosti: od 01. 05. 2021 do 31. 05. 2021

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022 vydá riaditeľka MŠ do 15. júna 2021 poštou.

V Nezbudskej Lúčke, dňa: 01.05.2021

Mgr. Mária Pösová
riaditeľka materskej školy

Čítať viac