Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 2)
Dom na web

OZNÁMENIE o začatí spojeného stavebného a územného konania a upustenie od ústneho pojednávania – Kubička

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie spojeného stavebného a územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

stavba : Novostavba rodinného domu, prípojky inžinierskych sietí, žumpa, oplotenie, vsakovacia šachta, studňa pre úžitkovú vodu a vjazd
stavebník :  Peter Kubička, Nezbudská Lúčka 154, 013 24 Strečno a  manželka Nicole Kubička, Nezbudská Lúčka 153, 013 24 Strečno
v zastúpení Matej Oberta, Červeňanského 1569/83A, 014 01 Bytča
pozemok : registra „C“ parc. č. 5086/293, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Celé znenie Oznámenia nájdete tu:

Čítať viac
Dom na web

OZNÁMENIE – Začatie územného konania – Hrozová

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania.

stavba : Novostavba rodinného domu, el. NN prípojka, žumpa, studňa
stavebník :  Miroslava Hrozová, Jaseňova 3221/28, 010 07 Žilina
v zastúpení Ing. Daša Sochová, DMS reality, s. r. o., Krasňany 338
pozemok : registra „C“ parc. č. 5086/304, 5086/307, 5086/308 (el. NN prípojka na pozemku registra „C“ parc. č. 5106/1, 5351/1, 5351/18, 5351/19, 5351/27) kat. územie Nezbudská Lúčka.

Celé znenie Oznámenia nájdete tu: Hrozová – územné konanie

Čítať viac
začiatok školy - web

Začiatok školského roka 2021/2022 – materská škola Nezbudská Lúčka

Vážení rodičia, koniec letných prázdnin sa nezadržateľne blíži. Znamená to, že  po dvoch mesiacoch plných pohody, slnka a nových zážitkov sa opäť stretneme v materskej škole. Tí, ktorí do materskej školy chodili, vrátia sa k svojim kamarátom, hračkám a učiteľkám. Veľa je i detí a rodičov, ktorí k nám zavítajú  po prvý krát. Všetci sme zvedaví, čo nám nový školský rok prinesie. Tešíme sa na Vás a urobíme všetko preto, aby ste boli v našej materskej škole spokojní.

Organizácia školského roka 2021/2022
Prevádzka materskej školy je otvorená od štvrtka 2.9.2021 v čase od 7.O0 hod.  do 16.00 hod.
Vážení rodičia, prvé dni nebudú ľahké pre Vaše dieťa. Vás a Vašu starostlivosť sa pokúsi nahradiť učiteľ. Môžeme Vás ubezpečiť, že personál materskej školy bude robiť všetko preto, aby vstup do materskej školy nebol pre deti náročný.
Ďalšie informácie o práci s deťmi, školskom poriadku ,pláne práce na nový školský rok a iných aktivitách sa dozviete na prvom stretnutí rodičov a zamestnancov materskej školy.

Čo potrebuje dieťa do materskej školy

  • prezúvky (dostatočne bezpečné a podpísané)
  • pyžamko (podpísané)
  • náhradné oblečenie do skrinky
  • vlhčené obrúsky
  • hygienické vreckovky 2 balenia
  • toaletný papier 6 kusov
  • tekuté mydlo
  • sirup 1ks
  • čaj ovocný 1 balenie
  • cukor kryštálový 1kg alebo medík
Čítať viac
ponuka práce na web

Pracovná ponuka

Obec Nezbudská Lúčka príjme do pracovného pomeru zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu upratovanie/výdaj stravy v Materskej škole Nezbudská Lúčka.

Miesto: Materská škola Nezbudská Lúčka

Termín nástupu: ihneď

Druh pracovného pomeru: skrátený úväzok

Mzdové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Náplň práce:
– upratovanie priestorov Materskej školy (interiér, exteriér), školníctvo
– výdaj stravy v Materskej škole (desiata, obed, olovrant, umývanie riadu a pod.)
– bližšie informácie poskytneme pri osobnom pohovore

Podmienky:
– práca na pracovnú zmluvu
– 6 hodinový pracovný úväzok

Pozícii vyhovujú uchádzači:

Vzdelanie: stredoškolské bez maturity, stredoškolské s maturitou
– potrebný zdravotný preukaz, doklad o odbornej spôsobilosti pre prácu s potravinami

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Chuť pracovať.
Precíznosť a dôslednosť.

Životopisy zasielajte na adresu: obec@nezbudskalucka.sk alebo doručte osobne na obecný úrad v čase úradných hodín. V prípade potreby nás kontaktujte na tel. čísle: 0911 925 692.

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

MIMORIADNE NÚDZOVÉ OPATRENIA Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR

Štátna veterinárna a potravinová správa, Slovenská republika na základe  § 6 ods. 5 písm. a) a § 34 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydáva Mimoriadne núdzové opatrenia súvisiace s kontrolou afrického moru ošípaných s platnosťou a účinnosťou od 03.08.2021 do odvolania.

Celé znenie Mimoriadnych núdzových opatrení: Mimoriadne_nudzove_opatrenia__AMO

Čítať viac
Dom na web

Oznámenie rozhodnutia č. 2020/20588/SÚ/MLA/R – verejná vyhláška – Tavačová Viola

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v správnom konaní o dodatočnom povolení stavby vydal rozhodnutie č. 2020/20588/SÚ/MLA/R, ktorým dodatočne povolil zrealizované stavebné práce na stavbe

stavba : Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy rodinného domu č. s. 140
stavebník :  Viola Tavačová, M. Ilovského 433/23, 013 24 Strečno v zastúpení Ing. Daniel Drábik, Trnavská 8, 010 08 Žilina
pozemok : registra „C“ parc. č. 5066/1, 5066/2, 5067/1 kat. územie Nezbudská Lúčka.

Predmetné rozhodnutie, ktoré stavebný úrad doručoval účastníkovi konania Blažejovi Samcovi sa vrátilo s poznámkou adresát neznámy. Preverením bolo zistené, že menovaný účastník konania je v registri osôb evidovaný ako zomrelý dňa 29.06.2015

Celé znenie Rozhodnutia nájdete tu:

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Verejná vyhláška – oznámenie o strategickom dokumente

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, predkladá verejnosti oznámenie o strategickom dokumente

„Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 2

Celé znenie oznámenia aj s odkazom na predmetný dokument nájdete TU: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmeny-doplnky

Informácia pre občanov:
Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť na obecnom úrade Nezbudská Lúčka počas úradných hodín, a je možné z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené,Okresnému úradu Žilina na adresu:

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina

e-mail: dagmar.grofova@minv.sk
tel. : (041) 733 5696

Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Okresnom
úrade v Žiline, odbore starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

Zverejnené dňa 30.07.2021

Čítať viac
Dom na web

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby – Horváth, Horváthová

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov v územnom konaní posúdil návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby:

stavba : Novostavba rekreačnej chaty, prípojky inžinierskych sietí, žumpa
stavebník :  Ing. František Horváth a manželka Jana Horváthová
v zastúpení Alfonz Klocáň, Nábrežná 763/3, 013 24 Strečno
pozemok : registra „C“ parc. č. 5216/2, 5216/3, 5216/4, 5216/5 kat. územie Nezbudská Lúčka.

Na základe tohto posúdenie úrad vydáva Rozhodnutie o umiestnení stavby.

Celé znenie Rozhodnutia nájdete tu:

Horváth, Horváthová – územné rozhodnutie č

Čítať viac