Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 24)
Oznam na zverejenenie

Prvá arbitrážna k. s. – súťažný proces – odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 26CbR/236/2015 zo dňa 26.04.207. súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácií“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO: 00 210 722 (ďalej len ako „Družstvo“) a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna  k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364.

Likvidátor za účelom speňaženia nehnuteľného majetku vo vlastníctve Družstva pristúpil k procesu speňažovania majetku, a to za nasledovných podmienok: viď. v priloženej prílohe.

Podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku

Čítať viac
Vianočný benefičný koncert 2018 - na web

Vianočný benefičný koncert: „SPIEVAME PRE ŠKÔLKU“

Materská škola v Nezbudskej Lúčke spolu s obecným úradom Nezbudská Lúčka Vás pozývajú na

VIANOČNÝ BENEFIČNÝ KONCERT: „SPIEVAME PRE ŠKÔLKU“

13. december 2019

17:00 hod.

sála Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka

Účinkovať budú:

folklórna skupina Hajov zo Strečna,

žiaci ZUŠ Nižné Kamence pod vedením pána učiteľa Ondreja Hanuliaka,

deti z Materskej školy Nezbudská Lúčka

vstupné DOBROVOĽNÉ

Vianočný benefičný koncert 2019

 

Čítať viac
NP TOS web

Národný projekt: Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Základné informácie

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby sa realizuje v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 -2020. Nadväzuje na dva národné projekty Podpora opatrovateľskej služby, ktoré sa realizovali v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Operačného programu Ľudské zdroje, pričom zohľadňuje výsledky predchádzajúcich národných projektov, na základe ktorých prináša nasledovné inovácie:

 • rozšírenie poskytovania opatrovateľskej služby účelovým zapájaním malých obcí,
 • zvyšovanie informovanosti obcí o poskytovaní opatrovateľskej služby prostredníctvom akvizičnej činnosti, osvetovej činnosti a diseminačných aktivít,
 • podporu neformálnych partnerstiev a sieťovanie pri poskytovaní opatrovateľskej služby,
 • zvyšovanie profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby starostlivosťou o odborný rast opatrovateliek zapojených do tohto národného projektu (odborná príprava, supervízia) a obcí (informačné semináre),
 • vypracovanie analýzy možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu.

Prijímateľ: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Alokácia: 4 928 395,09 €

Územná platnosť: všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky

Cieľové skupiny:

 • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom sektore,
 • verejní poskytovatelia sociálnych služieb (pre účely tohto projektu sa rozumie malá obec:
  • obec s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
  • právnická osoba zriadená alebo založená obcou s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
  • spoločný obecný úrad zriadený obcami s počtom obyvateľov do 1000 vrátane.

Oprávnení užívatelia: verejní poskytovatelia opatrovateľskej služby

  • obec s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
  • právnická osoba zriadená alebo založená obcou s počtom obyvateľov do 1000 vrátane,
  • spoločný obecný úrad zriadený obcami s počtom obyvateľov do 1000 vrátane.

Spôsob realizácie aktivít projektu:

Projekt bude mať jednu hlavnú aktivitu – Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby v obciach. Aktivita je zameraná na podporu zvyšovania úrovne poskytovania opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska.

Podaktivita 1.1.: Expertná činnosť

Podaktivita 1.2.: Diseminácia a sieťovanie v rámci obcí

Podaktivita 1.3.: Výber a metodická podpora poskytovateľov, výkon opatrovateľskej služby

Podaktivita 1.4.: Odborná príprava a supervízia opatrovateliek

 

Hlavný cieľ:

 • zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov prostredníctvom podpory opatrovateľskej služby v malých obciach do 1000 obyvateľov vrátane, ktoré neposkytujú opatrovateľskú službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách),
 • zvýšenie informovanosti o povinnosti obcí poskytovať alebo zabezpečovať opatrovateľskú službu,
 • podpora zvyšovania profesionality výkonu poskytovanej opatrovateľskej služby podporou vzdelávania a supervízie podporených opatrovateliek,
 • analýza možnosti a schopnosti obce poskytovať alebo zabezpečovať opatrovateľskú službu.

Ďalšie informácie viď plagát: Leták NP TOS

Čítať viac
europsky-dvor-auditorov-kritizuje-rozpocet-eu

Návrh rozpočtu na rok 2020

Dávame do pozornosti Návrh rozpočtu obce Nezbudská Lúčka na rok 2020 a dva nasledujúce roky.

Pripomienky ku navrhovanému rozpočtu môžete zasielať najneskôr do 29.11.2019:

 • písomne na adresu Obecného úradu Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka,
 • odovzdať v podateľni Nezbudská Lúčka,
 • mailom na adresu obec@nezbudskalucka.sk,
 • ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade v Nezbudskej Lúčke.
 • Na pripomienky, ktoré nie sú zdôvodnené, nemusí navrhovateľ prihliadať.

Návrh rozpočtu na rok 2020 – PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2020 – VÝDAVKY

Rozpočtový harmonogram

Čítať viac
studňa na web

Oznámenie o začatí konania – vodná stavba

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 63 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje v súlade s § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania a v súlade s § 73 vodného zákona začatie vodoprávneho konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

 1. decembra 2019 (pondelok) o 09,00 hod.

so stretnutím sa na mieste stavby.

Stavebník: Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina

Príloha: Oznámenie o začatí konania – studňa – VV

Čítať viac
Dom na web

Stavebné povolenie – Huml a Humlová

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,   prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 37, 62, 63 stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa   vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných  technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie  v  stavebnom konaní a po preskúmaní rozhodol takto:

Stavebník:         Jana Humlová a Dušan Huml, obaja bytom 010 08 Žilina, J. Vojtaššáka 3148/4

Stavbu:             Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č.s. 98“

v katastrálnom území  Nezbudská Lúčka  na pozemku parc. č.  5068//2, 5068/1 C KN,

(k nehnuteľnosti, ku stavbe č.s. 98  a pozemku parc. č. 5068/2, 5068/1 C KN kat. územie Nezbudská Lúčka má vlastnícke právo Jana Humlová a Dušan Huml, zapísané  v liste vlastníctva č. 517, ktorý je vedený Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom);

podľa §§  39a/, 66 stavebného zákona  

P O V O Ľ U J E .

 

Bližšie informácie v prílohe:

Stavebné povolenie – Jana Humlová a Dušan Huml

Situácia osadenia stavby – Humlová

 

Čítať viac
kontajner na web

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v piatok 8.11.2019 od 9:00 hod. budú vedľa parkoviska na zákrute pristavené veľkokapacitné kontajnery (VOK). Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako napríklad: starý nábytok, matrace, koberce a iné.

UPOZORNENIE: veľkokapacitný kontajner nie je určený na elektrospotrebiče, oleje, riedidlá, odpad zo záhrad!!!

Z dôvodu pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zákrute sa Vám ospravedlňujeme za prípadné obmedzenie pri parkovaní.

 

Čítať viac
Dom na web

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.

Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník: Jana Humlová a Dušan Huml, obaja bytom 010 08 Žilina, J. Vojtaššáka 3148/4

Stavba: „Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č. s. 98, na pozemkoch p.č. 5068/2, 5068/1 C KN, k. ú. Nezbudská Lúčka.

Bližšie informácie v prílohe: VV – stavebník Humlovci, s. č. 98

 

Čítať viac
NATURPACK web

„Spoločne vytrieďme farebnejší svet“

Človek sa vzdeláva celý život, tak prečo nie aj v oblasti triedenia odpadu?

Zapojte sa aj Vy do zlepšenia kvality nášho života tým, že budete správne triediť odpad, čím sa zmierni negatívny dopad odpadov na Našu planétu. Čistota životného prostredia zlepší kvalitu našich životov a životov ďalších generácií.

Ukážte svojmu okoliu, že triedenie odpadu je „hračka“!

K správnemu triedeniu Vám pomôže plagát (viď príloha), ktorý vypracovala OZV NATUR-PACK ako jednu zo svojich vzdelávacích aktivít. Ďalšie informácie nielen o triedení odpadu nájdete na https://www.naturpack.sk.

Príloha:
NATUR-PACK plagat_triedenie_typ_e

 

Čítať viac