Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 26)
Oznam na zverejenenie

Prvá arbitražná k. s. – Odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 26CbR/236/2015 zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácii“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO: 00 210 722  (ďalej len ako „Družstvo“) a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna k. s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795 364.

Likvidátor za účelom speňaženia nehnuteľného majetku vo vlastníctve Družstva pristúpil k procesu speňažovania majetku, a to za nasledovných podmienok (viď. príloha):

Prvá arbitrážna – Ponuka

Čítať viac
kontajner na web

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v dňoch od 29.03.2019 (piatok) – do 31.03.2019 (nedeľa) budú vedľa parkoviska na zákrute pristavené veľkokapacitné kontajnery (VOK). Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako napríklad: starý nábytok, matrace, koberce a iné.

UPOZORNENIE: veľkokapacitný kontajner nie je určený na elektrospotrebiče, oleje, riedidlá, odpad zo záhrad!!!

Z dôvodu pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zákrute sa Vám ospravedlňujeme za prípadné obmedzenie pri parkovaní.

Čítať viac
voľby na web

Zoznam kandidátov na prezidenta SR, ktorí postúpili do II. kola volieb

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ktorí postúpili do druhého kola volieb 30. marca 2019

1. Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok

2. Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava

 

Definitívne výsledky I. kola volieb prezidenta Slovenskej republiky nájdete na:
http://volbysr.sk/sk/data01.html

 

Priebežné informácie a aktuality k voľbám prezidenta SR v roku 2019 nájdete na:
https://www.nezbudskalucka.sk/zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-slovenskej-republiky-2019/

Čítať viac
Dom na web

Rozhodnutie o povolení stavby – stavebník: Jaroslav Kuric

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje, že v stavebnej veci:

Žiadateľ: Jaroslav Kuric, bytom 017 01  Považská Bystrica, Rozkvet 2042/80

Stavba:
„Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č. s. 62“,
v rozsahu stavby:

izolovaný rodinný dom,
prípojky inžinierskych sietí – el. NN prípojka,
žumpa.

v katastrálnom území Nezbudská Lúčka na pozemku p.č. 4091 C KN, k. ú. Nezbudská Lúčka rozhodol o povolení stavby a vydal Stavebné povolenie.

Bližšie informácie v prílohe: Stavebné povolenie – Kuric

Čítať viac
kontajner na web

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec (mesto) NEZBUDSKÁ LÚČKA

predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

(7 230 + 1 520 + 13 820 + 280 + 78 + 1 680 + 385 + 330) = 25 323

ÚVKO = ———————————————————————————————————- x 100% = 18,85 %

(107 240 + 7 230 + 1 520 + 13 820 + 280 + 1 800 + 78 + 1 680 + 385 + 330) = 134 363

 

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2019: 12 €/t

Čítať viac
voľby na web

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky

KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (voľby 16. marca 2019)

 1.    Béla BUGÁR, Ing., 60 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Šamorín
 2.    Zuzana ČAPUTOVÁ, Mgr., 45 r., advokátka, Pezinok
 3.    Martin DAŇO, 42 r., novinár, Bratislava
 4.    Štefan HARABIN, JUDr., 61 r., sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Bratislava
 5.    Eduard CHMELÁR, doc. Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolský pedagóg, Galanta
 6.    Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Banská Bystrica
 7.    Milan KRAJNIAK, Bc., 46 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava
 8.    József MENYHÁRT, PaedDr., PhD., 42 r., predseda politickej strany, Vrakúň
 9.    František MIKLOŠKO, RNDr., 71 r., publicista, Bratislava
 10.    Robert MISTRÍK, Dr. Ing., 52 r., vedec, Bratislava
 11.    Maroš ŠEFČOVIČ, JUDr., PhD., 52 r., podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, Bratislava
 12.    Róbert ŠVEC, Mgr., 42 r., politológ, Nitra
 13.    Bohumila TAUCHMANNOVÁ, Ing., 60 r., podnikateľka, Bratislava
 14.    Juraj ZÁBOJNÍK, Dr. Ing., PhD., 56 r., bezpečnostný analytik, Bratislava
 15.    Ivan ZUZULA, RNDr., CSc., 64 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

 

Priebežné informácie a aktuality k voľbám prezidenta SR v roku 2019 nájdete na:

https://www.nezbudskalucka.sk/zverejnovanie/volby/volby-prezidenta-slovenskej-republiky-2019/

Čítať viac
SMS rozhlas web

Nová služba „SMS rozhlas“ v našej obci

Dobrý deň Vážení občania,

chceli by sme Vám ponúknuť novú službu „SMS rozhlas“. Ide o nový, efektívny a výhodný spôsob komunikácie obce s obyvateľmi pomocou SMS správ alebo emailom. Je výhodná pre občanov, ktorí sa z práce vracajú neskôr a nemajú možnosť počuť obecný rozhlas alebo pre občanov, ktorí sa obávajú, že môžu hlásenia rozhlasu zle počuť. Služba uľahčí informovanosť o:

 • dôležitých oznamoch a udalostiach v obci Nezbudská Lúčka ,
 • kultúrnych, športových akciách v našej obci,
 • prerušení dodávky elektriny, vody, plynu a pod…

Ak máte o službu „SMS rozhlas“ záujem a chcete byť včas informovaní, registrujte svoje telefónne číslo prípadne emailovú adresu osobne na obecnom  úrade Nezbudská Lúčka formou návratky a  obec Vám BEZPLATNE bude zasielať
sms správy/email o všetkých dôležitých udalostiach a oznamoch.

Obecný úrad zároveň oznamuje, že drôtový obecný rozhlas zostáva naďalej v prevádzke. Veríme, že táto bezplatná nová služba, ktorú Vám ponúkame, bude pre Vás prínosom v komunikácii s obecným úradom a pomôže Vám aktívne sledovať dianie v obci.

Návratka FINAL Nezbudská Lucka 2

Čítať viac
voľby na web

Oznámenie o mieste a čase volieb prezidenta Slovenskej republiky

Obec:  Nezbudská Lúčka

 OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky

 • Deň a čas konania volieb                                          16.03. 2019             7.00 h – 22.00 h
 • Deň a čas konania druhého kola volieb                 30.03. 2019             7.00 h – 22.00 h
 • Miesto konania volieb a druhého kola volieb       Sála Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka

 

 • Volebný okrsok č. 1

 

Adresa (trvalý pobyt)
Nezbudská Lúčka, č. 130, 013 24  Nezbudská Lúčka

V Nezbudskej Lúčke, dňa 13.02.2019

 

Poučenie:

 1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.
 2. Od členov okrskovej volebnej komisie dostane volič hlasovací lístok a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
 3. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič volí zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nesprávne upravený hlasovací lístok odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 

Čítať viac
volby-do-europskeho-parlamentu-2014-informacie

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

R O Z H O D N U T I E
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 1. februára 2019
o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 86 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e m

voľby do Európskeho parlamentu a

u r č u j e m

1. deň ich konania na sobotu 25. mája 2019,
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22. februára 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 1. apríla 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 15. apríla 2019.

Na územíSlovenskejrepublikysadoEurópskehoparlamentuvolí14poslancov.

Andrej Danko v. r.

Informácia pre voliča – A5

Priebežné informácie a aktuality k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2019 nájdete na:

https://www.nezbudskalucka.sk/zverejnovanie/volby/volby-do-europskeho-parlamentu-v-roku-2019/

Čítať viac