Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 30)
Dom na web

Verejná vyhláška: Oznámenie o predĺžení lehoty na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 416/2001 oznamuje vlastníkovi nepovolenej stavby, Daniele Antošovej, bytom 013 24 Nezbudská Lúčka a účastníkom konania, že na základe žiadosti  Ľubomíra Soliša o predĺženie lehoty výzvy na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní o nepovolenej stavbe: „rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ predlžuje stanovenú lehotu do 30.04.2018. 

Viac v prílohe: Oznámenie o predĺžení lehoty – nepovolená stavba: Antošová

Čítať viac
Dom na web

Rozhodnutie o umiestnení stavby – „Elektrická prípojka NN“ k vodojemu

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný orgán podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v z.n.p. a zákona č. 416/2001 Z. z. posúdil predložený návrh navrhovateľa Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.  a vydal Rozhodnutie o umiestnení stavby „Elektrická prípojka NN“ k vodojemu na pozemkoch parc. č. 5213/2, 5206/10, 5371/1, 5213/1, 5212 C KN v k.u. Nezbudská Lúčka.

Viac v prílohe: Rozhodnutie – SEVAK – NN prípojka

Čítať viac
rekonštrukcia vedenia web

Verejná vyhláška – Rekonštrukcia vonkajšieho elektrického vedenia

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD, a. s.) ako majiteľ a prevádzkovateľ existujúceho elektrického 110 kV vedenia č. V7718 a č. V7717 v úseku Stráňavy – Dubná Skala, plánuje rekonštrukciu vedení, ktoré prechádzajú okresom Žilina, k.ú. Stráňavy, Strečno, Nezbudská Lúčka a okresom Martin, k.ú. Vrútky.

Účelom stavby je zvýšenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky 110 kV vedenia. V rámci stavby na vedení prebehne v katastrálnom území Nezbudská Lúčka, rekonštrukcia vedenia v úseku vedenia p.b.č. 26 – 31.

Bližšie informácie o rekonštrukcii a dotknutých parcelách nájdete v prílohe.

Verejná vyhláška – MVM – rekonštrukcia el. vedenia

Mapy s vyobrazením elektrického vedenia a ochranného pásma k nahliadnutiu na obecnom úrade počas úradných hodín.

Čítať viac
na zverejenie zbierka

Dobrovoľná finančná zbierka pre Maroša a Vierku Samcových

Dobrovoľná finančná zbierka pre Maroša Samca a Vierku Samcovú, rod. Repkovskú (rodáčka z Varína), ktorých postihol v stredu 21.2.2018 požiar ich rodinného domu.

Dary zo zbierky im pomôžu zabezpečiť ich sociálne, materiálne a finančné potreby.

Ak máte záujem ich podporiť môžete tak urobiť zaslaním finančných prostriedkov na osobný účet Maroša Samca

číslo: SK64 1111 0000 0013 8980 4000

alebo v hotovosti p. Edite Jarošovej na adresu Nezbudská Lúčka 113, tel. číslo: 0903 650 833, ktorá zbierku realizuje.

Ď A K U J E M E 

Čítať viac
žilinský kraj na zverejnenie

Verejná vyhláška – Územný plán VÚC Žilinského kraja

Okresný úrad Žilina, odb. starostlivosti o životné prostredie vydáva verejnú vyhláškuoznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja“ (viď príloha)

Obecný úrad Nezbudská Lúčka v súvislosti s vyššie uvedenou verejnou vyhláškou informuje verejnosť, že do oznámenia môže nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie:

  • na webovej stránke obce www.nezbudskalucka.sk, alebo
  • na obecnom úrade počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu VÚC Žilinského kraja“ je zverejnené aj na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-5-vuc-zilinskeho-kraja.

Príloha:

Verejná vyhláška – Územný plán VÚC Žilinského kraja

 

Čítať viac
Dom na web

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie: Ľubomír Hlušek

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 37, 62, 63 stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie v  stavebnom konaní a po preskúmaní rozhodol takto:

ROZHODNUTIE,

ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, záväzné podmienky uskutočnenia stavby a čas platnosti rozhodnutia, pre stavbu:
„Izolovaný rodinný dom 1 b.j, prípojky inžinierskych sietí, žumpa, studňa“

ďalej len („stavba“) na pozemkoch parc. č. parc. č. 5086/182, 5086/181, 5086/180 C KN katastrálne územie Nezbudská Lúčka, k pozemkom parc. č. 5086/182, 5086/181, 5086/180 C KN katastrálne územie Nezbudská Lúčka, má vlastnícke právo Ľubomír Hlušek, 036 01 Martin – Podháj, Dostojevského 9813/14, bezpodielové vlastníctvo zapísané v liste vlastníctva č. 928, ktorý je vedený Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom; (viac v prílohe, pdf.)

Príloha: Stavebné povolenie – Hlušek Ľubomír

Čítať viac