Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 33)
Dom

Oznámenie o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o upustení od ústneho pojednávania – Daniela Antošová

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s ustanovením§ 88a ods. 1, § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s  § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje pokračovanie stavebného konania a zároveň upovedomuje dotknuté orgány a známych účastníkov konania o doplnených podkladoch v konaní o nepovolenej stavbe „Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ pre stavebníka Daniela Antošová, bytom Nezbudská Lúčka č. 147.

Daniela Antošová – oznámenie o pokračovaní staveb. konania

Čítať viac
uzávieka + obmedzenie na web

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA informuje o zjazdnosti cesty I/18 v úseku pod hradom Strečno  na nasledujúce obdobie počas II. etapy realizácie sanačných prác na skalnom brale

  1. Počas víkendu v dňoch 29. 4. a 30. 4. 2017 bude cesta I/18 prejazdná bez obmedzení.
  2. Od 3. 5. 2017 bude dopravným značením obmedzená doprava priamo pod hradom Strečno v dĺžke 40 m nasledovne:
    • Obojsmerná doprava v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km /hod –  s termínom do odvolania.
  3. Predpoklad na mesiac jún 2017.
    • Kombinácia úplnej uzávierky počas víkendov a obojsmernej dopravy v dvoch zúžených jazdných pruhoch v šírke 2 x 3,00 m, rýchlosť 30 km/hod. počas týždňa.

Výzva pre účastníkov cestnej dopravy:

Vyššie uvedené obmedzenia v doprave na predmetnom úseku cesty budú mať vplyv na vytváranie kolón. V tejto súvislosti odporúčame využívať aj iné trasy na realizovanie nákladnej a osobnej dopravy. Pri prejazde týmto úsekom cesty rešpektovať obmedzenie rýchlosti na 30km/hod. v súvislosti so zúženým profilom jazdných pruhov, za účelom dodržiavania bezpečnosti v cestnej premávke.

Čítať viac
ČOV na web

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina – odbor starostlivosti o životné prostredie

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy vydáva pre žiadateľa: Peter Ondráš POVOLENIE na osobitné užívanie vôd a STAVEBNÉ POVOLENIE vo veci  vodnej stavby „Čistiareň odpadových vôd“ – ako dočasnej stavby do doby kolaudácie. Viac v priloženom dokumente pdf.

Rozhodnutie – Peter Ondráš

Čítať viac
pamiatkový úrad na web

Vyhlásenie Starhradu v Nezbudskej Lúčke za národnú kultúrnu pamiatku

Pamiatkový úrad SR ako miestne a vecne príslušný správny orgán v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 a § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 Z. z.  o ochrane pamiatkového fondu v z. n. p. vydáva podľa § 15 ods. 1 zákona v súlade s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z. n. p. toto rozhodnutie, ktorým vyhlasuje Hrad (Starý hrad, Starhrad) v obci Nezbudská Lúčka za národnú kultúrnu pamiatku.

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o vyhlásení Starhradu za národnú kultúrnu pamiatku

Čítať viac
majet. priznanie na zverejnenie

Majetkové priznanie starostky obce Ing. Adriany Vraňanovej Kubičkovej

Starostka obce Nezbudská Lúčka Ing. Adriana Vraňanová Kubičková podala dňa 30.01.2017 podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. majetkové priznanie za kalendár rok 2016.

Majetkové priznanie starostky obce Ing. Adriany Vraňanovej Kubičkovej

Čítať viac
cisticka-odpadovych-vod

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania o povolení na osobitné užívanie vôd a nariadeného ústneho pojednávania

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životného prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia vydáva formou VEREJNEJ VYHLÁŠKY Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania o povolení na osobitné užívanie vôd a nariadenie ústneho pojednávania – stavebník Peter Ondráš, bytom Nezbudská Lúčka 9, 013 24 Nezbudská Lúčka.

Verejná vyhláška – Peter Ondráš

Čítať viac
Uzávera cesty na web

Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18

V súlade s vydaným povolením Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. p. OU-ZA-OCDPK-2016/042373/6/BIL zo dňa 16.12.2016, bude v dňoch 11. a 12. marca 2017 (od soboty v čase 08:00 hod. do nedele 16:00 hod.) realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu pokračovania vykonávania sanačných prác na skalnom brale pod hradom v obci Strečno.

Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené  dopravným značením.  Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov!

Na miestach uzavretia cesty počas uzávierky bude nepretržite hliadkovať hliadka PZ SR.

Čítať viac
Dom

Výzva na doplnenie žiadosti a oznámenie o prerušení konania – Rozhodnutie

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný stavebný úrad vedie správne konanie o dodatočnom povolení stavby „Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ stavebník: Daniela Antošová, bytom Nezbudká Lúčka č. 47. Na základe výsledkom stavebného konania a námietok vznesených v stavebnom konaní stavebný úrad stavebníka vyzýva na doplnenie žiadosti o dodatočné povolenie stavby. Z uvedených dôvodov tunajší stavebný úrad prerušuje konanie o dodatočnom povolení stavby do doby doplnenie dokladov. Bližšie informácie nájdete v priloženom Rozhodnutí.

Rozhodnutie – Daniela Antošová

Čítať viac
pamiatkový úrad - upravená veľkosť

Vyhlásenie Hradu Starhrad v Nezbudskej Lúčke za národnú kultúrnu pamiatku

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, podľa § 9 ods 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov miestne príslušný správny orgán a podľa § 10 ods. 2 písm. e) zákona vecne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, oznamuje v zmysle § 18 ods. 3 v spojení s § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní v z.n.p. začatie správneho konania vo veci vyhlásenia Hradu Starhrad v Nezbudskej Lúčke za národnú kultúrnu pamiatku. 

Verejná vyhláška – Pamiatkový úrad SR

Čítať viac