Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 34)
zatvorenie-cesty - upravený obr.

Informácia o úplnej uzávierke cesty I/18

V súlade s vydaným povolením Okresného úradu Žilina, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií č. p. OU-ZA-OCDPK-2016/042373/6/BIL zo dňa 16.12.2016, bude v dňoch 18. a 19. februára 2017 (od soboty v čase 08:00 hod. do nedele 16:00 hod.) realizovaná úplná uzávierka cesty I/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu pokračovania vykonávania sanačných prác na skalnom brale pod hradom v obci Strečno.

Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené  dopravným značením.  Zákaz využívania cesty I/18 pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov!

Na miestach uzavretia cesty počas uzávierky bude nepretržite hliadkovať hliadka PZ SR.

 

 

Čítať viac
mesto-zilina-page-1

Okresný úrad Žilina – katastrálny odbor

Katastrálny úrad Žilina upovedomuje Zlatušu Štěrbovú rod. Štadániovú (nar. 19.12.1962) o začatí katastrálneho konania a to z vlastného podnetu vo veci odstraňovania zistených nesúladov v údajoch súboru popisných informácií katastra nehnuteľnosti, týkajúcich sa zrušenia údaju: „PKN. VL. Č 115 – PKN. PARC. Č. 78/2 – stav neidentický  – 28/09“, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 670 v katastrálnom území Nezbudská Lúčka.

Podrobnejšie informácie sa dočítate v prílohe.

Okresný úrad Žilina – Upovedomenie o začatí katastrálneho konania

Čítať viac
plat starostky

Plat starostky obce a dochádzka za rok 2015 -2016

Obecný úrad informuje o výške platu starostky obce Nezbudská Lúčka Ing. Adriany Vraňanovej Kubičkovej. Plat starostu sa určuje podľa zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. Plat sa vypočítava súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve (vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok) a násobku, ktorý sa odvíja od počtu obyvateľov obce. Platy starostov a primátorov sa zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov obce alebo mesta a násobky sa im ustanovujú takto:

Výpočet platu starostky obce Nezbudská Lúčka Ing. Adriany Vraňanovej Kubičkovej podľa zákona je nasledovný :

  • koeficient 1,49 (počet jej obyvateľov neprevyšuje 500)
  • priemerná mzda za rok 2015 bola 883 €
  • 883 x 1,49 obce do 500 obyvateľov = 1 315,67 €

Na základe tohto výpočtu bol starostke obce Nezbudská Lúčka na rok 2016, s účinnosťou od 1.1.2016 určený funkčný plat prepočítaný podľa priemernej mzdy za rok 2015 podľa § 3 ods. 1 zákona 253/1994Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest pri polovičnom pracovnom úväzku (0,5)  po zaokrúhlení 658 brutto.

Čítať viac
mesto-zilina-page-1

Okresný úrad Žilina – katastrálny úrad

Katastrálny úrad Žilina upovedomuje obec Nezbudská Lúčka o začatí katastrálneho konania a to z vlastného podnetu vo veci odstraňovania zistených nesúladov v údajoch súboru popisných informácií katastra nehnuteľnosti, týkajúcich sa zrušenia údaju: „PKN. VL. Č 115 – PKN. PARC. Č. 78/2 – stav neidentický  – 28/09“, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 670 v katastrálnom území Nezbudská Lúčka.

Podrobnejšie informácie sa dočítate v prílohe.

Okresný úrad Žilina – katastrálny odbor

Čítať viac
Two old ladies looking at something

Otvorenie denného stacionára pre seniorov – Strečno, Belá

Dňa 2. januára 2017 otvárajú neziskové organizácie Custodia Trenčín a Diamont J&D po prvý krát DENNÝ STACIONÁR pre senior v obciach Strečno a Belá.

V týchto zariadeniach bude poskytovaná:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • stravovanie (zabezpečenie donášky obedov – hradí si klient sám)
  • pitný režim a občerstvenie zabezpečíme na náklady n.o.
  • pracovná terapia
  • rozmanitá záujmová činnosť

Tieto sociálne služby budú poskytované bezplatne ambulantnou, teda dennou formou, čo znamená, že občan bude môcť prichádzať do zariadenia od 6:00  hod. a odchádzať najneskôr o 17:00 hod.

Viac informácii si môžete pozrieť v prílohách.

Denný stacionár v Strečne

Denný stacionár v Belej

Čítať viac
varin

Strategický dokument – Územný plán obce Varín

Obecný úrad Nezbudská Lúčka zverejňuje Strategický dokument ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VARÍN, ktorý predložil starosta obce Varín Ing. Michal Cvacho a vypracoval Ing. Arch. Vladimír Barčiak.

V zmysle § 4 ods. (1) a (2) písm. b) ide o strategický dokument s miestnym  dosahom o územnoplánovaciu dokumentáciu obce. Hlavným cieľom tohto dokumentu je priniesť komplexné riešenie územného rozvoja obce, ďalej rieši priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia obce a stanovuje zásady a regulatívy pre jej rozvoj, plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb…

Územný plán obce Varín

Čítať viac