Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 4)
logo IK

POMOC OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov upriamuje pozornosť na existenciu a dostupnosť informačných kancelárii pre obete trestných činov. Informačné kancelárie sú prevádzkované prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a nachádzajú sa na okresných úradoch/klientských centrách v každom krajskom meste. V informačnej kancelárii sú k dispozícii zamestnanci Ministerstva vnútra SR, ktorých úlohou je poskytovanie základných informácii obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov a v prípade potreby sprostredkovanie poskytnutia služieb v oblasti právneho usmernenia a podpory, psychologickej pomoci a sociálneho poradenstva. Služby informačnej kancelárie sú všetkým klientom poskytované bezplatne a diskrétne. 

Informácie o sídlach informačných kancelárií a kontaktoch nájdete v priložených plagátoch

Čítať viac
kontajner na web

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v termíne od piatku 26.03.2021 do nedele 28.03.2021 budú vedľa parkoviska na zákrute (oproti domu s. č. 83) pristavené veľkokapacitné kontajnery (VOK). Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako napríklad: starý nábytok, matrace, koberce a iné. V rámci ekonomického nakladania s kapacitou kontajnerov žiadame občanov, aby nadrozmerný odpad rozoberali prípadne rozbili, aby sa ušetrilo miesto aj na ďalší odpad, a aby sa tak čo najefektívnejšie využila kapacita kontajnerov.

UPOZORNENIE: veľkokapacitný kontajner nie je určený na elektrospotrebiče, oleje, riedidlá, odpad zo záhrad!!!

Z dôvodu pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zákrute sa Vám ospravedlňujeme za prípadné obmedzenie pri parkovaní.

Čítať viac
Dom na web

Oboznámenie s podkladmi pre vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 5 písm. a) ods. 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov vedie podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení stavby

začatie spojeného územného a stavebného konania.

stavba : Prístavby, nadstavba, stavebné úpravy rodinného domu č. s. 140
stavebník : Viola Tavačová, M. Ilovského 433/23, 01324 Strečno v zastúpení Ing. Daniel Drábik, Trnavská 8, 010 08 Žilina
pozemok : registra „C“ parc. č. 5066/1, 5066/2, 5067/1, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Oznámenia nájdete tu:

Čítať viac
Dom na web

Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania – Melo, Melová

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 5 písm. a) ods. 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a v znení ďalších predpisov oznamuje

začatie spojeného územného a stavebného konania.

stavba : Novostavba rodinného domu, prípojky inžinierskych sietí, žumpa, plynová prípojka, studňa pre úžitkovú vodu
stavebník : Ing. Martin Melo a manželka Mgr. Jana Melová, obaja bytom Nezbudská Lúčka 23, 01324 Strečno
pozemok : registra „C“ parc. č. 5086/165, 5086/164, 5086/160, 5086/278, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Oznámenia nájdete tu:

Čítať viac
elektroodpad

Zber elektroodpadu

Obecný úrad Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že dňa 24.03.2021 (t. j. streda) sa bude v našej obci realizovať zber elektroodpadu.

Zároveň žiadame občanov, aby si elektroodpad vyložili pred svoje bránky skôr – už pred 8:00 hodinou.

Ďakujeme

Čítať viac