Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 5)
seniori - logo na web

SENIORI BUĎTE OPATRNÍ!

Oznam Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline

Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Pretrvávajúca mimoriadna situácia a od 01.10.2020 vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, obmedzili, resp. zastavili tzv. „kontaktnú prevenciu“ najmä medzi najohrozenejšou skupinou, ktorou sú seniori. V súvislosti s danými okolnosťami polícia vyzýva k opatrnosti.

Čítať viac
seniori - falošní asistenti sčítania web

SENIORI, POZOR na falošných sčítacích asistentov!

Oznam Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline

Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Páchatelia sa rôznymi vymyslenými zámienkami dostanú do blízkosti seniorov, uvedú ich do omylu a podvodom sa dostanú k ich osobným údajom, ktoré môžu následne zneužiť v súčasnej dobe aj v súvislosti s realizáciou sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 upozorňujeme občanov, najmä seniorov, či osamelo žijúce osoby aby boli pri sčítaní obozretní a nestali sa obeťami podvodníkov.

Elektronické sčítanie obyvateľov prebieha od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 tak, že každý obyvateľ sa sčíta sám alebo za pomoci svojich príbuzných, či blízkych osôb vyplnením formulára na www.scitanie.sk, ak sa občan, senior nevie sčítať sám ani s pomocou príbuzných či blízkych osôb, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania, ktoré bude prebiehať od 1.apríla 2021 najneskôr do 31.októbra 2021 s pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste alebo pomocou mobilného asistenta, o ktorého musí osoba telefonicky požiadať.

Leták TU:

Čítať viac
studňa na web

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – studňa

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Navrhovateľ Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina podal na tunajšom úrade dňa 15.02.2021 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „Vŕtaná studňa“ – ako neoddeliteľná súčasť rodinného domu za účelom zásobovania novostavby rodinného domu pitnou vodou.

Stavebné povolenie na vyššie uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Nezbudská Lúčka pod
č. 983/2019 zo dňa 16.12.2019 stavebníkovi Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina. Súčasne bolo vydané i povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd.

Dňom 25.02.2021 sa začalo kolaudačné konanie.

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 63 zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Z. z. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje v súlade s § 80 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

23.03.2021 /utorok/ o 10,00 hod.

so stretnutím na mieste stavby na pozemku parc. CKN č. 5155/33 v k. ú. Nezbudská Lúčka.

Celé znenie oznámenia TU:

Čítať viac
2% na web

Darujte 2% dane pre O.Z. NEZBUD

Vážení občania,

touto formou by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí 2 % z Vašich daní pre občianske združenie Nezbud. Predmetné 2% dane budú využité nie len na podporu Materskej školy ale aj na podporu športu, kultúry, vedy a výskumu. Žiadneho darcu to nestojí ani cent navyše, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. Preto Vás chceme poprosiť o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2020 v prospech občianskeho združenia NEZBUD.

Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2 %“ z Vašich daní nájdete na stiahnutie nižšie.

Tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ Vám v práci vydá Vaše mzdové oddelenie. 

Vopred ĎAKUJEME

Pre živnostníkov: dan_z_prijmov_FO_typB_od_01012009 (1).pdf (558916)
Pre zamestnancov: tlacivo 2-.pdf (371881)

Čítať viac
OZ, ikonka B

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 03.03.2021

Dňa 3.marca 2021 t. j. v stredu o 17:30 hodine sa uskutoční 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v roku 2021 formou videokonferencie.

Pozvánka na OZ 03.03.2021

Obec Nezbudská Lúčka pozýva na ON LINE Zastupiteľstvo o 17:30 cez program Zoom meeting. Prihlasovacie údaje do programu:

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/3273720788?pwd=b3F5anYzS0YyK3BqMzJLYllsd0ltUT09

Meeting ID: 327 372 0788
Passcode: 5i6uW1

Návod na prihlásenie: Pravidlá rokovania OZ formou videokonferencie

Čítať viac
kontajner na web

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec (mesto) Nezbudská Lúčka predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 nasledovne (Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.):

2 995,1 + 22 900 + 1 410 + 7 340 + 1 360 + 49 + 9 746,7 + 319,7 + 353,7 + 2,3 + 7 = 46 483,5
ÚVKO = —————————————————————————————————————————————————————— x 100% = 38,17 %
2 995,1 + 22 900 + 1 410 + 7 340 + 1 360 + 49 + 9 746,7 + 319,7 + 353,7 + 2,3 + 7 + 69 070 + 6 240 = 121 793,5

Sadzba za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov v euro/tona na rok 2021: ­­ 22 €

Čítať viac
NATURPACK web

Vzdelávací seriál „SPRÁVNA TREFA“

Vzdelávací seriál „SPRÁVNA TREFA“

Na kanáli NATUR-PACK verejnosti spoločnosť Natur-pack pripravila nový vzdelávací seriál „SPRÁVNA TREFA“ určený pre širokú verejnosť, v ktorom bude postupne vysvetľovať správne triedenie jednotlivých druhov odpadov.

V prvej časti tohto seriálu sa projekt venuje nápojovým kartónom, tzv. tetrapakom, v súčasnosti nazývaným ako kompozitné obaly na báze lepenky, donedávna označovaným ako viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (VKM). Video si môžete pozrieť po kliknutí SEM.

  1. diel – Nápojové kartónyhttps://www.youtube.com/watch?v=xpIrteXHNi0&feature=youtu.be

Vzdelávajme sa v oblasti triedenia odpadov a pomôžme tak chrániť životné prostredie a zlepšiť kvalitu nášho života. Viac informácií o triedení a odpadovom hospodárstve nájdete tu: https://www.nezbudskalucka.sk/odpadove-hospodarstvo-2/


Čítať viac
Snímka logo web

Sčítanie obyvateľov v roku 2021

Základné informácie

Asistované sčítanie 03.05.2021 – 13.06.2021

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v zariadení a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenia asistovaného sčítania bude asistované sčítanie prebiehať v našom okrese v období 03.05.2021 – 13.06.2021. Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov.

Kontaktné miesto: Obecný úrad Nezbudská Lúčka/Kultúrny dom

Prevádzkové hodiny
Po:      07:00 – 15:00          
Ut:       07:00 – 15:00
St:       07:00 – 17:30
Št:       07:00 – 15:00
Pi:       07:00 – 12:00
So:      ——————
Ne:      ——————

Nemôžete sa dostaviť na kontaktné miesto?
Požiadajte o mobilného asistenta sčítania:

Viac informácii v plagátoch nižšie:


Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne. Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu.

Viac informácii na https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie

 


Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – Materská škola zatvorená

Oznam

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline ako príslušný orgán podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia  nariadil účastníkovi konania „Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka zákaz prevádzky v Materskej škole, Nezbudská Lúčka 2, 013 24 Nezbudská Lúčka od 15.02.2021 do 26.02.2021 (vrátane) na základe hlásenia laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou antigénového testu u pedagogického zamestnanca materskej školy. 

Celé znenie rozhodnutia TU: MS_Nezbudska_Lucka_COVID-19

Čítať viac