Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 5)
zákaz vypaľovanie web

Zabezpečenie ochrany lesov a lesných porastov pred požiarmi v roku 2021

     Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.

     Tieto práce však často mení konanie niektorých nezodpovedných občanov, ktorí si jarné práce uľahčujú tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú ohne v lesoch, lesných porastoch a ich blízkosti. Nebezpečie požiaru vytvárajú aj odhodené nedopalky fajčiarov a tiež hra detí so zápalkami.

     Podľa štatistických rozborov požiarovosti, výskyt požiarov v prírode a lesoch stúpa najmä v období mesiacov marec – máj a júl – august bežného roka. Tieto mesiace sa vyznačujú mimoriadne teplými a suchými dňami s trvalejším nedostatkom vlahy. Spojením takýchto vhodných klimatických podmienok s nedbanlivým a nezodpovedným konaním ľudí, má za následok vznik a rozšírenie požiaru.

     V roku 2020 vzniklo v Slovenskej republike celkom 8356 požiarov s priamou škodou 45 620 890,-€. Uchránené boli hodnoty za 212 582 825,-€. Usmrtených bolo 54 a zranených 210 osôb. V odvetví lesníctva bolo za rok 2020 evidovaných 221 požiarov s priamou škodou 574 550,- €, pri ktorých bola usmrtená jedna osoba a zranená bola taktiež jedna osoba.  

Na území Žilinského kraja vzniklo v roku 2020 celkom 1027 požiarov, ktoré spôsobili priame škody vo výške 8 459 630,-€. Pri požiaroch bolo usmrtených 9 osôb a zranených bolo 28 osôb. V lesoch Žilinského kraja vzniklo v roku 2020 celkom 53 požiarov s priamou škodou 270 755,-€. Najviac požiarov bolo v apríli (27), ale zvýšený počet požiarov sa vyskytoval aj v mesiacoch marec (6) a máj (5). Najčastejšou príčinou pri lesných požiaroch bola iná nedbalosť a neopatrnosť dospelých  (13), častou príčinou požiarov však bolo aj spaľovanie odpadu a odpadkov (11 požiarov) a zakladanie ohňov v prírode (11). V Žilinskom kraji nebola pri požiaroch v lesoch v roku 2020 usmrtená žiadna osoba a zranená bola jedna osoba.

      Zákon o ochrane pred požiarmi ukladá okrem iného aj povinnosti občanom počínať si tak, aby svojím konaním nezapríčinili vznik požiaru. V tomto období, ale aj v priebehu celého roka, sú občania povinní najmä :

  • nefajčiť a nepoužívať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
  • nevypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov,
  • nezakladať oheň v priestoroch, alebo na miestach kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  • dbať o zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom v čase zberu, skladovania  úrody a v čase sucha,

V súvislosti so zdolávaním požiarov je občan povinný najmä :

  • uhasiť požiar, alebo zamedziť jeho šíreniu,
  • vykonať nevyhnutné opatrenia pre záchranu osôb
  • bezodkladne ohlásiť vznik požiaru,
  • poskytnúť vecné prostriedky potrebné pre zdolanie požiaru

     Vážení občania, dodržiavaním týchto ustanovení predpisov o  ochrane pred požiarmi a spoločným úsilím sa nám darí chrániť naše lesy, ktoré sú spoločným bohatstvom nás všetkých.             

Čítať viac
enviroportal web

Územný plán regiónu Žilinského kraja – verejná vyhláška

Okresnému úradu Žilina, odbor  starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bolo doručené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Znenie predmetného oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán regiónu Žilinského kraja“ nájdete tu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

Informácia pre občanov:
Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť na obecnom úrade Nezbudská Lúčka počas úradných hodín, a je možné z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Okresný úrad Žilina
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vysokoškolákov 8556/33B
010 08 Žilina
e-mail: dagmar.grofova@minv.sk
tel.: 041/ 733 5696

Zverejnené dňa 15.04.2021

Čítať viac
logo IK

POMOC OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárast počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov upriamuje pozornosť na existenciu a dostupnosť informačných kancelárii pre obete trestných činov. Informačné kancelárie sú prevádzkované prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a nachádzajú sa na okresných úradoch/klientských centrách v každom krajskom meste. V informačnej kancelárii sú k dispozícii zamestnanci Ministerstva vnútra SR, ktorých úlohou je poskytovanie základných informácii obetiam a potenciálnym obetiam trestných činov a v prípade potreby sprostredkovanie poskytnutia služieb v oblasti právneho usmernenia a podpory, psychologickej pomoci a sociálneho poradenstva. Služby informačnej kancelárie sú všetkým klientom poskytované bezplatne a diskrétne. 

Informácie o sídlach informačných kancelárií a kontaktoch nájdete v priložených plagátoch

Čítať viac