Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 6)
Oznam na zverejenenie

OZNAM – obecný úrad zatvorený

OZNAM

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že na základe prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude Obecný úrad v Nezbudskej Lúčke pre verejnosť ZATVORENÝ.
V naliehavom prípade (overovanie, podanie daňového priznania..) alebo v prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníčky telefonicky na číslach:
0911 925 692 alebo 0911 491 548 alebo mailom obec@nezbudskalucka.sk počas úradných hodín.

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – obecný úrad zatvorený

OZNAM

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že na základe prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude Obecný úrad v Nezbudskej Lúčke do 07.02.2021 pre verejnosť ZATVORENÝ.
Pracovníkov môžete kontaktovať telefonicky na číslach:
0911 925 692 alebo 0911 491 548 alebo mailom obec@nezbudskalucka.sk počas úradných hodín.

Čítať viac
Dom na web

OZNAM – Stavebný úrad zatvorený

Oznam

Spoločný obecný úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku so sídlom v Krasňanoch č. 285 oznamuje obyvateľom, že bude zatvorený predbežne do 07.02.2021, otvorenie od 08.02.2021  bude závisieť aj od rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Žiadame obyvateľov, aby pracovníkov úradu v týchto dňoch kontaktovali predovšetkým telefonicky 041/5692 381, elektronicky, prípadne využili poštový kontakt.

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – obecný úrad zatvorený

OZNAM

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že na základe prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR bude Obecný úrad v Nezbudskej Lúčke od 26.01.2021 do 29.01.2021 pre verejnosť ZATVORENÝ.
Pracovníkov môžete kontaktovať telefonicky na číslach:
0911 925 692 alebo 0911 491 548 alebo mailom obec@nezbudskalucka.sk počas úradných hodín.

Čítať viac
Covid 19 testy

Skríningové testovanie COVID-19

Vážení občania,

skríningové testovanie na COVID-19 sa v obci Nezbudská Lúčka uskutoční v sobotu 23.01.2021.

Odberné miesto: obecný úrad Nezbudská Lúčka
Čas testovania:  od 08:00 do 18:00 hod. s dvoma prestávkami obedná 12:00 – 12:30 hod. a poobedná 16:00 – 16:30 hod.
Posledný odber: 17:30 hod.

 

Čítať viac
helicopter-chopper-cartoon-illustration-funny-comic-mascot-character-38998266

Oznam k plánovaným leteckým prácam

OZNAM K PLÁNOVANÝM LETECKÝM PRÁCAM
s objasnením rizík od vplyvu rotorového prúdu vzduchu pri lete vrtuľníka a opatrení na zníženie rizika.

Spoločnosť TECH-MONT Helicopter company, s.r.o. informuje obyvateľov, že dňa 18.01.2021 v rozsahu 2 letov cca 30 min a následne 23-24.01.2021 v čase od 10-13:00 hod. v rozsahu 4 preletov cca 60 min v závislosti na počasí bude vykonaná práca vrtuľníkom na VVN  Stredoslovenskej Distribučnej pri montáži stožiara č.27 VVN a odvíjania vodičov VVN  v Nezbudskej Lúčke v tesnej blízkosti nehnuteľností  s č.p. 96, 97, 140, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 123, 120 a v obci Strečno  v tesnej blízkosti nehnuteľností na uliciach Lesná, Hradná s č.p. 5/2, 6, 7, 8, 771/17, 9, 12 ,13 14, 15, 10, 11, 17, 18.

Pri tejto činnosti vzniká okrem zvýšenej hlučnosti najmä silné prúdenia od rotora vrtuľníka. Prúdenie, ,,vietor,, môže dosiahnuť rýchlosť až 90 km/h. Účinkom tohto prúdenia môže dôjsť k nechcenému pohybu ľahkých, neupevnených predmetov a pri starších neošetrovaných stromoch k lámaniu vetiev. Z uvedeného dôvodu opatrenia pre zamedzenie rizika škôd a ochrany zdravia Vás žiadame o:

  • zabezpečenie/upratanie voľne ležiacich, neupevnených ľahkých predmetov-zariadení-prislušenstva v záhrade  ako napr: stojany s bielizňou, záhradné sedenia, kvetináče, slnečníky, markízy, plechy, striešky, plachty, drevené dosky, veľkoplošné drevené/plastové panely. Predmety premiestnite do uzavretých priestorov alebo na záhrade ich uložte na jednom mieste a pevne zviažte,
  • uzatvorenie okien, dverí, vrát, skleníkov a iných otvorov na domoch a priľahlých budovách a tiež vonkajších brán a bránok,
  • preverenie zakotvenia/upevnenia menších objektov ako napr: udiarní, záhradných WC, drevených plotov. V prípade ak sú tieto iba voľne položené na teréne je nutné ich ukotviť  min 3 lanami o 3 pevné body na teréne alebo o iné pevné body uchytiť,
  • demontáž krycích sietí z oplotenia v prípade ak je na plote nainštalované,
  • stiahnutie/zrolovanie teleskopických tieniacich markíz,
  • z dôvodu ochrany zdravia Vás žiadame o zákaz pohybu v blízkosti miesta výkonu leteckých prác vrtuľníkom. Nezdržiavajte sa  v  exteriéru vašej záhrady za účelom sledovania prác.
  • nepribližujte sa v exteriéri/záhrade na vzdialenosť menšiu než 50 metrov k miestu činnosti t.j. miestu výkonu prác vrtuľníkom,
  • ZOSTANTE VO VNÚTRI DOMOV A NEOTVÁRAJTE DVERE , OKNÁ POČAS LETU VRTULNÍKA.

Ďakujeme

Čítať viac
DanePozemky275x125

Výzva – daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré v roku 2020 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. januáru 2020 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2020 (zmeny výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby…).

Ak  v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve  alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2020 nenastali. Daň na rok 2021 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

Prílohy:

1_Poučenie na vyplnenie Priznania k DzN

2a_Tlačivo – Priznanie k DzN – pdf.

2b_Tlačivo – Priznanie k DzN – na vyplnenie

3_Potvrdenie_o_podani_priznania

Čítať viac
enviroportal web

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK – záverečné stanovisko

Okresnému úradu Žilina, odbor  starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Znenie záverečného stanoviska k predmetnej stratégii udržateľného rozvoja dopravy nájdete tu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne
alebo tu: zs-akt-surdm-21-12-2020-

Informácia pre občanov:
Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť na obecnom úrade Nezbudská Lúčka počas úradných hodín, a je možné z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Čítať viac
ŽSSK logo na web

OZNAM ŽSR – výluka

OZNAM

V dňoch 12. – 20. januára 2021
bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku: Žilina – Vrútky.
V dôsledku výlukových prác bude na úseku Žilina – Vrútky odrieknutý vlak Os 7847 (Žilina 10:26 – Vrútky 10:51) a nahradený mimoriadnym osobným vlakom Os 37847 v skoršej časovej polohe nasledovne:

Os 37847 Žilina 10:10 – Varín 10:21 – Nezbudská Lúčka-Strečno 10:26 – Vrútky 10:35.

Dôležité upozornenie:
v úseku Vrútky – Poprad-Tatry ide vlak Os 7847 podľa platného cestovného poriadku, bez zmeny.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave

Čítať viac