Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 6)
kontajner na web

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

Obec Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že v termíne od piatku 26.03.2021 do nedele 28.03.2021 budú vedľa parkoviska na zákrute (oproti domu s. č. 83) pristavené veľkokapacitné kontajnery (VOK). Kontajnery sú určené na nadrozmerný odpad ako napríklad: starý nábytok, matrace, koberce a iné. V rámci ekonomického nakladania s kapacitou kontajnerov žiadame občanov, aby nadrozmerný odpad rozoberali prípadne rozbili, aby sa ušetrilo miesto aj na ďalší odpad, a aby sa tak čo najefektívnejšie využila kapacita kontajnerov.

UPOZORNENIE: veľkokapacitný kontajner nie je určený na elektrospotrebiče, oleje, riedidlá, odpad zo záhrad!!!

Z dôvodu pristavenia veľkokapacitných kontajnerov na zákrute sa Vám ospravedlňujeme za prípadné obmedzenie pri parkovaní.

Čítať viac
Dom na web

Oboznámenie s podkladmi pre vydanie rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 5 písm. a) ods. 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v znení neskorších predpisov vedie podľa § 88a ods. 1 stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení stavby

začatie spojeného územného a stavebného konania.

stavba : Prístavby, nadstavba, stavebné úpravy rodinného domu č. s. 140
stavebník : Viola Tavačová, M. Ilovského 433/23, 01324 Strečno v zastúpení Ing. Daniel Drábik, Trnavská 8, 010 08 Žilina
pozemok : registra „C“ parc. č. 5066/1, 5066/2, 5067/1, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Oznámenia nájdete tu:

Čítať viac
Dom na web

Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania – Melo, Melová

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 5 písm. a) ods. 1 zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a v znení ďalších predpisov oznamuje

začatie spojeného územného a stavebného konania.

stavba : Novostavba rodinného domu, prípojky inžinierskych sietí, žumpa, plynová prípojka, studňa pre úžitkovú vodu
stavebník : Ing. Martin Melo a manželka Mgr. Jana Melová, obaja bytom Nezbudská Lúčka 23, 01324 Strečno
pozemok : registra „C“ parc. č. 5086/165, 5086/164, 5086/160, 5086/278, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Oznámenia nájdete tu:

Čítať viac
elektroodpad

Zber elektroodpadu

Obecný úrad Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že dňa 24.03.2021 (t. j. streda) sa bude v našej obci realizovať zber elektroodpadu.

Zároveň žiadame občanov, aby si elektroodpad vyložili pred svoje bránky skôr – už pred 8:00 hodinou.

Ďakujeme

Čítať viac
seniori - logo na web

SENIORI BUĎTE OPATRNÍ!

Oznam Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline

Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch. Pretrvávajúca mimoriadna situácia a od 01.10.2020 vyhlásenie núdzového stavu na území Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19, obmedzili, resp. zastavili tzv. „kontaktnú prevenciu“ najmä medzi najohrozenejšou skupinou, ktorou sú seniori. V súvislosti s danými okolnosťami polícia vyzýva k opatrnosti.

Čítať viac
seniori - falošní asistenti sčítania web

SENIORI, POZOR na falošných sčítacích asistentov!

Oznam Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline

Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Páchatelia sa rôznymi vymyslenými zámienkami dostanú do blízkosti seniorov, uvedú ich do omylu a podvodom sa dostanú k ich osobným údajom, ktoré môžu následne zneužiť v súčasnej dobe aj v súvislosti s realizáciou sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 upozorňujeme občanov, najmä seniorov, či osamelo žijúce osoby aby boli pri sčítaní obozretní a nestali sa obeťami podvodníkov.

Elektronické sčítanie obyvateľov prebieha od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 tak, že každý obyvateľ sa sčíta sám alebo za pomoci svojich príbuzných, či blízkych osôb vyplnením formulára na www.scitanie.sk, ak sa občan, senior nevie sčítať sám ani s pomocou príbuzných či blízkych osôb, má možnosť využiť službu asistovaného sčítania, ktoré bude prebiehať od 1.apríla 2021 najneskôr do 31.októbra 2021 s pomocou stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste alebo pomocou mobilného asistenta, o ktorého musí osoba telefonicky požiadať.

Leták TU:

Čítať viac
studňa na web

Oznámenie o začatí kolaudačného konania – studňa

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Navrhovateľ Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina podal na tunajšom úrade dňa 15.02.2021 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby „Vŕtaná studňa“ – ako neoddeliteľná súčasť rodinného domu za účelom zásobovania novostavby rodinného domu pitnou vodou.

Stavebné povolenie na vyššie uvedenú stavbu bolo vydané Obcou Nezbudská Lúčka pod
č. 983/2019 zo dňa 16.12.2019 stavebníkovi Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina. Súčasne bolo vydané i povolenie na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd.

Dňom 25.02.2021 sa začalo kolaudačné konanie.

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 63 zákona
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č.372/1990 Z. z. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje v súlade s § 80 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

23.03.2021 /utorok/ o 10,00 hod.

so stretnutím na mieste stavby na pozemku parc. CKN č. 5155/33 v k. ú. Nezbudská Lúčka.

Celé znenie oznámenia TU:

Čítať viac
2% na web

Darujte 2% dane pre O.Z. NEZBUD

Vážení občania,

touto formou by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí 2 % z Vašich daní pre občianske združenie Nezbud. Predmetné 2% dane budú využité nie len na podporu Materskej školy ale aj na podporu športu, kultúry, vedy a výskumu. Žiadneho darcu to nestojí ani cent navyše, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. Preto Vás chceme poprosiť o Vašu podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2020 v prospech občianskeho združenia NEZBUD.

Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2 %“ z Vašich daní nájdete na stiahnutie nižšie.

Tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“ Vám v práci vydá Vaše mzdové oddelenie. 

Vopred ĎAKUJEME

Pre živnostníkov: dan_z_prijmov_FO_typB_od_01012009 (1).pdf (558916)
Pre zamestnancov: tlacivo 2-.pdf (371881)

Čítať viac