Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 7)
Oznam na zverejenenie

OZNAM – obecný úrad zatvorený

OZNAM

OBECNÝ ÚRAD Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že obecný úrad bude z dôvodu nariadení Úradu verejného zdravotníctva pre verejnosť zatvorený predbežne do 08.01.2021. (podľa vývoja pandemickej situácie)

V prípade potreby treba kontaktovať obecný úrad telefonicky alebo e-mailom.

Telefónne číslo: 0911 925 692
e – mail: obec@nezbudskalucka.sk

Za pochopenie ďakujeme

Čítať viac
Dom na web

Oznámenie o oprave chyby vo vyhotovení rozhodnutia – Rabatin, Rabatinová

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydal dňa  11.09.2020 pod č. 2020/20263/SÚ/Za rozhodnutie, ktorým povolil stavbu „Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí, žumpa“ na pozemkoch parc. č. 5086/263, 5086/42, 5092/29, 5092/28, 5092/1 C KN katastrálne územie Nezbudská Lúčka.

Pri vyhotovení rozhodnutia došlo k zrejmej chybe v písaní a nesprávnosti:

  • na prvej strane rozhodnutia, je nesprávne uvedená adresa stavebníka v znení:

Stavebník: Helena Rabatinová a Boris Rabatin,
Adresa: 010 01 Žilina, J. Vojtaššáka 3148/4

Správne znenie textu:

Stavebník: Helena Rabatinová a Boris Rabatin,
Adresa: 010 01 Žilina, Gabajova 2593/22

 

Celé znenie rozhodnutia nájdete TU: Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia – Rabatinovci

Čítať viac
pamiatkový úrad - upravená veľkosť

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení konania

Krajský pamiatkový úrad Žilina vydal verejnú vyhlášku – Rozhodnutie o zastavení konania o prípustnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum na vedecké účely a dokumentačné účely v k. ú. Krasňany, Varín a Nezbudská Lúčka.

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete TU:

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácii“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO 00 210 722 a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna k. s. Nakoľko likvidátor pristúpil k speňažovaniu majetku patriaceho Družstvu zverejňuje podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku: podmienky_súťaže_122020

Čítať viac
Dom na web

OZNAM – Stavebný úrad zatvorený

Oznam!

Na základe výpovede zmluvy Obce Varín bude dňom 31.12.2020 ukončená činnosť Spoločného stavebného úradu Nezbudská Lúčka so sídlom vo Varíne.

Činnosť kancelárie spoločného stavebného úradu bude ukončená dňa 07.12.2020, do 31.12.2020 bude prebiehať delimitácia spisov, archívu a čerpanie dovolenky zamestnancov.

Nový Spoločný stavebný úrad dňom 01.01.2021 vytvoria obce Krasňany, Dolná Tižina, Nezbudská Lúčka a Lysica so sídlom v Krasňanoch v objektoch firmy Krasplast s.r.o. /pri futbalovom ihrisku /.

Nový stavebný úrad zaháji svoju praktickú činnosť 01.02.2021.

Za spôsobené nepríjemnosti pri vybavovaní stavebných povolení v mesiacoch december 2020 a január 2021 sa obec svojim občanom ospravedlňuje.

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková – starostka obce

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Aktuálne rozhodnutia a opatrenia

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal nasledujúce rozhodnutie týkajúce sa prevádzky škôl: rozhodnutie ministra ŠVVaŠ SR

Okrem toho boli vo Vestníku vlády Slovenskej republiky zverejnené:

  • v čiastke 19opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky, viď TU: ciastka_19_2020
  • v čiastke 20metodický pokyn ministra obrany SR o realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia fyzických osôb od pracovnej povinnosti a opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl, viď TU: ciastka_20_2020
Čítať viac