Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 8)
DanePozemky275x125

Výzva – daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré v roku 2020 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. januáru 2020 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2020 (zmeny výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby…).

Ak  v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve  alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2020 nenastali. Daň na rok 2021 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

Prílohy:

1_Poučenie na vyplnenie Priznania k DzN

2a_Tlačivo – Priznanie k DzN – pdf.

2b_Tlačivo – Priznanie k DzN – na vyplnenie

3_Potvrdenie_o_podani_priznania

Čítať viac
enviroportal web

Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK – záverečné stanovisko

Okresnému úradu Žilina, odbor  starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad“), bol predložený odborný posudok a návrh záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Znenie záverečného stanoviska k predmetnej stratégii udržateľného rozvoja dopravy nájdete tu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-udrzatelneho-rozvoja-dopravy-mobility-zilinskeho-samospravne
alebo tu: zs-akt-surdm-21-12-2020-

Informácia pre občanov:
Do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť na obecnom úrade Nezbudská Lúčka počas úradných hodín, a je možné z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Čítať viac
ŽSSK logo na web

OZNAM ŽSR – výluka

OZNAM

V dňoch 12. – 20. januára 2021
bude správca železničnej infraštruktúry (ŽSR) realizovať rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok dočasné obmedzenia v železničnej doprave na traťovom úseku: Žilina – Vrútky.
V dôsledku výlukových prác bude na úseku Žilina – Vrútky odrieknutý vlak Os 7847 (Žilina 10:26 – Vrútky 10:51) a nahradený mimoriadnym osobným vlakom Os 37847 v skoršej časovej polohe nasledovne:

Os 37847 Žilina 10:10 – Varín 10:21 – Nezbudská Lúčka-Strečno 10:26 – Vrútky 10:35.

Dôležité upozornenie:
v úseku Vrútky – Poprad-Tatry ide vlak Os 7847 podľa platného cestovného poriadku, bez zmeny.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. sa ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

OZNAM – obecný úrad zatvorený

OZNAM

OBECNÝ ÚRAD Nezbudská Lúčka oznamuje občanom, že obecný úrad bude z dôvodu nariadení Úradu verejného zdravotníctva pre verejnosť zatvorený predbežne do 08.01.2021. (podľa vývoja pandemickej situácie)

V prípade potreby treba kontaktovať obecný úrad telefonicky alebo e-mailom.

Telefónne číslo: 0911 925 692
e – mail: obec@nezbudskalucka.sk

Za pochopenie ďakujeme

Čítať viac
Dom na web

Oznámenie o oprave chyby vo vyhotovení rozhodnutia – Rabatin, Rabatinová

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vydal dňa  11.09.2020 pod č. 2020/20263/SÚ/Za rozhodnutie, ktorým povolil stavbu „Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí, žumpa“ na pozemkoch parc. č. 5086/263, 5086/42, 5092/29, 5092/28, 5092/1 C KN katastrálne územie Nezbudská Lúčka.

Pri vyhotovení rozhodnutia došlo k zrejmej chybe v písaní a nesprávnosti:

  • na prvej strane rozhodnutia, je nesprávne uvedená adresa stavebníka v znení:

Stavebník: Helena Rabatinová a Boris Rabatin,
Adresa: 010 01 Žilina, J. Vojtaššáka 3148/4

Správne znenie textu:

Stavebník: Helena Rabatinová a Boris Rabatin,
Adresa: 010 01 Žilina, Gabajova 2593/22

 

Celé znenie rozhodnutia nájdete TU: Oznámenie o oprave chyby v písomnom vyhotovení rozhodnutia – Rabatinovci

Čítať viac
pamiatkový úrad - upravená veľkosť

Verejná vyhláška – Rozhodnutie o zastavení konania

Krajský pamiatkový úrad Žilina vydal verejnú vyhlášku – Rozhodnutie o zastavení konania o prípustnosti vykonať pamiatkový archeologický výskum na vedecké účely a dokumentačné účely v k. ú. Krasňany, Varín a Nezbudská Lúčka.

Celé znenie verejnej vyhlášky nájdete TU:

Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácii“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO 00 210 722 a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna k. s. Nakoľko likvidátor pristúpil k speňažovaniu majetku patriaceho Družstvu zverejňuje podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku: podmienky_súťaže_122020

Čítať viac