Kategória : Aktuality v obci

Home/Archív podľa kategórie" Aktuality v obci" (Page 9)
Dom na web

OZNAM – Stavebný úrad zatvorený

Oznam!

Na základe výpovede zmluvy Obce Varín bude dňom 31.12.2020 ukončená činnosť Spoločného stavebného úradu Nezbudská Lúčka so sídlom vo Varíne.

Činnosť kancelárie spoločného stavebného úradu bude ukončená dňa 07.12.2020, do 31.12.2020 bude prebiehať delimitácia spisov, archívu a čerpanie dovolenky zamestnancov.

Nový Spoločný stavebný úrad dňom 01.01.2021 vytvoria obce Krasňany, Dolná Tižina, Nezbudská Lúčka a Lysica so sídlom v Krasňanoch v objektoch firmy Krasplast s.r.o. /pri futbalovom ihrisku /.

Nový stavebný úrad zaháji svoju praktickú činnosť 01.02.2021.

Za spôsobené nepríjemnosti pri vybavovaní stavebných povolení v mesiacoch december 2020 a január 2021 sa obec svojim občanom ospravedlňuje.

Ing. Adriana Vraňanová Kubičková – starostka obce

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – Aktuálne rozhodnutia a opatrenia

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydal nasledujúce rozhodnutie týkajúce sa prevádzky škôl: rozhodnutie ministra ŠVVaŠ SR

Okrem toho boli vo Vestníku vlády Slovenskej republiky zverejnené:

  • v čiastke 19opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky, viď TU: ciastka_19_2020
  • v čiastke 20metodický pokyn ministra obrany SR o realizácii oslobodenia občanov od výkonu mimoriadnej služby a alternatívnej služby a oslobodenia fyzických osôb od pracovnej povinnosti a opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl, viď TU: ciastka_20_2020
Čítať viac
Oznam na zverejenenie

Podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 26.04.2017, súd nariadil dodatočnú likvidáciu družstva Poľnohospodárske družstvo Nededza „dodatočnej likvidácii“, so sídlom 013 02 Nededza, IČO 00 210 722 a za likvidátora vymenoval spoločnosť Prvá arbitrážna k. s. Nakoľko likvidátor pristúpil k speňažovaniu majetku patriaceho Družstvu zverejňuje podmienky účasti na súťažnom procese – odpredaj majetku: podmienky účasti na súťažnom procese

Čítať viac
Dom na web

Stavebné konanie o nepovolenej stavbe Antošová – prerušenie, odkázanie na súd

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením §§ 88a/, 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vedie správne konanie,  stavebné konanie o nepovolenej stavbe, na základe podanej žiadosti stavebníka Daniela Antošová, bytom 013 24 Nezbudská Lúčka č. 147 (ďalej len stavebník), na stavbu „Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ na pozemkoch parc. č. 3901/6, 3901/3, 3919/1, 5350, 3895/1   C KN katastrálne územie Nezbudská Lúčka.

Obec Nezbudská Lúčka, stavebný úrad, podľa §  137 ods. 2/  stavebného zákona odkazuje

Ľuboslava Soliša, bytom 013 24 Nezbudská Lúčka 145,

na súd a stavebné konanie

p r e r u š u j e. 

Pokiaľ nebude v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia stavebnému úradu predložený dôkaz, že na súde bol podaný návrh na ochranu vlastníckych práv v zmysle §§ 135b, 135c zákona č.  40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka,  stavebný úrad  v súlade s ustanovením  § 137 ods. 3  stavebného zákona bude pokračovať v konaní, urobí  si úsudok o námietkach sám a o veci rozhodne.

Celé znenie rozhodnutia nájdete TU: Rozhodnutie ANTOŠOVÁ, SOLIŠ – ODKÁZANIE NA SÚD

Čítať viac
Koronavúrus na zverejnenie

Koronavírus COVID-19 – rozšírenie opatrení núdzového stavu

Dňa 4.novembra 2020 Vláda Slovenskej republiky vydala nové uznesenie č. 704 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa č. 5 ústavného zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020

Celé znenie uznesenia nájdete tu: Uznesenie vlády SR č.704_2020

 

 

Čítať viac
Covid 19 testy

Celoplošné testovanie COVID-19 – 2. kolo

Vážení občania,

druhé kolo celoplošného testovania na COVID-19 sa v obci Nezbudská Lúčka uskutoční v nedeľu 08.11.2020. Odberné miesto bude na obecnom úrade Nezbudská Lúčka. Test bude možné absolvovať na odbernom mieste v čase od 08.00 do 20.00 hod. s dvoma prestávkami obedná 12:00 – 12:45 hod. a poobedná 17:00 – 17:30 hod.

Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre osoby od 10 do 65 rokov. Na test môžu prísť všetky osoby vrátane cudzincov, ktorí sa v čase testovania zdržiavajú na území SR. Treba mať so sebou doklad totožnosti, pri neplnoletých kartičku poistenca.

 

Dobrovoľníci sa môžu prihlasovať na stránke https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/

Bližšie informácie k testovaniu je možné získať na stránke https://www.somzodpovedny.sk/

 

 

Čítať viac
covid testy

Celoplošné testovanie COVID-19 – POZOR NAJAKTUÁLNEJŠIA ZMENA

POZOR ZMENA

Vážení občania,

prvé kolo celoplošného testovania na COVID-19 sa v obci Nezbudská Lúčka uskutoční v nedeľu 01.11.2020. Odberné miesto bude sála Kultúrneho domu. Test bude možné absolvovať na odbernom mieste v čase od 07.00 do 22.00 hod. (posledný odber bude o 21:30 hod.) s dvoma prestávkami obedná 12:00 – 12:45 hod. a poobedná 18:00 – 18:30 hod.

Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre osoby od 10 do 65 rokov. Na test môžu prísť všetky osoby vrátane cudzincov, ktorí sa v čase testovania zdržiavajú na území SR. Treba mať so sebou doklady totožnosti, pri neplnoletých kartičku poistenca.

 

Dobrovoľníci sa môžu prihlasovať na stránke https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/

Bližšie informácie k testovaniu je možné získať na stránke https://www.somzodpovedny.sk/

 

 

Čítať viac
covid testy

Celoplošné testovanie COVID-19 – POZOR ZMENA

POZOR ZMENA

Vážení občania,

prvé kolo celoplošného testovania na COVID-19 sa v obci Nezbudská Lúčka uskutoční v nedeľu 01.11.2020. Odberné miesto bude sála Kultúrneho domu. Test bude možné absolvovať na odbernom mieste v čase od 07.00 do 13.00 hod. a od 14.00 do 22.00 hod. (posledný odber bude o 21:30 hod.)

Testovanie je bezplatné a dobrovoľné. Určené je pre osoby od 10 do 65 rokov. Na test môžu prísť všetky osoby vrátane cudzincov, ktorí sa v čase testovania zdržiavajú na území SR. Treba mať so sebou doklady totožnosti, pri neplnoletých kartičku poistenca.

 

Dobrovoľníci sa môžu prihlasovať na stránke https://korona.gov.sk/spolocna-zodpovednost/

Bližšie informácie k testovaniu je možné získať na stránke https://www.somzodpovedny.sk/

 

 

Čítať viac