Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na 4 roky.

Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou:
 • starostu,
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 • ďalších funkcií podľa osobitného zákona.
Poslanci obecného zastupiteľstva sú:

1. Mgr. Zelníková Jana
2. Niník Peter
3. Ing. Baránek Jozef
4. Bielik Jozef
5. Jarošová Edita

Obecné zastupiteľstvo vo vzťahu k obecnému úradu vykonáva a plní nasledovnú úlohy:
 • schvaľuje Pracovný poriadok obecného úradu
 • schvaľuje poriadok odmeňovania pracovníkov obce,
 • schvaľuje rokovací poriadok,
 • organizačný poriadok ako aj ďalšie predpisy,
 • schvaľuje vnútornú organizáciu obecného úradu,
 • schvaľuje plat starostu obce a hlavného kontrolóra,
 • schvaľuje rozpočet obce – včítane časti týkajúcej sa obecného úradu – jeho zmeny a kontroluje jeho čerpanie
 • schvaľuje náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky
 • rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky
 • uznášať sa na nariadeniach
 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania so zverenými finančnými prostriedkami
 • schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa majetku obce a finančných zdrojov obce a kontroluje finančné hospodárenie s ním
 • rozhoduje aj o ďalších veciach, pokiaľ je toho názoru, že je to v dôležitom obecnom záujme
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 • zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce, udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu