Správy

Home/Aktuality v obci/Okresný úrad Žilina – katastrálny odbor

Okresný úrad Žilina – katastrálny odbor

mesto-zilina-page-1

Katastrálny úrad Žilina upovedomuje Zlatušu Štěrbovú rod. Štadániovú (nar. 19.12.1962) o začatí katastrálneho konania a to z vlastného podnetu vo veci odstraňovania zistených nesúladov v údajoch súboru popisných informácií katastra nehnuteľnosti, týkajúcich sa zrušenia údaju: „PKN. VL. Č 115 – PKN. PARC. Č. 78/2 – stav neidentický  – 28/09“, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 670 v katastrálnom území Nezbudská Lúčka.

Podrobnejšie informácie sa dočítate v prílohe.

Okresný úrad Žilina – Upovedomenie o začatí katastrálneho konania

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu