Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o mieste a čase konania volieb do NR SR 2020

Oznámenie o mieste a čase konania volieb do NR SR 2020

voľby NR SR web

Obec:  Nezbudská Lúčka

 OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

  • Deň a čas konania volieb     29.02.2020             7.00 h – 22.00 h
  • Miesto konania volieb          Sála Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka č. 130

 

  • Volebný okrsok č. 1

 

Adresa (trvalý pobyt)
Nezbudská Lúčka, č. 130, 013 24  Nezbudská Lúčka

V Nezbudskej Lúčke, dňa 30.01.2020

 

Poučenie:

  1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.
  2. Od členov komisie dostane volič hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
  3. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u štyroch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu