Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o mieste a čase volieb prezidenta Slovenskej republiky

Oznámenie o mieste a čase volieb prezidenta Slovenskej republiky

voľby na web

Obec:  Nezbudská Lúčka

 OZNÁMENIE
o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky

  • Deň a čas konania volieb                                          16.03. 2019             7.00 h – 22.00 h
  • Deň a čas konania druhého kola volieb                 30.03. 2019             7.00 h – 22.00 h
  • Miesto konania volieb a druhého kola volieb       Sála Kultúrneho domu Nezbudská Lúčka

 

  • Volebný okrsok č. 1

 

Adresa (trvalý pobyt)
Nezbudská Lúčka, č. 130, 013 24  Nezbudská Lúčka

V Nezbudskej Lúčke, dňa 13.02.2019

 

Poučenie:

  1. Volič preukáže pred hlasovaním svoju totožnosť občianskym preukazom.
  2. Od členov okrskovej volebnej komisie dostane volič hlasovací lístok a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom.
  3. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič volí zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky. Nesprávne upravený hlasovací lístok odloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu