Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o upustení od ústneho pojednávania – Daniela Antošová

Oznámenie o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o upustení od ústneho pojednávania – Daniela Antošová

Dom

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s ustanovením§ 88a ods. 1, § 61 ods. 4 stavebného zákona v spojení s  § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje pokračovanie stavebného konania a zároveň upovedomuje dotknuté orgány a známych účastníkov konania o doplnených podkladoch v konaní o nepovolenej stavbe „Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ pre stavebníka Daniela Antošová, bytom Nezbudská Lúčka č. 147.

Daniela Antošová – oznámenie o pokračovaní staveb. konania

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu