Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o predĺžení lehoty na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní

Oznámenie o predĺžení lehoty na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, stavebný úrad ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje vlastníkovi nepovolenej stavby, Daniele Antošovej, bytom 013 24 Nezbudská Lúčka, a účastníkom konania, že na základe žiadosti Ľubomíra Soliša zo dňa 25.4.2018 o predĺženie lehoty výzvy na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní o nepovolenej stavbe: „rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“ predlžuje stanovenú lehotu  vydaného rozhodnutia zo dňa 13.10.2017 pod č. 2016/16038/SÚ/Za/R/ do 30.9.2018.

Bližšie informácie v prílohe: Oznámenie o predĺžení lehoty – Stav.konanie – Antošová

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu