Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o predĺžení lehoty na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní

Oznámenie o predĺžení lehoty na doplnenie dôkazu v stavebnom konaní

Oznam na zverejenenie

Obec Nezbudská Lúčka, stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“), ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých   pôsobností  z  orgánov štátnej správy na obce a  vyššie  územné  celky,  oznamuje vlastníkovi nepovolenej stavby, Daniele Antošovej, bytom 013 24 Nezbudská Lúčka, a účastníkom konania, že na  základe žiadosti Ľubomíra Soliša zo dňa 25.04.2018, o predĺženie lehoty výzvy na doplnenie dôkazu do 31.07.2018.

Oznámenie o predĺžení lehoty na dopl. dôkazu v staveb. konaní

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu