Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o prerušení konania o dodatočnom povolení stavby do 30.9.2017 – Antošová Daniela

Oznámenie o prerušení konania o dodatočnom povolení stavby do 30.9.2017 – Antošová Daniela

Dom

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, vedie správne konanie podľa § 88 a ods. 1 stavebného zákona o dodatočnom povolení stavby „Rekreačný dom, prípojky inžinierskych sietí, terénne úpravy“, stavebník: Daniela Antošová, bytom Nezbudská Lúčka č. 147, prerušuje konanie o dodatočnom povolení stavby do 30.09.2017.

 

Antošová – oznámenie o prerušení konania

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu