Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Dom na web

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

v k. ú. Nezbudská Lúčka k stavbe cyklodopravnej trasy „ Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky -Martin mimo cestného telesa I/18 (Cyklodopravná trasa)“

Podľa §82 odst. 7 zákona č.543/2020 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Nezbudská Lúčka  ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom. Táto informácia o začatí správneho konania sa zverejňuje na úradnej tabuli a internetovej stránke (www.nezbudskalucka.sk).

Žiadateľ: Žilinský Samosprávny kraj  ako investor cyklodopravnej stavby „ Žilina-Vrútky-Martin, úsek Strečno-Lipovec, Vrútky, Vrútky -Martin mimo cestného telesa I/18 (Cyklodopravná trasa) doručil dňa 01.06.2020  obci Nezbudská Lúčka žiadosť o povolenie na výrub drevín, ktorá bola zaevidovaná pod číslom 602/2020.

Kompletné podklady s dendrológiou a parcelami, na ktorých má byť výrub drevín uskutočnený je k nahliadnutiu v pracovnej dobe na Obecnom úrade v Nezbudskej Lúčke.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín prípadné námietky je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad  Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 013 24 Nezbudská Lúčka, alebo osobne  na Obecný úrad v Nezbudskej Lúčke v lehote 20 pracovných dní od zverejnenia informácie v opačnom prípade nebudú vzaté do úvahy.

V Nezbudskej  Lúčke: 07.08.2020

 

                                                                                                                                                                                               starostka obce                                                                                                                                                                                              Ing. Adriana Vraňanová Kubičková

Príloha: Dendrologický prieskum – aktualizovaný

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu