Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o začatí konania – vodná stavba

Oznámenie o začatí konania – vodná stavba

studňa na web

Obec Nezbudská Lúčka ako príslušný orgán štátnej vodnej správy v zmysle § 63 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), oznamuje v súlade s § 61 stavebného zákona začatie stavebného konania a v súlade s § 73 vodného zákona začatie vodoprávneho konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

  1. decembra 2019 (pondelok) o 09,00 hod.

so stretnutím sa na mieste stavby.

Stavebník: Helena Mičeková, bytom Jána Milca 745/37, 010 01 Žilina

Príloha: Oznámenie o začatí konania – studňa – VV

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu