Správy

Home/Aktuality v obci/OZNÁMENIE o začatí spojeného stavebného a územného konania a upustenie od ústneho pojednávania – Kubička

OZNÁMENIE o začatí spojeného stavebného a územného konania a upustenie od ústneho pojednávania – Kubička

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie spojeného stavebného a územného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

stavba : Novostavba rodinného domu, prípojky inžinierskych sietí, žumpa, oplotenie, vsakovacia šachta, studňa pre úžitkovú vodu a vjazd
stavebník :  Peter Kubička, Nezbudská Lúčka 154, 013 24 Strečno a  manželka Nicole Kubička, Nezbudská Lúčka 153, 013 24 Strečno
v zastúpení Matej Oberta, Červeňanského 1569/83A, 014 01 Bytča
pozemok : registra „C“ parc. č. 5086/293, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Celé znenie Oznámenia nájdete tu:

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu