Správy

Home/Aktuality v obci/Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Začatie územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Oznam na zverejenenie

Železnice SR, Klenensova 8, 813 61 Bratislava zastúpené spoločnosťou REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava podala dňa 02.12.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice“ vo viacerých katastrálnych územiach.

Mesto Ružomberok, Mestský úrad, oddelenie stavebnej správy, príslušné podľa zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s ustanovením § 36 stavebného zákona

oznamuje začatie územného konania a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie bez miestneho zisťovania na deň: 23.01.2020 /štvrtok/ o 10:00 hod.

so stretnutím pozvaných v Malej zasadačke na poschodí Mestského úradu v Ružomberku, č. d. 30.

 

Viac informácií v priloženom oznámení a prílohách:

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu