Správy

Home/Aktuality v obci/Rozhodnutie o povolení stavby – stavebník: Jaroslav Kuric

Rozhodnutie o povolení stavby – stavebník: Jaroslav Kuric

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje, že v stavebnej veci:

Žiadateľ: Jaroslav Kuric, bytom 017 01  Považská Bystrica, Rozkvet 2042/80

Stavba:
„Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č. s. 62“,
v rozsahu stavby:

izolovaný rodinný dom,
prípojky inžinierskych sietí – el. NN prípojka,
žumpa.

v katastrálnom území Nezbudská Lúčka na pozemku p.č. 4091 C KN, k. ú. Nezbudská Lúčka rozhodol o povolení stavby a vydal Stavebné povolenie.

Bližšie informácie v prílohe: Stavebné povolenie – Kuric

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu