Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.

Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník: Jana Humlová a Dušan Huml, obaja bytom 010 08 Žilina, J. Vojtaššáka 3148/4

Stavba: „Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č. s. 98, na pozemkoch p.č. 5068/2, 5068/1 C KN, k. ú. Nezbudská Lúčka.

Bližšie informácie v prílohe: VV – stavebník Humlovci, s. č. 98

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu