Správy

Home/Aktuality v obci/Stavebné povolenie – Huml a Humlová

Stavebné povolenie – Huml a Humlová

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka,  ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,   prerokoval žiadosť stavebníka podľa §§ 37, 62, 63 stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa   vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z. z. o všeobecných  technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou orientácie  v  stavebnom konaní a po preskúmaní rozhodol takto:

Stavebník:         Jana Humlová a Dušan Huml, obaja bytom 010 08 Žilina, J. Vojtaššáka 3148/4

Stavbu:             Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č.s. 98“

v katastrálnom území  Nezbudská Lúčka  na pozemku parc. č.  5068//2, 5068/1 C KN,

(k nehnuteľnosti, ku stavbe č.s. 98  a pozemku parc. č. 5068/2, 5068/1 C KN kat. územie Nezbudská Lúčka má vlastnícke právo Jana Humlová a Dušan Huml, zapísané  v liste vlastníctva č. 517, ktorý je vedený Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom);

podľa §§  39a/, 66 stavebného zákona  

P O V O Ľ U J E .

 

Bližšie informácie v prílohe:

Stavebné povolenie – Jana Humlová a Dušan Huml

Situácia osadenia stavby – Humlová

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu