Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, verejnou vyhláškou

Oznam na zverejenenie

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.

Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Stavebník: Róbert Mihálik, bytom 013 02 Gbeľany, Kalinčiakova 374 a Mgr. Katarína Miháliková, bytom 013 24 Strečno, ČSL Brigády 591.

Stavba: „Izolovaný rodinný dom 1 b.j., prípojky inžinierskych sietí, žumpa“,, na pozemkoch parc. č. 5086/38, 5086/233, 5092/29, 5092/28, 5086/42 C KN  k. ú. Nezbudská Lúčka.

Bližšie informácie v prílohe: VV – stavebník Mihálikovci č

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu