Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania – VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a VÚC, v súlade s ustanovením § 36, 61 stavebného zákona dodatočne oznamuje začatie zlúčeného územného a stavebného konania neznámym účastníkom konania.  Viac informácii v priloženom oznámení.

Verejná vyhláška – dodatočné oznámenie neznámym vlastníkom

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu