Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, Spoločný obecný úrad, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov oznamuje začatie zlúčeného úžemného a stavebného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania.

Žiadateľ: Jaroslav Kuric, bytom 017 01  Považská Bystrica, Rozkvet 2042/80

Stavba: „Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy domu č. s. 62, el. NN prípojky“ na pozemku p.č. 4091 C KN, k. ú. Nezbudská Lúčka.

Bližšie informácie v prílohe: VV – stavebné s.č. 62

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu