Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie o zmene činnosti a oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o zmene činnosti a oznámenie o začatí správneho konania

Dom na web

Navrhovateľ, Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava doručil dňa 06.10.2021 a následne doplnil 18.10.2021 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia podľa § 18 ods. 2 a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov (ďalej  len „zákon EIA“) Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „I/18 Strečno Starhrad – galéria 272A“ vypracovaný spracovateľom EKOJET, s. r. o., Staré Grunty 9A, 841 04 Bratislava. Navrhovaná činnosť  je situovaná na pozemku p. č. KN – C 1173/2 v k. ú. Strečno.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného  na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 a 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona EIA, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom doručenia Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti navrhovateľom.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/i-18-strecno-starhrad-galeria-272a

Informácia pre verejnosť:
Do Oznámenia je možné nahliadnuť na Obecnom úrade Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130, 01324 Nezbudská Lúčka,  počas úradných hodín,  a je možné z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií na adresu:
Okresný úrad Žilina,

odbor starostlivosti o životné prostredie,

Vysokoškolákov 8556/33B

010 08 Žilina


Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Zverejnené dňa 05.11.2021

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu