Správy

Home/Aktuality v obci/Oznámenie – začatie územného konania

Oznámenie – začatie územného konania

Dom na web

Obec Nezbudská Lúčka, ako príslušný stavebný úrad podľa príslušných zákonov
oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania. Keďže sú stavebnému úradu známe pomery na stavenisku, stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom správnom orgáne
do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,
neskôr podané námietky sa nebude prihliadať.

stavba : Novostavba rekreačnej chaty, prípojky inžinierskych sietí, žumpa
stavebník : Ing. František Horváth a manželka Jana Horváthová, obaja bytom Hoštaky 472/12, 900 82 Blatné
pozemok : registra „C“ parc. č. 5216/2, 5216/3, 5216/4, kat. územie Nezbudská Lúčka.

Cele znenie Oznámenia nájdete tu:

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu