Správy

Home/Aktuality v obci/Prijímanie detí do Materskej školy v Nezbudskej Lúčke

Prijímanie detí do Materskej školy v Nezbudskej Lúčke

MŠ Nezbudská Lúčka

ZÁPIS DIEŤAŤA DO MŠ

OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY V NEZBUDSKEJ LÚČKE

NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú deti v zmysle § 59 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. na základe:

  • písomnej žiadosti zákonného zástupcu,
  • potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní ( priamo v žiadosti ).

Podmienky prijímania detí do materskej školy stanovené zákonom:

  • prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
  • deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky,
  • deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy:

Pred vstupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a základy stolovania. T. j. umývať sa, používať WC (dieťa nesmie nosiť plienky – ani na spanie), čiastočne sa obliekať, obúvať, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše, piť z otvoreného pohára a pri jedení samostatne používať lyžicu.

Na predprimárne vzdelávanie sa ďalej prijíma:

  • spravidla dieťa od troch do šiestichrokov veku,
  • dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami,
  • výnimočne možno prijať aj dieťa od dvoch rokovveku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné).

Tlačivo žiadosti je k dispozícii priamo v materskej škole a môžete si ho stiahnuť aj tu: Prihláška do MŠ 2019

 

Miesto a termín prijímania žiadosti:

Materská škola Nezbudská Lúčka

od 20.05.2020 do 21.05.2020 v čase od 09:00 hod do 12:00 hod.

 

Na zápis sa odporúča prísť aj s dieťaťom.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2020/2021 vydá riaditeľka Materskej školy v Nezbudskej Lúčke do 30. júna 2020.

 

Mgr. Mária Pösová

riaditeľka školy

 

 

 

Written by

Autor nepridal žiadne informácie k svojmu profilu